دنیای ترجمه شعر

بایگانی فروردین, ۱۳۹۰

Wherever I May Roam >-> Metallica

نویسنده در فروردین.۳۰, ۱۳۹۰, در دسته Metallica, Metallica

Where Ever I May Roam

and the road becomes my bride
و جاده عروس من می شود
I have stripped of all but pride
خود را از همه چیز جدا می کنم جز غرور
so in her I do confide
پس به او اعتماد می کنم
and she keeps me satisfied
و او مرا خوشنود نگاه می دارد
gives me all I need
می دهد تمام چیزهایی که نیاز دارم را

…and with dust in throat I crave

…و همراه با گرد و خاکی که در گلویم است، طلب می کنم

only knowledge will I save to the game you stay a slave
که تنها آگاهی داشته باشم از بازی که تو در آن یک برده هستی
rover wanderer
ولگرد، آواره
nomad vagabond
خانه بدوش، در بدر
call me what you will
هرچه دوست دارید مرا بخوانید

but I’ll take my time anywhere
اما کارهایم را بدون عجله انجام می دهم
free to speak my mind anywhere
هر جایی که بخواهم حرفهای ذهنم را به زبان می آورم
and I’ll redefine anywhere
anywhere I may roam
هر جایی ممکن است پرسه بزنم
where I lay my head is home
هر جا که سرم را بگذارم خانه ام است

…and the earth becomes my throne

…و خاک تاج سرم می شود

I adapt to the unknown
به بی نام و نشانی عادت می کنم
under wandering stars I’ve grown
در زیر ستارگان آواره ای که با آنها بزرگ شده ام
by myself but not alone
با خودم هستم اما تنها نیستم
I ask no one
از هیچ کس تقا ضا نمی کنم

…and my ties are severed clean
و بندهایم محکم و تمیز هستند
the less I have the more I gain
هر چه کمتر دارم، بیشتر به دست می آورم
off the beaten path I reign
و به دور از همه راههای فرسوده و غمناک سلطنت می کنم
rover wanderer
ولگرد، آواره
nomad vagabond
خانه بدوش، در بدر
call me what you will
هرچه دوست دارید مرا بخوانید
but I’ll take my time anywhere
اما کارهایم را بدون عجله انجام می دهم
I’m free to speak my mind anywhere
هر جایی که بخواهم حرفهای ذهنم را به زبان می آورم
and I’ll redefine anywhere anywhere I may roam
هر جایی ممکن است پرسه بزنم
where I lay my head is home
هر جا که سرم را بگذارم خانه ام است

but I’ll take my time anywhere
اما کارهایم را بدون عجله انجام می دهم
free to speak my mind
هر جایی که بخواهم حرفهای ذهنم را به زبان می آورم
and I’ll redefine anywhere
anywhere I may roam
هر جایی ممکن است پرسه بزنم
where I lay my head is home
هر جا که سرم را بگذارم خانه ام است

carved upon my stone
و بر روی سنگ قبرم حکاکی می کنم
my body lie, but still I roam
جسمم به خواب رفته، ولی روحم هنوز پرسه می زند
anywhere I may roam
هر جایی ممکن است پرسه بزنم


منبع:
www.hottranslatedlyrics.blogfa.com/cat-2.aspx

Leave a Comment :, , , بیشتر...

.Dangerous And Moving >-> t.A.T.u

نویسنده در فروردین.۲۶, ۱۳۹۰, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

Dngerous And Moving

You take it all away
تو همه چیز را از من گرفتی
But never give it back
و دیگر به من پس نمی دهی
And this is what you say
و این چیزیست که می گویی
Their lives are yellow and black
آنها در زردی و سیاهی (ترس و غم) زندگی می کنند
And this is how they move
و اینگونه به حرکت در می آیند
And this is how they sway
و اینگونه به جنبش می افتند
That danger is the truth
آن خطر حقیقت است
They die and come again
آنها میمیرند و باز می گردند

Obstacles and sings
سد راه می شود و اثر گذاری می کند
Perilous and looming
مخاطره آمیز و متلاطم است
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست

Obstacles and sings
سد راه می شود و اثر گذاری می کند
Perilous and looming
مخاطره آمیز و متلاطم است
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست

No mercy for the lost
اعتباری برای آن گمشده وجود ندارد
No soothing for the sad
تسکینی برای آن غمگین وجود ندارد
The line is never crossed
مسیری بی تقاطع است
They are the living dead
و آنها زندگی می کنند در حالی که مرده اند

And this is how they move
و اینگونه به حرکت در می آیند
And this is how they sway
و اینگونه به جنبش می افتند
That danger is the truth
آن خطر حقیقت است
They die and come again
آنها میمیرند و باز می گردند

Obstacles and sings
سد راه می شود و اثر گذاری می کند
Perilous and looming
مخاطره آمیز و متلاطم است
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست

