دنیای ترجمه شعر

بایگانی مرداد, ۱۳۹۱

Manic Star >-> Enigma

نویسنده در مرداد.۲۷, ۱۳۹۱, در دسته Enigma, Enigma

Manic Star

One day, yes, one day less to live
یک روز، آره، کمتر برای زندگی کردن
I want you to be my sedative
میخوام که تو تسکین دهندم باشی
Sometimes when I drive my car
بعضی وتها وقتی ماشینم رو میرونم
I feel trapped like a bee inside a jar
احساس میکنم که به دام افتادم مثل یک زنبور تو شیشه

Grains of sand is all we are
دونه شن تمام چیزی هست که ما هستیم
Crawling on our manic star
داریم روی ستاره دیوونمون غلط میخوریم
One tiny person
یه شخص کوچیک
In one shiny car
توی یک ماشین درخشان
Spinning on our manic star
روی ستاره دیوونمون میچرخه

Time doesn’t stop for anyone
زمان برای کسی واینمیسته
It doesn’t matter what you’ve done
اهمیتی نداره که چیکار کردی
I want to lose myself in you
میخوام خودم رو توی تو گم کنم
Are you afraid of dying too?
تو هم از مردن میترسی؟

Grains of sand is all we are
دونه شن تمام چیزی هست که ما هستیم
Crawling on our manic star
داریم روی ستاره دیوونمون غلط میخوریم
One tiny person
یه شخص کوچیک
In one shiny car
توی یک ماشین درخشان
Calling from our manic star
از ستاره دیوونمون فریاد میزنه

Let’s love like there is no tomorrow
بیا جوری همدیگه رو دوست داشته باشیم که انگار فردایی وجود نداره
Shelter each other from the pain and sorrow
از همدیگه دربرابر درد و اندوه محافظت کنیم

Grains of sand is all we are
دونه شن تمام چیزی هست که ما هستیم
Crawling on our manic star
داریم روی ستاره دیوونمون غلط میخوریم
One tiny person
یه شخص کوچیک
In one shiny car
توی یک ماشین درخشان

Don’t know how I got this scar
نمیدونم چطور دچار این ترس شدم
Crawling on our manic star
روی ستاره دیوونمون غلط میخورم
I’m all right, at least so far
من خوبم، اقلا تا الآن
Hanging on our manic star
روی ستاره دیوونمون معلقم

Spinning on our manic star
روی ستاره دیوونمون میچرخم
Calling from our manic star
از ستاره دیوونمون فریاد میزنم

۴ Comments :, , , بیشتر...

We Are Never Ever Get Back Together >-> Taylor Swift

نویسنده در مرداد.۲۶, ۱۳۹۱, در دسته Taylor Swift, Taylor Swift

We Are Never Ever Getting Back Together

I remember when we broke up the first time
وقتی باهم برا اولین بار به هم زدیم یادم میاد
Saying this is it, I’ve had enough, ’cause like
میگفتم همینه، به اندازه کافی داشتم، چون انگار که
We haven’t seen each other in a month
برای یک ماه هستش که همدیگه رو ندیدیم
When you, said you, needed space, what?
وقتی که گفتی به زمان نیاز دارم، چی؟
Then you come around again and say
بعدش دوباره اومدی و گفتی
Baby, I miss you and I swear I’m gonna change
عزیزم، دلم واست تنگ شده و قسم میخورم که عوض بشم
Trust me, remember how that lasted for a day
بهم اطمینان کن، یادت میاد که چقدر برای یک روز طول کشید
I say, I hate you, we break up, you call me, I love you
من گفتم، ازت متنفرم، ما بهم زدیم، تو صدام کردی،(و گفتی) دوست دارم

Oooh we called it off again last night
ما دوباره دیشب با هم به هم زدیم
But Oooh, this time I’m telling you, I’m telling you
اما این دفعه دارم بهت میگم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم

Like ever
مثل همیشه

I’m really gonna miss you picking fights
من واقعا دلم برای دعواهامون تنگ میشه
And me, falling for a screaming that I’m right
و من، فریاد میزدم که حق با منه
And you, will hide away and find your piece of mind with some indie
و تو، خودتو پنهان میکنی و تیکه خودت از من رو پیدا میکنی با یکم استقلال
record that’s much cooler than mine

چیزی رو نگه دار که از من خیلی باحال تره

Oooh you called me up again tonight
امشب دوباره بهم زنگ میزنی
But Oooh, this time I’m telling you, I’m telling you
اما این دفعه بهت میگم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم

I used to think, that we, were forever ever ever
قبلا فکر میکردم که ما تا ابد با همیم
And I used to say never say never
و میگفتم هیچوقت نگو هرگز
Huh, he calls me up and he’s like, I still love you
بهم زنگ میزنه و هنوز هم دوست داشتنیه، هنوز عاشقتم
And i’m like, i’m just, I mean this is exhausting, you know
و من درست…، من فقط…، منظورم اینه که خیلی خسته کنندست، میدونی که
We are never getting back together, like ever
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم، مثل همیشه

We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم

We, oooh, oooh, not back together, we
ما دوباره با هم دوست نمیشیم
Oh, getting back together
با هم دوست نمیشیم

