دنیای ترجمه شعر

بایگانی تیر, ۱۳۹۲

U + Ur Hand >-> Pink

نویسنده در تیر.۲۶, ۱۳۹۲, در دسته Pink, Pink

U + Ur Hand

Check it out, going out on the late night
اینو داشته باش، داره آخر شب بیرون میاد
Looking tight, feeling nice, it’s a cock fight
محکم به نظر میاد، احساس خوبی داره، این یه خروش جنگیه
I can tell I just know that it’s going down tonight
میتونم بگم که فقط میتونم بگم امشب شکست میخوره
At the door we don’t wait cause we know them
دم در منتظر نمیمونیم چون میشناسیمشون
At the bar, six shots, just beginning
توی باز مست کردنمون تازه شروع شده
That’s when dickhead put his hands on me
همون موقع بود که عوضی دستش رو روی من گذاشت
But you see
اما میدونی

I’m not here for your entertainment
من برای تفریح تو اینجا نیستم
You don’t really want to mess with me tonight
تو نمیخوای که واقعا امشب با من شلوغ کار بکنی
Just stop and take a second
فقط وایستا و یک لحظه صبر کن
I was fine before you walked into my life
من قبل از اینکه وارد زندگیم بشی خوب بودم
Cause you know it’s over before it began
چون خودتم میدونی که این قضیه قبل از اینکه شروع بشه نموم شده بود
Keep your drink, just give me the money
نوشیدنیت رو نگه دار و فقط پول بهم بده
It’s just you and your hand tonight
امشب فقط تو و دستت هستین

Midnight, I’m drunk, I don’t give a fuck
نصفه شب، مستم اما اهمیتی نمیدم
Wanna dance by myself, guess you’re outta luck
میخوام با خودم خوش باشم، فرض کنم که بد شانسی
Don’t touch, back up, I’m not the one
بهم دست نزن، برو عقب، من اونی نیستم که دنبالشی
Buh-bye
خداحافظ
Listen up, it’s just not happening
گوش بده، ابن الآن اتفاق نیفتاده
You can say what you want to your boyfriends
میتونی هرچی رو که میخوای به دوست پسرهات بگی
Just let me have my fun tonight
فقط بذار امشب خوش باشم
Alright?
باشه؟

Break, break, break, break break it down
بهم بریزش

In the corner with your boys you bet up five bucks
توی یه گوشه با دوست پسرات ۵دلار شرط میبندی که
To get at the girl that just walked in but she thinks you suck
حخ اون دختری رو که الآن اومد تو بزنی، اما به نظرش خیلی مزخرفی
We didn’t get all dressed up just for you to see
ما هممون فقط برای شماها لباس نپوشیدیم تا ببینین
So quit spilling your drinks on me yeah
خیلی آروم نوشیدنیاتون رو رو من میریزین

You know you are high fivin’, talkin’ shit, but you’re going home alone aren’t cha?
میدونی که داری میزنی قدش، حسابی چرت و پرت میگی،اما امشب تنهایی خونت میری، مگه نه؟

‘Cause I’m not here for your entertainment
چون من برای تفریح تو اینجا نیستم
No
نه
You don’t really want to mess with me tonight
تو نمیخوای که واقعا امشب با من شلوغ کار بکنی
Just stop and take a second
فقط وایستا و یک لحظه صبر کن
Just stop and take a second
فقط وایستا و یک لحظه صبر کن
I was fine before you walked into my life
من قبل از اینکه وارد زندگیم بشی خوب بودم
Cause you know it’s over
چون میدونی که تموم شده بود
Know it’s over
میدونی که تموم شده بود
Before it began
قبل از اینکه شروع بشه
Keep your drink, just give me the money
نوشیدنیت رو نگه دار و فقط پول بهم بده
It’s just you and your hand tonight
امشب فقط تو و دستت هستین
It’s just you and your hand
فقط تو و دستت هستین

I’m not here for your entertainment
چون من برای تفریح تو اینجا نیستم
No no no
نه نه نه
You don’t really want to mess with me tonight
تو نمیخوای که واقعا امشب با من شلوغ کار بکنی
Just stop and take a second
فقط وایستا و یک لحظه صبر کن
Just take a second
فقط یک لحظه صبر کن
I was fine before you walked into my life
من قبل از اینکه وارد زندگیم بشی خوب بودم
Cause you know it’s over before it began
چون خودتم میدونی که این قضیه قبل از اینکه شروع بشه نموم شده بود
Keep your drink just give me the money
نوشیدنیت رو نگه دار و فقط پول بهم بده
It’s just you and your hand tonight
امشب فقط تو و دستت هستین
Yeah oh


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

New Way To Bleed >-> Evanescence

نویسنده در تیر.۱۲, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

New Way To Bleed

Save your twisted enemy
دشمن تسلیم شدت رو نجات بده
So you might earn forgiveness
شاید با این کار بخشش رو بدست بیاری
You know your whole world is waiting
میدونی که تمام دنیات منتظره
So why can’t you speak?
پس چرا نمیتونی حرف بزنی؟

I feel it coming over me
احساس میکنم که داره من رو در بر میگیره
I’m still a slave to these dreams
من هنوز یه برده ام برای این رویاها
Is this the end of everything?
این پایان همه چیزه؟
Or just a new way to bleed?
یا فقط یک راه جدید برای خون دادنه؟
(یا فقط یک راه جدید برای مردنه؟)

So go and tell all your friends
پس برو به تمام دوستات بگو
That I’m a failure underneath
که من در درونم شکست خوردم
If it makes you feel like a bigger man
اگه این کار باعث میشه احساس کنی مرد بزرگتری هستی
But it’s my, my heart, my life
اما این قلب منه، زندگی منه
That you’re calling a lie
که تو بهشون میگی دروغ
I’ve played this game before
این بازی رو قبلا هم کردم
And I can’t take anymore
و دیگه نمیتونم بیشتر ادامه بدم

I feel it coming over me
احساس میکنم که داره من رو در بر میگیره
I’m still a slave to these dreams
من هنوز یه برده ام برای این رویاها
Is this the end of everything?
این پایان همه چیزه؟
Or just a new way to bleed?
یا فقط یک راه جدید برای خون دادنه؟
(یا فقط یک راه جدید برای مردنه؟)

By drifting far beyond the edge
با حرکت کردن جایی دور از لبه
Freedom, freedom,
آزادی، آزادی
Can’t you feel the ground caving in?
نمیتونم حس کنی که زمین داره فرو میریزه؟
Freedom,
آزادی
Give us a reason to believe again
بهمون یک دلیل بده تا دوباره ایمان بیاریم

I feel it coming over me
احساس میکنم که داره من رو در بر میگیره
I’m still a slave to these dreams
من هنوز یه برده ام برای این رویاها
Is this the end of everything?
این پایان همه چیزه؟
Or just a new way to bleed?
یا فقط یک راه جدید برای خون دادنه؟
(یا فقط یک راه جدید برای مردنه؟)

Leave a Comment :, , , بیشتر...