دنیای ترجمه شعر

بایگانی تیر, ۱۳۹۱

Endless >-> INNA

نویسنده در تیر.۲۶, ۱۳۹۱, در دسته INNA, INNA

Endless

As I’m going going down
وقتی که به پایین میرم
I have dreamed a better place
به یک جای بهتر فکر میکردم
As the world turns round and round
وقتی که دنیا داره به دور خودش میچرخه
Start is always in my fate
شروع کردن همیشه تو سرنوشت منه

Sometimes you go away
بعضی وفت ها تو میری
A million miles away
یک ملیون مایل دورتر
Sometimes you don’t know where
بعضی وقتها نمیدونی کجا
Don’t worry I’ll be there
نگران نباش، من اونجام

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my way
میتونی خورشید رو به مسیر من بیاری؟
Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my life
میتونی خورشی رو به زندگی من بیاری؟

Now I close my eyes again
حالا دوباره چشمام رو میبندم
And I’m thiking to myself
و با خودم فکر میکنم
Will I ever love again
دوباره عاشق میشم؟
Hope you’ll be a better man
امیدوارم که تو مرد بهتری باشی

Sometimes you go away
بعضی وفت ها تو میری
A million miles away
یک ملیون مایل دورتر
Sometimes you don’t know where
بعضی وقتها نمیدونی کجا
Don’t worry I’ll be there
نگران نباش، من اونجام

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my way
میتونی خورشید رو به مسیر من بیاری؟
Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my life
میتونی خورشی رو به زندگی من بیاری؟

Sometimes you go away
بعضی وفت ها تو میری
A million miles away
یک ملیون مایل دورتر
Sometimes you don’t know where
بعضی وقتها نمیدونی کجا
Don’t worry I’ll be there
نگران نباش، من اونجام

Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my way
میتونی خورشید رو به مسیر من بیاری؟
Can you bring me sunrise, can you bring me the sunrise
میتونی طلوع خورشید رو بهم بدی؟
Can you bring the sun in my life
میتونی خورشی رو به زندگی من بیاری؟


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

.РОБОТ (Robot) >-> t.A.T.u

نویسنده در تیر.۲۲, ۱۳۹۱, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

РОБОТ

Никто ничего никогда не поймет
هیچکس و هیچ چیز هرگز چیزی نخواهد فهمید
Такая любовь, искусственный мед
چنین عشق هایی ، عسلی مصنوعی هستند
Искусственный мед, искусственный лед
عسلی مصنوعی ، یخی مصنوعی هستند
Искусственный рай, скорее включай
بهشتی مصنوعی ،به سرعت روشنش کن

И я никому не скажу, что я робота люблю
و من به کسی نمیگویم که عاشق یک ربات هستم
Робота люблю, робота люблю
عاشق یک ربات هستم ، عاشق یک ربات هستم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя люблю, мы так хотели
من عاشق تو هستم ، همین را از قبل می خواستیم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя включу и полетели
من تو را روشن می کنم پس میتوانیم پرواز کنیم
Робот, робот,
ربات ، ربات
В твоем сердце электронные метели
طوفان های الکتریکی در قلبت طغیان می کند
Полетели, полетели, полетели, полетели
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم

Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя люблю, мы так хотели
من عاشق تو هستم ، همین را از قبل می خواستیم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя включу и полетели
من تو را روشن می کنم و بیا تا پرواز کنیم
Робот, робот,
ربات ، ربات
В твоем сердце электронные метели
طوفان های الکتریکی در قلبت طغیان می کند
Полетели, полетели, полетели, полетели
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم
Полетели, полетели…
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم

Такая любовь, нереальный полет
چنین عشق هایی پروازی مصنوعی هستند
Искусственный мед ,искусственный лед
عسلی مصنوعی ، یخی مصنوعی هستند
Такая любовь, искусственный смех
چنین عشق هایی ، خنده ای مصنوعی هستند
Искусственный снег, и все как во сне
برفی مصنوعی هستند و تمامشان مثل یک رویاست

