دنیای ترجمه شعر

بایگانی اردیبهشت, ۱۳۹۰

Mama Said >-> Metallica

نویسنده در اردیبهشت.۰۶, ۱۳۹۰, در دسته Metallica, Metallica

Mama Said

Mama, she has taught me well
مادرم به من یاد داد
Told me when I was young
وقتی جوان بودم به من گفت
Son, your life’s an open book
پسرم، زندگیت مانند یک کتاب باز است
Don’t close it before it’s done
تا تمامش نکردی آن را نبند
The brightest flame burns quickest
و گفت: فواره چون بالاتر رود، سخت تر بر زمین افتد
That’s what I heard her say
و شنیدم که گفت
A son’s heart’s owed to mother
قلب فرزند همیشه مدیون مادرش است
But I must find my way
اما من باید راهم را خودم پیدا کنم

Let my heart go
بگذار قلبم آزاد شود
Let your son grow
بگذار پسرت بزرگ شود
Mama, let my heart go
مامان، بگذار قلبم آزاد شود
So, let this heart be still
پس بگذار قلبم آرام گیرد

“Rebel,” my new last name

“یاغی‏گری” اسم جدید من شده

Wild blood in my veins
خون وحشی در رگهایم جریان دارد
Apron strings around my neck
رد بند پیشبند دور گردنم
The mark that still remains
علامتیست که هنوز باقی مانده
I left home at an early age
خانه را وقتی که سن کمی داشتم ترک کردم
Of what I heard was wrong
کاری که می گفتند اشتباه بود
I never asked forgiveness
هرگز طلب بخشش نکردم

But what is said is done
و کاری را که گفتم انجام دادم

Let my heart go
بگذار قلبم آزاد شود
Let your son grow
بگذار پسرت بزرگ شود
Mama, let my heart go
مامان، بگذار قلبم آزاد شود
So, let this heart be still
پس بگذار قلبم آرام گیرد

Never I ask of you
هرگز سراغت را نگرفتم
But never I gave
ولی هرگز هم فراموشت نکردم
But you gave me your emptiness
اما چیزی که از تو برایم ماند جای خالی توست
That I’ll take to my grave
که باخودم به گور خواهم برد
Never I ask of you
هرگز سراغت را نگرفتم
But never I gave
ولی هرگز هم فراموشت نکردم
But you gave me your emptiness
اما چیزی که از تو برایم ماند جای خالی توست
That I’ll take to my grave
که باخودم به گور خواهم برد
So let this heart be still
پس بگذار قلبم آرام گیرد

Mama, now I’m coming home
مامان، دارم به خانه برمی گردم
I’m not all you wished of me
اما دیگر آن کسی نیستم که همیشه آرزویش را داشتی
But a mother’s love for her son’s Unspoken,
اما عشق مادر به فرزند وصف نشدنیست
Help me be
پس کمکم کن که باشم
Oh Yeah I took your love for granted
آری، من قدر ارزش عشق تورا ندانستم
And all the things you said to me
و تمام چیزهایی که به من گفتی
I need your arms to welcome me
برای خوش آمد گویی به آغوشت نیاز دارم
But a cold stone’s all I see
اما تنها چیزی که می بینم، تنها سنگ قبر سرد توست

Let my heart go
بگذار قلبم آزاد شود
Let your son grow
بگذار پسرت بزرگ شود
Mama, let my heart go
مامان، بگذار قلبم آزاد شود
So, let this heart be still
پس بگذار قلبم آرام گیرد

Let my heart go
بگذار قلبم آزاد شود
Mama, let my heart go
مامان بگذار قلبم آزاد شود
You never let my heart go
تو هیچوقت نمیگذاری که قلبم آزاد باشد
So let this heart be still
پس بگذار که قلبم آرام گیرد

Never I ask of you
هرگز سراغت را نگرفتم
But never I gave
ولی هرگز هم فراموشت نکردم
But you gave me your emptiness
اما چیزی که از تو برایم ماند جای خالی توست
And I’ll take to my grave
که باخودم به گور خواهم برد

So let this heart be still
پس بگذار که قلبم آرام گیرد


منبع:
www.hottranslatedlyrics.blogfa.com/cat-2.aspx

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Chica Bomb >-> Dan Balan

نویسنده در اردیبهشت.۰۵, ۱۳۹۰, در دسته Dan Balan, Dan Balan

Chica Bomb

I have to turn the fan on
من باید پنکه رو روشن کنم
The heat is getting stronger
گرما داره بیشتر می‏شه
I know I’m not the only one
من می‏دونم من تنها نفر نیستم
I’m sweatin’ I’m sweatin’
دارم عرق می‏کنم دارم عرق می‏کنم

I start to take my clothes off
من شروع به درآوردن لباس‏هام کردم
And hope that I feel better
و امیدوارم که احساس بهتری داشته باشم
I put in a thermometer
من توی یک دماسنج قرار داده شدم
I’m burnin’ I’m burnin’
دارم می‏سوزم دارم می‏سوزم

And then I looked around
و بعد از اینکه به اطرافم نگاه کردم
My head was spinnin’ around
سر من به اطراف داشت می‏چرخید
Before I looked around, It heat me (*2)
قبل از اینکه به اطرافم نگاه کنم، این منو گرم می‏کرد

Chica bomb (*7)
بمب کوچک
And then I
و بعد من
Before I looked
قبل از اینکه نگاه کنم
It heat me (*2)
این منو می‏سوزوند

