دنیای ترجمه شعر

بایگانی اردیبهشت, ۱۳۹۲

Say You Will >-> Evanescence

نویسنده در اردیبهشت.۰۵, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

Say You Will

It’s taking you too long to decide
خیلی زمان میبره تا تصمیم بگیری
And I don’t want to be the one, the one
و من نمیخوام کسی باشم که
Crying over wasted time
تو این زمانی که داره هدر میره گریه میکنه

If you think you’re strong enough to let me in
اگه فکر میکنی اونقدر قدرت داری تا به من اجازه بدی که تو این قضیه باشم
Then come on, stand up and be honest, be honest
سریع بلندشو و صادق باش
I’m tired of feeling so alone
از احساس تنهایی کردن دیگه خسته شدم
Cause you won’t let me understand
چون نمیذاری که بفهمم
I don’t wanna pretend, I wanna feel, I want to love
نمیخوام تظاهر کنم، میخوام احساس کنم که عاشقم

Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟

Whenever you’re around, I can’t fight it
هروقت که تو اینجایی نمیتونم باهاش مبارزه کنم
You get under my skin the way that I like it
جوری رو اعصابم راه میری که دوسش دارم
And I can’t take anymore
اما دیگه نمیتونم تحملش کنم
Tell me what you want from me or leave me alone
یا بهم بگو که چی ازم میخوای یا تنهام بذار
‘Cause I’m all caught up and I’m losing control
چون قاطی کردم و دارم کنترلم رو از دست میدم

I’m tired of holding on so tight
از اینکه اینقدر نزدیکت موندم خسته شدم
When you won’t let me understand
وقتی که بهم اجازه نمیدی بفهمم
Now I’m falling apart
حالا دارم تکه تکه میشم
I never meant to lose myself
هیچوقت نمیخواستم که خودم رو گم کنم

Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟
Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟

Like drops of rain against my heart
مثل قطره های باران که دربرابر قلبم هستن
Cut through like silver
مثل نقره من رو میبره
And I want to make you feel that way
میخوام کاری کنم که اون احساس بهت دست بده
And I want to make you feel the way that I do
میخوام کاری کنم که همون احساسی رو که من دارم داشته باشی

Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟
Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Away From Me >-> Evanescence

نویسنده در فروردین.۲۵, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

Away From Me

I hold my breath as this life starts to take its toll
نفسم رو حبس کردم درحالی که این زندگی شروع به گرفتن بهاش کرده
I hide behind a smile as this perfect plan unfolds
پشت یک لبخند پنهان شدم درحالی که این نقشه عالی داره برملا میشه
But oh, God, I feel I’ve been lied to
اما، خدایا، حس میکنم اینقدر به خودم دروغ گفتم که
Lost all faith in the things I have achieved
ایمانم به تمام چیزهایی که به دست آوردم رو از دست دادم

And I
و من
I’ve woken now to find myself
الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
In the shadows of all I have created
در سایه تمام چیزهایی که ساختم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم
(away from this place I have made)
(دور از این جایی که ساختم)
Won’t you take me away from me
اما تو من رو از خودم دور نمیکنی

Crawling through this world as disease flows through my veins
تو این دنیا حرکت میکنم در حالی که این بیماری تو رگ هام در جریانه
I look into myself, but my own heart has been changed
به درونم نگاه میکنم اما قلب خودم هم تغییر کرده
I can’t go on like this
دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم
I loathe all I’ve become
از هرچیزی که بودم بیزارم

I’ve woken now to find myself
اما الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
In the shadows of all I have created
در سایه تمام چیزهایی که ساختم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم
(away from this place I have made)
(دور از این جایی که ساختم)
Won’t you take me away from me
اما تو من رو از خودم دور نمیکنی

Lost in a dying world I reach for something more
تو دنیای درحال مردنی که توش دنبال چیزای بیشتری بودم گم شدم
I have grown so weary of this lie I live
از این دروغی که توش زندگی میکنم حسابی خسته شدم

I’ve woken now to find myself
اما الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
In the shadows of all I have created
در سایه تمام چیزهایی که ساختم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم

I have woken now to find myself
اما الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
I’m lost in shadows of my own
تو سایه خودم گم شدم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم

Away from me
دور از من

Leave a Comment :, , , بیشتر...