دنیای ترجمه شعر

بایگانی شهریور, ۱۳۹۱

Hero >-> Skillet

نویسنده در شهریور.۲۳, ۱۳۹۱, در دسته Skillet, Skillet

Hero

I’m just a step away
من فقط یک قدم فاصله دارم
I’m just a breath away
من فقط یک نفس دیگه ام
(من فقط یه آدم دیگه ام)
Losin’ my faith today
امروز ایمانم رو از دست میدم
(Fallin’ off the edge today)
(امروز از لبش سقوط میکنم)

I am just a man
من فقط یک انسانم
Not superhuman
نه ابر انسان
(I’m not superhuman)
(من ابر انسان نیستم)
Someone save me from the hate
یکی منو از تنفر محافظت کنه

It’s just another war
این فقط یه جنگ دیگست
Just another family torn
فقط یه خانواده از هم جدا شده دیگه
(Falling from my faith today)
(امروز اعتقادم رو از دست میدم)
Just a step from the edge
فقط یک قدم تا لبه
Just another day in the world we live
فقط یک روز دیگه تو دنیایی که توش زندگی میکنیم

I need a hero to save me now
من به یه قهرمان نیاز دارم تا ازم محافظت کنه
I need a hero
به یک قهرمان نیاز دارم
(save me now)
(الآن ازم محافظت کن)
I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
A hero’ll save me
یک قهرمان ازم محافظت میکنه
(just in time)
(فقط در زمان)

I’ve gotta fight today
من امروز یه جنگ راه انداختم
To live another day
تا یک روز دیگه زندگی کنم
Speakin’ my mind today
امروز با خودم حرف میزنم
(My voice will be heard today)
(صدای من امروز شنیده خواهد شد)

I’ve gotta make a stand
من پایداری میکنم
But I am just a man
اما من فقط یک انسانم
(I’m not superhuman)
(من ابر انسان نیستم)
My voice will be heard today
صدای من امروز شنیده خواهد شد

It’s just another war
این فقط یک جنگ دیگست
Just another family torn
فقط یه خانواده از هم جدا شده دیگه
(My voice will be heard today)
(صدای من امروز شنیده خواهد شد)
It’s just another kill
این فقط یه کشتن دیگست
The countdown begins to destroy ourselves
شمارش معکوس برای نابود کردن خودمون شروع شده

I need a hero to save me now
من به یه قهرمان نیاز دارم تا ازم محافظت کنه
I need a hero
به یک قهرمان نیاز دارم
(save me now)
(الآن ازم محافظت کن)
I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
A hero’ll save me
یک قهرمان ازم محافظت میکنه
(just in time)
(فقط در زمان)

I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
I need a hero just in time
به یک قهرمان نیاز دارم فقط تو زمان
Save me just in time
ازم محافظت کن فقط در طول زمان
Save me just in time
ازم محافظت کن فقط در طول زمان

Who’s gonna fight for what’s right
کی میخواد برا چیزی که درسته بجنگه؟
Who’s gonna help us survive
کی میخواد بهمون کمک کنه تا زنده بمونیم؟
We’re in the fight of our lives
ما تو جنگیم برای زندگیمون
(And we’re not ready to die)
(و برای مرگ هم آماده نیستیم)

Who’s gonna fight for the weak
کی میخواد برای انسان های ضعیف بجنگه؟
Who’s gonna make ’em believe
کی میخواد اون ها رو با باور برسونه؟
I’ve got a hero
من یک قهرمان بدست آوردم
(I’ve got a hero)
(من یک قهرمان بدست آوردم)
Livin’ in me
که در درونم زندگی میکنه

I’m gonna fight for what’s right
من برای چیزی که درسته میجنگم
Today I’m speaking my mind
امروز با خودم حرف میزنم
And if it kills me tonight
و اگه این امشب من رو بکشه
(I will be ready to die)
(من برای مردن آماده خواهم بود)