I better call my doctor
بهتره متن به دکترم زنگ بزنم
Tell him about my fever
بهش درباره تبم بگید
I know he’ll fix my temperature
من می‏دونم که اون دمامو تنظیم می‏کنه
I’m burnin’ I’m burnin’
دارم می‏سوزم دارم می‏سوزم

And then I looked around
و بعد از اینکه به اطرافم نگاه کردم
My head was spinnin’ around
سرم داشت به اطراف می‏چرخید
Before I looked around, It heat me (*2)
قبل از اینکه به اطرافم نگاه کنم، این منو گرم می‏کرد

Chica bomb (*7)
بمب کوچک
And then I (Chica bomb)
و بعد من
My head was (Chica bomb)
سرم بود
Before I looked (Chica bomb)
قبل از اینکه نگاه کنم
It heat me (*2)
این منو می‏سوزوند

Chica bomb (*7)
بمب کوچک
And then I (Chica bomb)
و بعد من
My head was (Chica bomb)
سرم بود
Before I looked (Chica bomb)
قبل از اینکه نگاه کنم
It heat me (*2)
این منو می‏سوزوند


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

.30Minutes >-> t.A.T.u

نویسنده در اردیبهشت.۰۴, ۱۳۹۰, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

30 Minutes

Out of sight, out of mind
خارج از دیدن ،خارج از ذهن
Out of time to decide
خارج از زمان تصمیم گیری
Do we run? Should I hide?
آیا ما فرار میکنیم؟ باید مخفی بشم؟
For the rest of my life
برای ادامه زندگیم
Can we fly? Do we stay?
میتوانیم پرواز کنیم؟آیا ما میمونیم؟
We could lose we could fail
ممکنه ببازیم ،ممکنه رد بشیم
And the more minutes take
و زمان بیشتری میگیره
To make planer, or mistakes
برای برنامه ریزی یا اشتباه‏ها

30 minutes, the blink of the night
سی دقیقه تا چشمک زدن شب
30 minutes to alter our lifes
سی دقیقه تا عوض کردن زندگیمون
30 minutes to make up my mind
سی دقیقه تا سروسامون دادن ذهنم
30 minutes to finally decide
سی دقیقه تا تصمیم نهایی
30 minutes to whisper your name
سی دقیقه تا زمزمه کردن اسمت
30 minutes to shelter the blame
سی دقیقه تا پناهگاه سرزنش
30 minutes of bliss, 30 lies
سی دقیقه تا خوشی،سی دروغ
30 minutes to finally decide
سی دقیقه تا تصمیم نهایی
Carousels in the sky
چرخ و فلک توی آسمان
That we shape with our eyes
که با چشمامون می سازیم
Under shade silhouettes casting
پشت سایه نیم رخ ها نقش بازی می کنند
shapes crying rain
شکل گریه بارون
Can we fly? do I stay?
می‏تونیم پرواز کنیم؟ آیا می‏مونم؟
We could lose, we could fail
ما میتونستیم ببازیم،ما میتونستیم شکست بخوریم
Either way, options change
راه دیگر، انتخاب‏ها عوض می‎شوند
chances fail, Trains derail.
فرصتها از دست رفتند،قطارها از خط خارج شدند
30 minutes, the blink of the night
سی دقیقه تا چشمک زدن شب
30 minutes to all of our lifes
سی دقیقه تا آخر زندگی ما
30 minutes to make up my mind
سی دقیقه تا سروسامون دادن ذهنم
30 minutes to finally decide
سی دقیقه تا تصمیم نهایی
30 minutes to whisper your name
سی دقیقه تا زمزمه کردن اسمت
30 minutes to show her the blame
سی دقیقه تا سرزنش رو به او نشون بدیم
30 minutes of bliss, 30 lies
سی دقیقه تا خوشی،سی دروغ
30 minutes to finally decide
سی دقیقه تا تصمیم نهایی
To decide, to decide to decide to decide
تصمیم گرفتن،تصمیم گرفتن،تصمیم گرفتن،تصمیم گرفتن


منبع:
www.hottranslatedlyrics.blogfa.com/cat-38.aspx
با اندکی تصرف
Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Love >-> INNA

نویسنده در اردیبهشت.۰۳, ۱۳۹۰, در دسته INNA, INNA

Love

Come back and set me free
برگرد و منو آزادم کن
Now from infinity
الآن از دوردست‏ها
Love is a mistery
عشق یک رازه
Distance is killing me
این فاصله داره منو می‏کشه

Come back I need you now
برگرد من الآن بهت نیاز دارم
You are the love I found
تو عشقی هستی که من پیدا کردم
I feel above the ground
احساس می‏کنم که بالای زمینم
You take me round and round
تو منو از هرطرف می‏کشی
(تو منو از هر طرف به خودت جذب میکنی)

Am I dreaming?
دارم رویا می‏بینم؟
What I feel tonight about you and I.
چرا من امشب درباره تو و خودم احساس می‏کنم
Am I dreaming?
دارم رویا می‏بینم؟
I can feel your love when I hold you tight.
من می‏تونم عشقت رو احساس کنم وقتی که محکم گرفتمت

I just wanna love you
من فقط عشق تو رو می‏خوام
And you’re the one I need you.
و تو کسی هستی که من بهش نیاز دارم

And I just wanna give all my love I have.
و من فقط می‏خوام تمام عشقی رو که دارم بدم
With my lips I’m feeling
به لب‏هام دارم احساس می‏کنم
And then I say I mean it
و بعد من می‏گم این رو می‏خوام
Cause you’re the only one that I feel tonight
چون تو تنها کسی هستی که من امشب احساس می‏کنم


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • <