دنیای ترجمه شعر

بایگانی بهمن, ۱۳۹۱

Supernatural >-> Kesha

نویسنده در بهمن.۰۵, ۱۳۹۱, در دسته Kesha, Kesha

Supernatural

Baby, when we’re Touching in the dark,
عزیزم ما داشتیم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکردیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Come, take me by the hand,
بیا، با دستت منو بگیر
Wanna cross the line,
میخوام که از خطوط رد بشم
Baby, go ahead.
عزیزم ادامه بده
Till the morning light,
تا زمانی که روشنایی صبح آشکار بشه
Watch my silhouette,
منو ببین
‘Cause you know tonight,
چون میدونی که امشب
We’re gonna wake the dead.
میخوایم مرده ها رو از خواب بیدار کنیم

Get a little bit wrong,
یکم اشتباه کن
Get a little bit wild,
یکم وحشی شو
Get a little bit high off, Of this love tonight.
به اوج این عشق برو

Get a little bit raw,
یکم خام باش
Come a little undone,
بدون اینکه انجامش داده باشی بیا
Get a little bit reckless,
یکم نترس باش
I can’t get enough.
من نمیتونم به اندازه کافی بدستشون بیارم

Baby, when we’re Touching in the dark,
عزیزم وقتی داریم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکنیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Come, take me in the night,
بیا و منو تو شب ببر
I feel it in my blood,
تو خونم حسش میکنم
Want the darker side.
سمت تاریک تر رو میخوام
Baby, when we touch,
عزیزم وقتی لمسم میکنی
Look me in my eyes,
تو چشمام نگاه کن
Poison me with love,
با عشقت منو مسموم کن
I’ll bring you back to life.
من تو رو به زندگی برمیگردونم

Get a little bit wrong,
یکم اشتباه کن
Get a little bit wild,
یکم وحشی شو
Get a little bit high off, Of this love tonight.
به اوج این عشق برو

Get a little bit raw,
یکم خام باش
Come a little undone,
بدون اینکه انجامش داده باشی بیا
Get a little bit reckless,
یکم نترس باش
I can’t get enough.
من نمیتونم به اندازه کافی بدستشون بیارم

Baby, when we’re, Touching in the dark,
عزیزم ما داشتیم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکردیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Baby, when we’re Touching in the dark,
عزیزم وقتی داریم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکنیم
I can hear the Pounding of my heart.
میتونم صدای قلبم رو بشنوم

Baby, when we’re, Touching in the dark,
عزیزم ما داشتیم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکردیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Leave a Comment :, , , بیشتر...