A hero’s not afraid to give his life
یک قهرمان از ازدست دادن زندگیش نمیترسه
A hero’s gonna save me just in time
یک قهرمان از من در طول زمان حفاظت میکنه

I need a hero to save me now
من به یه قهرمان نیاز دارم تا ازم محافظت کنه
I need a hero
به یک قهرمان نیاز دارم
(save me now)
(الآن ازم محافظت کن)
I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
A hero’ll save me
یک قهرمان ازم محافظت میکنه
(just in time)
(فقط در زمان)

I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم
Who’s gonna fight for what’s right
کی برای چیزی که درسته میجنگه؟
Who’s gonna help us survive
کی بهمون کمک میکنه تا زنده بمونیم؟

I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم
Who’s gonna fight for the weak
کی میخواد برای انسان های ضعیف بجنگه؟
Who’s gonna make ’em believe
کی میخواد اون ها رو با باور برسونه؟
I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم
I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم

A hero’s gonna save me just in time
یک قهرمان از من فقط در طول زمان حفاظت میکنه


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Forever >-> Medina

نویسنده در شهریور.۱۶, ۱۳۹۱, در دسته Medina, Medina

Forever

Look deeper inside
عمیق تر به درونت نگاه کن
And you will find a tainted soul.
اونجا یه روح کثیف پیدا میکنی
Sometimes it makes me lose my mind
بعضی مواقع این باعث میشه که من به سرم بزنه
And I can feel it taking over me like I
و میتونم احساس کنم که داره اطافم رو فرا میگیره انگار که
Can’t come up for air
نمیتونم باری هوا به بالا بیام
Because it’s pulling me under.
چون من رو داره به زیر میکشه
When it gets lonely in here,
وقتی که که اینجا تنها میشه
I want you. There is no wonder,
من تو رو میخوام، هیچ چیز عجیبی اینجا وجود نداره
Aheeyuy,
Because you’re making me wanna change,
چون تو باعث میشی که بخوام تغییر کنم
You make me open my heart again
منو مجبورم میکنی که قلبم رو باز کنم
And I can’t help believing it when you say,
و من نمیتونم کمک کنم که این رو باورش کنی وقتی که میگی
It’s you and me forever,
من و تو همیشه با هم میمونیم

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه

Go deeper inside
عمیق تر به درونت برو
And maybe there’s a tainted soul.
شادی اونجا یه روح کثیف باشه
But it feels better now cause I,
اما الآن این احساس بهتری داره چون
I’ve let you in to make me whole
بهت اجازه دادم تا من رو کامل کنی
Again.
دوباره
Nobody shivers, I’m letting go.
هیچ کسی نمیلرزه، میزارم که بره
I thought I used to be cause I know
من فکر میکردم بودم چون میدونم
That I can’t help believing it when you say,
نمیتونم کمک کنم باور کنی وقتی میگی
It’s you and me forever,
این من و تو هستیم برای همیشه

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه

(Da, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da.)
Baby, oh, ha, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, na, na, na, na, na.

(Da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da.)
Now, even if we hurt each other so
الآن حتی اگه به همدیگه آسیب بزنیم
And even if I lie, you just close your eyes and let it go.
حتی اگه دروغ بگم، تو فقط چشمات ببند و بهش اهمیت نده
You’re not afraid to let all your feeling show
تو نگران نیستی که تمام احساساتت رو نشون بدی
Cause baby, you’re the one, one, one, one.
چون عزیزم، تو تکی، تک، تک، تک

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه
Ee, yeah, oh, oh, oh.