Obstacles and sings
سد راه می شود و اثر گذاری می کند
Perilous and looming
مخاطره آمیز و متلاطم است
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست
Dangerous and moving
خطرناک و گذراست

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Sad But True >-> Metallica

نویسنده در فروردین.۲۶, ۱۳۹۰, در دسته Metallica, Metallica

Sad But True

Hey I’m your life
هی! من زندگی تو هستم
I’m the one who takes you there
تنها کسی هستم که تورا به آنجا خواهد برد
Hey I’m your life
هی! من زندگی تو هستم
I’m the one who cares
تنها کسی که به تو توجه می کند
They, They betray
اونها، اونها به تو خیانت می کنند
I’m your only true friend now
من تنها دوست واقعی تو هستم
They, They’ll betray
اونها، اونها به تو خیانت می کنند
I’m forever there
برای همیشه آنجا (پیش تو) خواهم بود

I’m your dream, make you real
من رویای تو هستم، تورا به حقیقت تبدیل می کنم
I’m your eyes when you must steal
من چشمان تو هستم، هنگامی که باید آنها را بدزدی
I’m your pain when you can’t feel
و هنگامی که نمی توانی احساسش کنی، من درد تو خواهم بود
Sad but true
ناراحت کننده است، ولی حقیقت دارد!

I’m your dream, mind astray
من رویای تو هستم، سرگردانی ذهنت
I’m your eyes while you’re away
چشمانت هستم، هنگامی که از خود بی خودی
I’m your pain while you repay
و وقتی تلافی می کنی، درد و رنجت می شوم
You know it’s sad but true, sad but true
میدانی ناراحت کننده است ولی حقیقت دارد!. . . ناراحت کننده است ولی حقیقت دارد!

You, You’re my mask
تو!. . .تو نقاب من هستی
You’re my cover, my shelter
پوشش من و حافظ من!
You, You’re my mask
تو!. . .تو نقاب من هستی
You’re the one who’s blamed
و تو تنها کسی هستی که سرزنش خواهد شد
Do, Do my work
انجام بده!. . .وظایفم را انجام بده!
Do my dirty work, scapegoat
ای بلاگردان من! وظایف کثیف مرا انجام بده
Do, Do my deeds
انجام بده، کارهای مرا انجام بده!
For you’re the one who’s shamed
چون تو تنها کسی هستی که باید شرمنده شوی!

I’m your eyes when you must steal
من چشمان تو هستم، هنگامی که باید آنها را بدزدی
I’m your pain when you can’t feel
و هنگامی که نمی توانی احساسش کنی، من درد تو خواهم بود
Sad but true
ناراحت کننده است، ولی حقیقت دارد!

I’m your dream, mind astray
من رویای تو هستم، سرگردانی ذهنت
I’m your eyes while you’re away
چشمانت هستم، هنگامی که از خود بی خودی
I’m your pain while you repay
و وقتی تلافی می کنی، درد و رنجت می شوم
You know it’s sad but true, sad but true
میدانی ناراحت کننده است ولی حقیقت دارد!. . . ناراحت کننده است ولی حقیقت دارد!

I’m your dream,
من رویای تو هستم. . .
I’m your eyes,
من چشمان تو هستم. . .
I’m your pain
من رنج و درد تو هستم. . .

I’m your dream,
من رویای تو هستم. . .
I’m your eyes,
من چشمان تو هستم. . .
I’m your pain
من رنج و درد تو هستم. . .

You know it’s sad but true
میدانی ناراحت کننده است ولی حقیقت دارد!

Hate, I’m your hate
تنفر، تنفر تو هستم
I’m your hate when you want love
هنگامی که به عشق نیاز داری تنفر تو هستم
Pay, Pay the price
بپرداز، قیمتش را بپرداز
Pay for nothing’s fair
قیمت چیزی که ارزشش را ندارد!

Hey, I’m your life
هی، من زندگی تو هستم
I’m the one who took you there
من تنها کسی هستم که تورا به آنجا می برد
Hey, I’m your life
هی، من زندگی تو هستم
And I no longer care
و دیگر اهمیتی نمی دهم!
I’m your dream, make you real
من رویای تو هستم، تورا به حقیقت تبدیل می کنم
I’m your eyes when you must steal
من چشمان تو هستم، هنگامی که باید آنها را بدزدی
I’m your pain when you can’t feel
و هنگامی که نمی توانی احساسش کنی، من درد تو خواهم بود
Sad but true
ناراحت کننده است، ولی حقیقت دارد!

I’m your truth, telling lies
با اینکه دروغ می گویم، حقیقت تو هستم
I’m your reasoned alibis
من عذر دروغین تو هستم
I’m inside open your eyes
من درون تو هستم، چشمانت را باز کن!
I’m you
من خود تو هستم!!!

Sad but true
ناراحت کننده است، ولی حقیقت دارد!


