دنیای ترجمه شعر

بایگانی تیر, ۱۳۹۳

The Beast Within >-> For I Am King

نویسنده در تیر.۲۰, ۱۳۹۳, در دسته For I Am King, For I Am King

The Beast Within

I don’t know how I will survive
نمیدونم که چطور نجات پیدا می کنم
Your judgement your despise
از قضاوتت و نفرتت
Just let me be
منو به حال خودم بذار
Cause you can’t hurt me
چون نمیتونی بهم آسیب بزنی
I, I don’t know why
نمیدونم چرا
I will survive
نجات پیدا می کنم
Just let me be
منو به حال خودم بذار
Cause you can’t hurt me
چون نمیتونی بهم آسیب بزنی

This feeling inside
این احساسی که در درونم هست
It’s all just a lie
همش یک دروغه
and all that you see is your own reflection
و هرچیزی که میبینی بازتاب خودته

All I see is fear in your eyes
تنها چیزی که میبینم ترس در چشمات هست
You are standing there with all your emotions
با تمام احساساتت اونجا وایستادی
Try to be true to yourself
سعی میکنی با خودت روراست باشی
Cause all that counts is your own devotion
چون تنها چیزی که اهمیت داره از خود گذشتنته

I am not afraid not scared
من نترسیدم
I stand my ground
من مقاومت می کنم
And no one can hurt me
و هیچ کس نمیتونه به من آسیبی بزنه
I am afraid and scared
من نترسیدم
I run away
اما فرار می کنم
Cause you can hurt me
چون تو میتونی به من آسیب بزنی

I don’t know how I will survive
نمیدونم که چطور نجات پیدا می کنم
Your judgement your despise
از قضاوتت و نفرتت
Just let me be
منو به حال خودم بذار
Cause you can’t hurt me
چون نمیتونی بهم آسیب بزنی

I don’t know why
نمیدونم چرا
I will survive
نجات پیدا می کنم
Just let me be
منو به حال خودم بذار
Cause you can’t hurt me
چون نمیتونی بهم آسیب بزنی

This feeling inside
این احساسی که در درونم هست
It’s all just a lie
همش یک دروغه
and all that you see is your own reflection
و هرچیزی که میبینی بازتاب خودته

All I see is fear in your eyes
تنها چیزی که میبینم ترس در چشمات هست
You are standing there with all your emotions
با تمام احساساتت اونجا وایستادی
Try to be true to yourself
سعی میکنی با خودت روراست باشی
Cause all that counts is your own devotion
چون تنها چیزی که اهمیت داره از خود گذشتنته


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...