И я никому не скажу, что я робота люблю
و من به کسی نمیگویم که عاشق یک ربات هستم
Робота люблю, робота люблю
عاشق یک ربات هستم ، عاشق یک ربات هستم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя люблю, мы так хотели
من عاشق تو هستم ، همین را از قبل می خواستیم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя включу и полетели
من تو را روشن می کنم پس میتوانیم پرواز کنیم
Робот, робот,
ربات ، ربات
В твоем сердце электронные метели
طوفان های الکتریکی در قلبت طغیان می کند
Полетели, полетели, полетели, полетели
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم

Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя люблю, мы так хотели
من عاشق تو هستم ، همین را از قبل می خواستیم
Робот, робот, робот,
ربات ، ربات ، ربات
Я тебя включу и полетели
من تو را روشن می کنم پس میتوانیم پرواز کنیم
Робот, робот,
ربات ، ربات
В твоем сердце электронные метели
طوفان های الکتریکی در قلبت طغیان می کند
Полетели, полетели, полетели, полетели
بیا تا پرواز کنیم ، بیا تا پرواز کنیم


متن روسگلیش در ادامه مطلب

Continue reading “.РОБОТ (Robot) >-> t.A.T.u” »

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Robot >-> Miley Cyrus

نویسنده در تیر.۱۵, ۱۳۹۱, در دسته Miley Cyrus, Miley Cyrus

Robot

It’s Been Like This From The Start
از اولش همینجوری
One Piece After Another To Make My Heart
هر تیکه بعد از یک تیکه دیگه تا قلبم رو بسازن
You Mistake The Game For Being Smart
تو باز رو اشتباه بازی میکنی تا باهوش باشی
Stand Here, Sell This, And Hit Your Mark
اینجا وایسا، بفروشش، و به هدفت ضربه بزن

But The Sound Of The Steel
اما صدای فلز
And The Crush, And The Grind
و برخورد و ساییده شدن
It Will Scream Who Am I, To Decide My Life
فریاد خواهد زد که من کیم، تا برای زندگیم تصمیم بگیرم
But In Time It Will Die, They’ll Be Nothing Left Inside
اما با گذشت زمان میمیره، هیچی چیزی در درون نمیمونه
Just Rusted Metal That Was Never Even Mine
فقط فلز زنگ زده که اون هم هیچوقت مال من نبوده
I Would Scream, But Im Just This Hollow Shell
جیغ میکشم، اما من فقط یه صدف تو خالیم
Waiting Here, Begging Please
اینجا منتظرم، خواهش میکنم، لطفا
Set Me Free, So I Can Feel
آزادم کن، میتونم حسش کنم

HEY

Stop Trying To Live My Life For Me
دیگه به جای من برام زندگی نکن
I Need To Breath, I’m Not Your Robot
من نیاز دارم که نفس بکشم، من روبات تو نیستم
Stop Telling Me I’m A Part Of The Big Machine
دیگه بهم نگو که من بخشی از یک ماشین بزرگم
Im Breaking Free, Can’t You See
دارم آزاد میشم، نمیتونی ببینی؟
I Can’t Love, I Can’t Speak
نمیتونم عشق بورزم، نمیتونم حرف بزنم
Without Somebody Else Operating Me
بدون کسی که کنترلم میکنه
You Gave Me Eyes, And Now I See
تو به من چشم دادی و الآن میتونم ببینم
Im Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم

All This Time, I’ve Been Misled
تمام این مدت من گمراه بودم
There Was Nothing But Cross-wires In My Head
تو سرم هیچی نبود به جز سیمهای به هم ریخته
I’ve Been Taught To Think That What I Feel Doesn’t Matter At All
یاد گرفتم تا فکر کنم که چیزی که من دارم احساس میکنم به هیچ وجه اهمیت نداره
Till They Say Its Real
تا زمانی که اونا بگن این واقعیه
I Would Scream, But Im Just This Hollow Shell
جیغ میکشم، اما من فقط یه صدف تو خالیم
Waiting Here, Begging Please
اینجا منتظرم، خواهش میکنم، لطفا
Set Me Free, So I Can Feel
آزادم کن، میتونم حسش کنم