You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Barbie Girl >-> Aqua

نویسنده در مرداد.۲۰, ۱۳۹۱, در دسته Aqua, Aqua

Barbie Girl

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم پارتی

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

I’m a blond bimbo girl, in the fantasy world
من یه دختر بلوند خوشگلم، توی دنیای فانتزی
Dress me up, make it tight, I’m your dolly
لباس تنم کن، محکمش کن، من عروسکتم
You’re my doll, rock’n’roll, feel the glamour in pink,
تو عروسک منی، راک اند رول، احساس پر زرق و برق بودن میکنم توی این لباس صورتی
kiss me here, touch me there, hanky panky…
اینجا منو ببوس، اونجا لمسم کن، حیله گر
You can touch, you can play, if you say: “I’m always yours”
میتونی لمسم کنی، باهام بازی کنی، اگه بگی که من همیشه مال توام

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)

Make me walk, make me talk, do whatever you please
منو راه ببر، منو مجبور به حرف زدن کن، هرکاری که خوشحالت میکنه رو بکن
I can act like a star, I can beg on my knees
میتونم مثه یک آدم مشهور نقش بازی کنم، میتونم رو زانوهام بشینم و درخواست کنم
Come jump in, bimbo friend, let us do it again,
بیا، دوستم قشنگم، بذار دوباره انجامش بدیم
hit the town, fool around, let’s go party
شهر رو بترکون، کلی دلقک اطرافمونه، بیا بریم پارتی
You can touch, you can play, if you say: “I’m always yours”
میتونی لمسم کنی، باهام بازی کنی، اگه بگی که من همیشه مال توام
You can touch, you can play, if you say: “I’m always yours”
میتونی لمسم کنی، باهام بازی کنی، اگه بگی که من همیشه مال توام

Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)

Oh, I’m having so much fun!
اوه، خیلی بهم خوش گذشت
Well Barbie, we’re just getting started
خب باربی، ما تازه شروع کردیم
Oh, I love you Ken!
اوه، عاشقتم کن


Youtube

۱ Comment :, , , بیشتر...

My Happy Ending >-> Avril Lavigne

نویسنده در مرداد.۱۴, ۱۳۹۱, در دسته Avril Lavigne, Avril Lavigne

My Happy Ending

So much for my happy ending
بسی برای پایان شادم
(خیلی از پایان خوشم خوشحالم)
Oh oh oh oh …
(so much for my happy ending)
Oh oh oh oh
Oh oh

Let’s talk this over
بیا تمومش کنیم
It’s not like we’re dead
ما که نمردیم
Was it something I did?
من کاری کردم؟
Was it something you said?
یا تو حرفی زدی؟
Don’t leave me hanging
منو اینطوری معلق تو هوا رها نکن
In a city so dead
تو همچین شهر سرد و مرده ای
Held up so high
On such a breakable thread
(با همچین طناب پوسیده ای منو بالا نکش)
You were all the things I thought I knew
تو تمام اون چیز هایی بودی که فکر میکردم میدونم
And I thought we could be
و فکر کردم میتونیم(باهم) باشیم

You were everything, everything that I wanted
تو همه چیز بودی همه ی چیزی که میخواستم
We were meant to be, supposed to be
ما میتونستیم (باهم)باشیم باید اینطوری میبودیم
But we lost it
اما نتونستیم
All of the memories so close to me
تمام خاطراتی که خیلی بهم نزدیک بودن
Just fade away
محو شدن
All this time you were pretending
تمام این مدت داشتی تظاهر می کردی
So much for my happy ending
بسی برای پایان شادم (خیلی از پایان خوشم خوشحالم)
Oh oh oh oh
(so much for my happy ending)
Oh oh oh oh
You’ve got your dumb friends
تو هم با اون دوستای احمقت
I know what they say
میدونم که چی میگن
They tell you I’m difficult
میگن من سخت گیرم(با من بودن سخته)
But so are they
ولی خودشونم همینطورن
But they don’t know me
اما اونا من رو نمیشناسن
Do they even know you?
اصلا حتی تو رو میشناسن؟
All the things you hide from me
تمام چیز هایی که ازم پنهان می کنی
(All the shit that you do(CD version
هر غلطی که میکنی{متن اصلی}
(All the stuff that you do(Radio version
تمام کارهایی که میکنی{متن اصلاح شده برای رادیو و تلویزیون}
You were all the things I thought I Know
تو تمام اون چیز هایی بودی که فکر میکردم میدونم
And I thought we could be
و فکر کردم که میتونیم(باهم)باشیم

It’s nice to know that you were there
از این که فهمیدم اونجا بودی خوشحالم
Thanks for acting like you cared
ممنون از این که طوری وانمود کردی که انگار اهمیت میدادی
And making me feel like I was the only one
و کاری کردی که حس کنم فقط من تو زندگیتم
It’s nice to know we had it all
این خوبه که فهمیدم ما همش رو داشتیم
Thanks for watching as I fall
ممنون که همینطور که سقوط میکردم نگاه میکردی(ممنون که داغون شدنم رو تماشا کردی)
And letting me know we were done
و گذاشتی بفهمم که به آخر خط رسیدیم
He was everything, everything that I wanted
اون همه چیز بود همه ی چیزی که میخواستم

Oh oh oh oh
So much for my happy ending
Oh oh
So much for my happy ending
Oh oh oh oh
Oh
Oh oh…


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • <