دنیای ترجمه شعر

بایگانی آبان, ۱۳۹۱

.A Simple Motion >-> t.A.T.u

نویسنده در آبان.۲۵, ۱۳۹۱, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

A Simple Motion

The simplest stroke is the swell of the ocean
ساده ترین ضربه موج اقیانوس هست
The slightest caress a well of emotion
نرم ترین نوازش، خوبی هیجان
Flowing through you and flowing through me
در درون تو در جریانه و در درون من من در جریانه
Waiting in silence
در سکوت منتظره

Swirling inside you
درون تو میچرخه

Steady and slow, rhythm is patience
ثابت و آرام، موسیقی صبر میکنه
All that we know, answers to questions
تمام چیزی که میدونیم، پاسخ های سوال هاست
Growing in you, growing in me
درون تو رشد میکنه، درون من رشد میکنه
Fulfilling a need over and over
برآورده شدن یک نیاز دوباره و دوباره

A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
Over and over
دوباره و دوباره

The smallest of glances – a deep understanding
کوچکترین نگاه، یک درک عمیق
The brush of a hand – love everlasting
قلم موی دست، عشق همیشگیه
Covering you, covering me
تو رو میپوشونه، من رو میپوشونه
Eternally made over and over
ابد دوباره و دوباره ساخته شده

The quietest whispers drown out explosions
آرومترین زمزمه ها از انفجارها خارج شدن

Voices are heard but words never spoken
صداها شنیده شدن اما کلمه ها هرگز گفته نشدن
Coming from you and coming from me
از تو داره میاد و از من داره میاد

Filling the void over and over
پوچی رو پر میکنه دوباره و دوباره

A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
A simple motion
یک حرکت ساده
Over and over
دوباره و دوباره

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Hummingbird Heartbeat >-> Katy Perry

نویسنده در آبان.۲۵, ۱۳۹۱, در دسته Katy Perry, Katy Perry

Hummingbird Heartbeat

You make me feel like I’m losing my virginity
تو باعث میشی من حس کنم دارم بکارتمو از دست میدم
The first time every time when you touch me
اولین دفعه و هر دفعه که منو لمس میکنی
I make you bloom like a flower that you never seen
کاری میکنم که مثل یه گلی که تا حالا ندیدی، شکوفه بزنی
Under the sun we are one buzzing energy

Let’s pollinate to create a family tree
بیا گرده افشانی کنیم تا یه شجره نامه درست کنیم
This evolution with you comes naturally
این سیر تکاملی با به طور طبیعی با تو امکان پذیر میشه
Some call it science we call it chemistry
بعضیا میگن علمه، ما میگیم که شیمیه
This is the story of the birds and the bees
این داستان پرنده ها و زنبورهاست

Even the seasons change
حتی اگر فصول تغییر کنن
Our love still stays the same
عشق ما به هم ثابت میمونه

You give me the hummingbird heartbeat
تو باعث میشی قلبم مثل یه قلب مرغ مگسخوار بزنه ( سریع بزنه)
Spread my wings and make me fly
بال هامو پهن کن و منو به پرواز در بیار
The taste of your honey is so sweet
مزه ی شهدت خیلی شیرینه
When you give me the hummingbird heartbeat, hummingbird heartbeat
وقتی که باعث میشی قلبم مثل یه قلب مرغ مگسخوار بزنه، تپش قلب مرغ مگسخوار
Oh oh
Hummingbird heartbeat
تپش قلب مرغ مگسخوار
Oh oh
Hummingbird heartbeat
تپش قلب مرغ مگسخوار

I’ve flown a million miles just to find a magic seed
من میلیون ها مایل پرواز کرده ام تا فقط یه دانه ی جادویی پیدا کنم
A white flower with the power to bring life to me
یه گل سفید با قدرت برگردوندن زندگی به من
You’re so exotic my whole body fluttering
تو خیلی عجیب و غریبی، تمام بدنم داره می لرزه
Constantly craving for a taste of your sticky sweet
پایدار و وفادار، آرزوی چشیدن شهد چسبناک تو رو میکنم

I was on the brink of a heart attack
من در نزدیکیه حمله ی قلبی بودم
You gave me life and keep me coming back
تو به من زندگی دادی و باعث برگشت من به زندگی شدی
I see the sun rise in your eyes, your eyes
من طلوع خورشید رو تو چشات میبینم، تو چشات
We’ve got a future full of blue skies, blue skies
ما آینده ای پر از آسمون های آبی بدست آوردیم، آسمون های آبی

Even the seasons change
حتی اگر فصول تغییر کنن
Our love still stays the same
عشق ما به هم ثابت میمونه

You give me the hummingbird heartbeat
تو باعث میشی قلبم مثل یه قلب مرغ مگسخوار بزنه ( سریع بزنه)
Spread my wings and make me fly
بال هامو پهن کن و منو به پرواز در بیار
The taste of your honey is so sweet
مزه ی شهدت خیلی شیرینه
When you give me the hummingbird heartbeat, hummingbird heartbeat
وقتی که باعث میشی قلبم مثل یه قلب مرغ مگسخوار بزنه، تپش قلب مرغ مگسخوار
Oh oh
Hummingbird heartbeat
تپش قلب مرغ مگسخوار
Oh oh
Hummingbird heartbeat
تپش قلب مرغ مگسخوار

You love me, you love me
تو منو دوست داری، تو منو دوست داری
Never love me not, not, oh no

When we hear a perfect harmony
وقتی ما به یه هماهنگی میرسیم
You make me sound like, like a symphony
باعث میشی من مثل یک سمفونی آواز بخونم

Spread my wings and make me fly
بال هامو پهن کن و منو به پرواز در بیار
The taste of your honey is so sweet
مزه ی شهدت خیلی شیرینه
When you give me the hummingbird heartbeat, hummingbird heartbeat
وقتی که باعث میشی قلبم مثل یه قلب مرغ مگسخوار بزنه، تپش قلب مرغ مگسخوار

You give me the hummingbird heartbeat
تو باعث میشی قلبم مثل یه قلب مرغ مگسخوار بزنه ( سریع بزنه)
Spread my wings and make me fly
بال هامو پهن کن و منو به پرواز در بیار
The taste of your honey is so sweet
مزه ی شهدت خیلی شیرینه
When you give me the hummingbird heartbeat, hummingbird heartbeat
وقتی که باعث میشی قلبم مثل یه قلب مرغ مگسخوار بزنه، تپش قلب مرغ مگسخوار
Oh oh
Hummingbird heartbeat
تپش قلب مرغ مگسخوار
Oh oh
Hummingbird heartbeat
تپش قلب مرغ مگسخوار
Oh oh
Hummingbird heartbeat
تپش قلب مرغ مگسخوار
Oh oh
Hummingbird heartbeat
تپش قلب مرغ مگسخوار

Leave a Comment :, , , بیشتر...

This Means War >-> Nickelback

نویسنده در آبان.۰۸, ۱۳۹۱, در دسته Nickelback, Nickelback

This Means War

To line up to the ring for a battle that you can’t win
برای آماده کردن میدان برای جنگی که نمیتونی پیروز بشی
Swing as hard as you can swing, it will still mean nothing
به سختی بچرخ، این هنوز هیچ معنایی نداره
Shoulda seen it comin’, it had to happen sometime
باید میدیدیش که داره میاد، باید بعضی وقتا اتفاق بیفته
But you went and brought a knife to an all out gun fight
اما تو رفتی و فقط یه چاقو برای جنگ در مقابل اسلحه آوردی

And the only thing to save
و تنها چیز برای حفظ کردن
Is the banner that you wave
پرچمی هست که به احتزار درآوردی
To be wrapped around your grave
تا روی قبرت پیچیده بشه