HEY

Stop Trying To Live My Life For Me
دیگه به جای من برام زندگی نکن
I Need To Breath, I’m Not Your Robot
من نیاز دارم که نفس بکشم، من روبات تو نیستم
Stop Telling Me I’m A Part Of The Big Machine
دیگه بهم نگو که من بخشی از یک ماشین بزرگم
Im Breaking Free, Can’t You See
دارم آزاد میشم، نمیتونی ببینی؟
I Can’t Love, I Can’t Speak
نمیتونم عشق بورزم، نمیتونم حرف بزنم
Without Somebody Else Operating Me
بدون کسی که کنترلم میکنه
You Gave Me Eyes, And Now I See
تو به من چشم دادی و الآن میتونم ببینم
Im Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم
I’m Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم
I’m Not Your Robot
من روبات تو نیستم

I Would Scream, But Im Just This Hollow Shell
جیغ میکشم، اما من فقط یه صدف تو خالیم
Waiting Here, Begging Please
اینجا منتظرم، خواهش میکنم، لطفا
Set Me Free, So I Can Feel
آزادم کن، میتونم حسش کنم

HEY

Stop Trying To Live My Life For Me
دیگه به جای من برام زندگی نکن
I Need To Breath, I’m Not Your Robot
من نیاز دارم که نفس بکشم، من روبات تو نیستم
Stop Telling Me I’m A Part Of The Big Machine
دیگه بهم نگو که من بخشی از یک ماشین بزرگم
Im Breaking Free, Can’t You See
دارم آزاد میشم، نمیتونی ببینی؟
I Can’t Love, I Can’t Speak
نمیتونم عشق بورزم، نمیتونم حرف بزنم
Without Somebody Else Operating Me
بدون کسی که کنترلم میکنه
You Gave Me Eyes, And Now I See
تو به من چشم دادی و الآن میتونم ببینم
Im Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم
I’m Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم
I’m Not Your Robot
من روبات تو نیستم

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Cloud Nine >-> Evanescence

نویسنده در تیر.۱۲, ۱۳۹۱, در دسته Evanescence, Evanescence

Cloud Nine

If you want to live, let live.
اگه میخوای زندگی کنی، بذار زندگی کنه
If you want to go, let go.
اگه میخوای بری، بذار بره
I’m not afraid to dream, to sleep, sleep forever.
من از رویا دیدن نمیترسم، از خوابیدن، خوابیدن برای همیشه
I don’t need to touch the sky.
من نیاز ندارم تا آسمون رو لمس کنم
I just want to feel that high,
من فقط میخوام احساس کنم که در اوجم
And you refuse to lift me.
و تو خود داری میکنی از اینکه منو به اوج ببری

Guess it wasn’t real after all.
حدس میزنم که بعد از تمام اینها این واقعی نبود
Guess it wasn’t real all along.
حدس میزنم که این تو تمام این مدت واقعی نبود

If I fall and all is lost,
اگه سقوط کنم و تمام اینها رو از دست بدم
It’s where I belong.
اینجا جاییه که بهش تعلق دارم

If you want to live, let live.
اگه میخوای زندگی کنی، بذار زندگی کنه
If you want to go, let go.
اگه میخوای بری، بذار بره
I’m never gonna be your sweet, sweet surrender.
من هیچوقت باعث خوشیت نمیشم، خوشیه تسلیم شدن

Guess it wasn’t real after all.
حدس میزنم که بعد از تمام اینها این واقعی نبود
Guess it wasn’t real all along.
حدس میزنم که این تو تمام این مدت واقعی نبود

If I fall and all is lost,
اگه سقوط کنم و تمام اینها رو از دست بدم
No light to lead the way,
هیچ نوری وجود نداره تا راه رو بهم نشون بده
Remember that all alone is where I belong.
به یاد بیار تمام مسیر جاییه که من بهش تعلق دارم

In a dream,
توی رویا
Will you give your love to me?
عشق رو به من میدی؟
Beg my broken heart to beat,
از قلبم درخواست کن تا به تپش بیفته
Save my life, change my mind.
زندگیم رو نجات بده، طرز تفکرم رو عوض کن

If I fall and all is lost,
اگه سقوط کنم و تمام اینها رو از دست بدم
No light to lead the way,
هیچ نوری وجود نداره تا راه رو بهم نشون بده
Remember that all alone is where I belong.
به یاد بیار تمام مسیر جاییه که من بهش تعلق دارم

Leave a Comment :, , , بیشتر...