دنیای ترجمه شعر

بایگانی فروردین, ۱۳۹۲

Away From Me >-> Evanescence

نویسنده در فروردین.۲۵, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

Away From Me

I hold my breath as this life starts to take its toll
نفسم رو حبس کردم درحالی که این زندگی شروع به گرفتن بهاش کرده
I hide behind a smile as this perfect plan unfolds
پشت یک لبخند پنهان شدم درحالی که این نقشه عالی داره برملا میشه
But oh, God, I feel I’ve been lied to
اما، خدایا، حس میکنم اینقدر به خودم دروغ گفتم که
Lost all faith in the things I have achieved
ایمانم به تمام چیزهایی که به دست آوردم رو از دست دادم

And I
و من
I’ve woken now to find myself
الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
In the shadows of all I have created
در سایه تمام چیزهایی که ساختم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم
(away from this place I have made)
(دور از این جایی که ساختم)
Won’t you take me away from me
اما تو من رو از خودم دور نمیکنی

Crawling through this world as disease flows through my veins
تو این دنیا حرکت میکنم در حالی که این بیماری تو رگ هام در جریانه
I look into myself, but my own heart has been changed
به درونم نگاه میکنم اما قلب خودم هم تغییر کرده
I can’t go on like this
دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم
I loathe all I’ve become
از هرچیزی که بودم بیزارم

I’ve woken now to find myself
اما الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
In the shadows of all I have created
در سایه تمام چیزهایی که ساختم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم
(away from this place I have made)
(دور از این جایی که ساختم)
Won’t you take me away from me
اما تو من رو از خودم دور نمیکنی

Lost in a dying world I reach for something more
تو دنیای درحال مردنی که توش دنبال چیزای بیشتری بودم گم شدم
I have grown so weary of this lie I live
از این دروغی که توش زندگی میکنم حسابی خسته شدم

I’ve woken now to find myself
اما الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
In the shadows of all I have created
در سایه تمام چیزهایی که ساختم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم

I have woken now to find myself
اما الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
I’m lost in shadows of my own
تو سایه خودم گم شدم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم

Away from me
دور از من

Leave a Comment :, , , بیشتر...