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Telephone >-> Lady Gaga ft. Beyonce

نویسنده در شهریور.۰۹, ۱۳۹۱, در دسته Lady Gaga, Lady Gaga

Telephone

Hello, hello, baby, you called? I can’t hear a thing
سلام عزیزم، تو زنگ زده بودی؟ چیزی نمیتونم بشنوم
I have got no service, in the club, you see, you see
تو کلاب گوشیم آنتن نمیده
Wha-Wha-What did you say, huh? You’re breaking up on me
چی گفتی؟ داری باهام بهم میزنی؟
Sorry, I cannot hear you, I’m kinda busy
شرمنده، نمیتونم صداتو بشنوم، یه جورایی سرم شلوغه

K-kinda busy
یه جورایی سرم شلوغه
K-kinda busy
یه جورایی سرم شلوغه
Sorry, I cannot hear you
شرمنده، صداتو نمیتونم بشنوم
I’m kinda busy
یه جورایی سرم شلوغه

Just a second, its my favorite song they gonna play
فقط یه لحظه، این آهنگ مورد علاقمه که داره شروع میشه
And I cannot text you with a drink in my hand, eh?
و نمیتونم بهت اس ام اس بدم با مشروبی که تو دستمه
You should’ve made some plans with me, you knew that I was free
تو باید قبلا باهام قرار میذاشتی چون میدونستی که بیکارم
And now you won’t stop calling me, I’m kinda busy
اما حالا هی بهم زنگ میزنی، من سرم شلوغه

Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم
Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم

Stop telephonin’ me
دیگه بهم تلفن نکن
(Stop telephonin’ me)
(دیگه بهم تلفن نکن)
I’m busy
سرم شلوغه
(I’m busy)
(سرم شلوغه)
Stop telephonin’ me
دیگه بهم تلفن نکن
(Stop telephonin’ me)
(دیگه بهم تلفن نکن)

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

Boy, the way you blowin’ up my phone
پسرجون، اینجوری که داری بهم زنگ میزنی
Won’t make me leave no faster
باعث نمیشه که دیرتر ترکت کنم
Put my coat on faster
کتم رو سریعتر میپوشم
Leave my girls no faster
این دختر رو دیرتر ول کن(؟)

I should’ve left my phone at home
باید تلفنم رو خونه میذاشتم
‘Cause this is a disaster
چون این یه فاجعست
Callin’ like a collector
هی بهم زنگ میزنی
Sorry, I cannot answer
شرمنده، نمیتونم جواب بدم

Not that I don’t like you, I’m just at a party
اینا به این خاطر نیست که دوست ندارم، من فقط تو پارتیم
And I am sick and tired of my phone r-ringing
و حسابی از زنگ زدن تلفنم خسته شدم
Sometimes I feel like I live in Grand Central Station
بعضی وقتا احساس میکنم که توی گرند سنترال استیشن زندگی میکنم
Tonight I’m not takin’ no calls, ’cause I’ll be dancin’
امشب هیچ تلفنی رو جواب نمیدم چون دارم میرقصم

‘Cause I’ll be dancin’
چون دارم میرقصم
‘Cause I’ll be dancin’
چون دارم میرقصم
Tonight I’m not takin’ no calls
امشب هیچ تلفنی رو جواب نمیدم
‘Cause I’ll be dancin’
چون دارم میرقصم

Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم
Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم

Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم
Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم

Stop telephonin’ me
دیگه بهم زنگ نزن
(I’m busy!)
(سرم شلوغه)
I’m busy!
سرم شلوغه
(Stop telephonin’ me)
(دیگه بهم زنگ نزن)
Stop telephonin’ me!
دیگه بهم زنگ نزن
(I’m busy!)
(سرم شلوغه)

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

My telephone, m-m-my telephone
تلفنم، تلفنم
‘Cause I’m out in the club
چون من توی کلابم
And I’m sippin’ that bubb’
و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
و نمیتونی بهم زنگ بزنی

My telephone, m-m-my telephone
تلفنم، تلفنم
‘Cause I’m out in the club
چون من توی کلابم
And I’m sippin’ that bubb’
و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
و نمیتونی بهم زنگ بزنی

We’re sorry the number you have reached is not in service at this time
متاسفیم شماره مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد
Please check the number, or try your call again
لطفا شماره را چک کنید یا دوباره تماس بگیرید


Youtube

Leave a Comment :, , , , بیشتر...