You’ve gone too far
خیلی دور رفتی
Who you think you are
فکر میکنی کی هستی؟
Is this what you came for
این چیزیه که براش اومدی؟
Well this means war
خب این یعنی جنگ

Say anything you want, but talk will get you nowhere
هرچی میخوای بگو اما حرف زدن تورو به جایی نمیبره
The only thing you’ve brought was psychological warfare
تنها چیزی که آورده بودی جنگ افزار روانی بود
Well there’s no getting out and now you gotta wonder
خب هیچ راه خروجی نیست و تو نگران میشی
Who will dig you out when you’re six feet under
کی تو رو از قبر بیرون میاره وقتی که توی قبری؟

And the only thing to save
و تنها چیز برای حفظ کردن
Is the banner that you wave
پرچمی هست که به احتزار درآوردی
To be wrapped around your grave
تا روی قبرت پیچیده بشه

You’ve gone too far
خیلی دور رفتی
Who you think you are
فکر میکنی کی هستی؟
Is this what you came for
این چیزیه که براش اومدی؟
Well this means war
خب این یعنی جنگ

And the only thing to save
و تنها چیز برای حفظ کردن
Is the banner that you wave
پرچمی هست که به احتزار درآوردی
To be wrapped around your grave
تا روی قبرت پیچیده بشه

You’ve gone too far
خیلی دور رفتی
Who you think you are
فکر میکنی کی هستی؟
Is this what you came for
این چیزیه که براش اومدی؟
Well this means war
خب این یعنی جنگ

Well this means war
خب این یعنی جنگ


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Paradise >-> Lena Katina

نویسنده در آبان.۰۴, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

Paradise

Something that I like
بعضی وقت ها که دوست دارم
Is something that I want
وقتی هست که میخوام
I could never be the one
من هیچوقت نمیتونستم تنها کس باشم
I could never be alone
هیچوقت نمیتونستم تنها باشم
Cause nothing really feels
چون هیچ چیزی واقعا احساس نمیشه
Just like you and me together
فقط مثه اینکه من و تو باهمیم

Flying through the sky
در میان آسمان با هم پرواز میکنیم
Every time you´re next to me
هر دفعه که کنار منی
I ´ve been hiding all my life
من تمام زندگیم رو پنهان کردم
I´ve been hiding now I´m free
پنهان کردم که من الآن آزادم
Please don´t let it fade
لطفا نذار ناپدید بشه
Let´s just try to make this last forever
فقط بیاسعی کنیم این رو تا ابد ادامه بدیم

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت

Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت
Show me what you want
بهم بگو که چی میخوای
Can you show me what you like
میتونی بهم نشون بدی که چی دوست داری؟
I don´t wanna to be alone
من نمیخوام که تنها باشم
You are everything I got
تو تمام چیزی هستی که من دارم
This feeling is so strong
این احساس خیلی قویه
Every second that we spend together
هر ثانیه که ما با هم میگذرونیم

Something in the air
یه چیزی توی هواست
Wide awake I fall asleep
کاملا بیداره اما من خوابیدم
Can you show me that you care
میتونی بهم نشون بدی که بهم اهمیت میدی؟
As I wake up in a dream
جوری که انگار توی یک رویا بیدار شدم
Run away with me
با من فرار کن
Run away with me
با من فرار کن
Forever
تا ابد

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت

I wanna, I wanna be with you
من میخوام که با تو باشم
Now I wanna, I wanna, I wanna
حالا میخوام
Hold you right now
همین الآن نگهت دارم
I wanna, I wanna, I wanna
میخوام
Be with you now
با تو باشم
And I feel so free
و احساس آزادی کنم
No one else but we
هیچ کس دیگه ای بجز ما نیست
Hold me strong
من رو محکم بگیر
Please hold on
لطفا صبر کن
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
I´ll be right here
من اونجا خواهم بود
I´ll be right here
من اونجا خواهم بود

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت

Leave a Comment :, , , بیشتر...