منبع:
www.hottranslatedlyrics.blogfa.com/cat-2.aspx

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Low Man’s Lyric >-> Metallica

نویسنده در فروردین.۲۶, ۱۳۹۰, در دسته Metallica, Metallica

Low Man’s Lyric

My eyes seek reality
چشمانم به دنبال حقیقت می گردند
My fingers seek my veins
انگشتانم به دنبال تمایلات شخصیم هستند
There’s a dog at your back step
یک سگ پشت پلکان منزلت ایستاده
He must come in from the rain
باید او را از زیر باران نجات دهی و به داخل بیاوری

I fall cause I let go
سقوط کردم چون به حال خود رها بودم
The net below has rot away
و آن توری که در زیر پایم بود از هم گسست
So my eyes seek reality
پس چشمانم به دنبال حقیقت می گردند
And my fingers seek my veins
و انگشتانم به دنبال تمایلات شخصیم هستند

The trash fire is warm
آتش زباله ها گرم است
But nowhere safe from the storm
هیچ جا از طوفان در امان نیستم
And I can’t bear to see
و دیگر تحملش را ندارم که ببینم
What I’ve let me be
بلایی که سر خود آوردم
So wicked and worn
گنهکار و فرسوده

So as I write to you
پس به تو می نویسم
Of what is done and to do
از کارهایی که کردم و می خواهم انجام دهم
Maybe you’ll understand
شاید تو نیز متوجه شوی
And won’t cry for this man
و بخاطر همچین مردی گریه نکنی
cause low man is due
چرا که حق این مرد فرو مایه است
Please forgive me
خواهش می کنم مرا ببخش

My eyes seek reality
چشمانم به دنبال حقیقت می گردند
My fingers feel for faith
انگشتانم ایمان و عقیده را احساس می کنند
Touch clean with a dirty hand
پاکیزگی را با دستان کثیفم لمس می کنم
I touch the clean to the waste
پاکیزگی را تا سر حد نابودی لمس می کنم

The trash fire is warm
آتش زباله ها گرم است
But nowhere safe from the storm
هیچ جا از طوفان در امان نیستم
And I can’t bear to see
و دیگر تحملش را ندارم که ببینم
What I’ve let me be
بلایی که سر خود آوردم
So wicked and worn
گنهکار و فرسوده

So as I write to you
پس به تو می نویسم
Of what is done and to do
از کارهایی که کردم و می خواهم انجام دهم
Maybe you’ll understand
شاید اگر تو نیز متوجه شوی
And won’t cry for this man
و بخاطر همچین مردی گریه نکنی
cause low man is due
چرا که حق این مرد فرو مایه است
Please forgive me
خواهش می کنم مرا ببخش
Please forgive me
خواهش می کنم مرا ببخش
Please forgive me
خواهش می کنم مرا ببخش

So low the sky is all I see
آسمان افسرده تنها چیزیست که می بینم
All I want from you is forgive me
تنها چیزی که از تو می خواهم اینست که مرا ببخشی
So you bring this poor dog in from the rain
سپس تو این سگ بیچاره را از زیر باران به داخل می آوری
Though he just wants right back out again
اگرچه او می خواهد دوباره به زیر باران برگردد
And I cry, to the alleyway
درکوچه فریاد می کشم
Confess all to the rain
همه چیز را در باران اعتراف می کنم
But I lie, lie straight to the mirror
اما شروع به دروغ گفتن می کنم، درست در برابر آینه
The one I’ve broken, to match my face
آینه ای را که شکسته ام، تا شبیه من شود

The trash fire is warm
آتش زباله ها سوزان است
But nowhere safe from the storm
هیچ جا از طوفان در امان نیستم
And I can’t bear to see
و دیگر تحملش را ندارم که ببینم
What I’ve let me be
بلایی که سر خود آوردم
So wicked and worn
گنهکار و فرسوده

So as I write to you
پس به تو می نویسم
Of what is done and to do
از کارهایی که کردم و می خواهم انجام دهم
Maybe you’ll understand
شاید اگر تو نیز متوجه شوی
And won’t cry for this man
و بخاطر همچین مردی گریه نکنی
cause low man is due
چرا که حق این مرد فرو مایه است
Please forgive me
خواهش می کنم مرا ببخش
Please forgive me
خواهش می کنم مرا ببخش

So low the sky is all I see
آسمان افسرده تنها چیزیست که می بینم
All I want from you is forgive me
تنها چیزی که از تو می خواهم اینست که مرا ببخشی
So you bring this poor dog in from the rain
سپس تو این سگ بیچاره را از زیر باران به داخل می آوری
Though he just wants right back out again
اگرچه او می خواهد دوباره به زیر باران برگردد

My eyes seek reality
چشمانم به دنبال حقیقت می گردند
My fingers seek my veins
انگشتانم به دنبال تمایلات شخصیم هستند


منبع:
www.hottranslatedlyrics.blogfa.com/cat-2.aspx

Leave a Comment :, , , بیشتر...