دنیای ترجمه شعر

بایگانی اردیبهشت, ۱۳۹۲

Dead Inside >-> Skillet

نویسنده در اردیبهشت.۳۰, ۱۳۹۲, در دسته Skillet, Skillet

Dead Inside

To find this love of mine,
برای اینکه عشقم رو پیدا کنم
I’d walk through wind and fire,
درمیان باد و آتش به راهم ادامه میدم
Forever, and always;
تا ابد و برای همیشه
These hollow hands reach out,
این دست های خالی دان میرسن
For You to touch me now,
به تو تا من رو لمس کنی
Forever, and always;
نا ابد و برای همیشه

Dead inside!
مرده در درون
My heart and soul flatline;
قلب و روحم مردن
Put your mouth on mine,
دهنت رو روی دهنم بذار
(من رو ببوس)
And bring me back to life;
و من رو به زندگی برگردون
Dead inside!
مرده در درون!
No other satisfies;
فقط تو میتونی
My blood runs dry,
خونم داره خشک میشه
Take my life,
زندگیم رو بگیر
Save me from this death inside!
من رو از این مرگی که در درونمه حفظ کن

I can’t escape this love,
نمیتونم از این عشق فرار کنم
I want it the way it was;
این عشق رو همونجوری که بود میخوام
Forever, and always;
تا ابد و برای همیشه
Don’t you leave me here,
تنهام نذار
Alone in all this fear,
تو این ترس
Forever, and always…
تا ابد و برای همیشه

Dead inside!
مرده در درون
My heart and soul flatline;
قلب و روحم مردن
Put your mouth on mine,
دهنت رو روی دهنم بذار
(من رو ببوس)
And bring me back to life;
و من رو به زندگی برگردون
Dead inside!
مرده در درون!
No other satisfies;
فقط تو میتونی
My blood runs dry,
خونم داره خشک میشه
Take my life,
زندگیم رو بگیر
Save me from this death inside!
من رو از این مرگی که در درونمه حفظ کن

I can’t escape this love,
نمیتونم از این عشق فرار کنم
I want it the way it was;
اسن عشق رو همونطوری که بود میخوام
You remind me of a time,
من رو یاد زمانی میندازی که
When I felt alive…
حس میکردم زنده ام

Dead inside!
مرده در درون
My heart and soul flatline;
قلب و روحم مردن
Put your mouth on mine,
دهنت رو روی دهنم بذار
(من رو ببوس)
And bring me back to life;
و من رو به زندگی برگردون
Dead inside!
مرده در درون!
No other satisfies;
فقط تو میتونی
My blood runs dry,
خونم داره خشک میشه
Take my life,
زندگیم رو بگیر
Save me from this death inside!
من رو از این مرگی که در درونمه حفظ کن

My blood runs dry,
خونم داره خشک میشه
Take my life,
زندگیم رو بگیر
Save me from this death inside!
من رو از این مرگی که در درونمه حفظ کن

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Sick >-> Evanescence

نویسنده در اردیبهشت.۱۹, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

Sick

Embrace the silence
سکوت رو در آغوش بگیر
Cause there’s nothing
چون چیزی نیست
That can change the way I feel
که بتونه احساسم رو عوض کنه
Taken all that you wanted
تمام چیزهایی که میخواستی ازت گرفته شده
Now there’s nothing
حالا دیگه چیزی نیست
That can change the way I feel
که بتونه احساسم رو عوض کنه

Hold on, little girl
صبر کن دختر کوچولو
The end is soon to come
پایان بزودی سر میرسه

Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
We will not follow
ما دنبالش نمیکنیم
Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
They don’t understand how
اونا نمیفهمن چجوری
Sick we are
ما مریضیم
Sick we are
ما مریضیم
Of this bottomless
از این بی پایانی
Pit of lies
گودال های دروغ
Behind closed eyes
در پشت چشم های بسته

Oceans between us
اقیانوس ها بین ماست
(فاصله ما از هم خیلی زیاده)
And there’s nothing
و چیزی نیست که
That can change the way I feel
بتونه احساسم رو عوض کنه
I can still taste the poison
هنوز میتونم تلخی رو حس کنم
Of every fall,
از هر سقوط
Every breath,
از هر نفس
Are ways to heal
راهی برای التیام پیدا کردن هست؟

Hold on, little girl
صبر کن دختر کوچولو
The end is soon to come
پایان بزودی سر میرسه

Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
We will not follow
ما دنبالش نمیکنیم
Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
They don’t understand how
اونا نمیفهمن چجوری
Sick we are
ما مریضیم
Sick we are
ما مریضیم
Of this bottomless
از این بی پایانی
Pit of lies
گودال های دروغ
Behind closed eyes
در پشت چشم های بسته

Someday you’ll know the place
یه روز بالاخره اینجا رو میشناسی
Someday I will break through
یه روزی من سختی ها رو پشت سر میزارم
And nothing you tell yourself
و وقتی هیچ چیزی به خودت نمیگی
Will save us from the truth
ما رو از حقیقت حفظ میکنه

Screaming out
فریاد میکشم

Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
We will not follow
ما دنبالش نمیکنیم
Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
They don’t understand how
اونا نمیفهمن چجوری
Sick we are
ما مریضیم
Sick we are
ما مریضیم
Of this bottomless
از این بی پایانی
Pit of lies
گودال های دروغ
Behind closed eyes
در پشت چشم های بسته

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Disappear >-> Evanescence

نویسنده در اردیبهشت.۱۲, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

Disappear

Hollow, like you don’t remember me
آهای، مثه اینکه منو یادت نمیاد؟
Underneath everything I guess I always dreamed
در زیر تمام چیزهایی که حدس میزدم همیشه تصور میکردم
That I would be the one to take you away
که من کسیم که تو رو دور میکنه
From all this wasted pain
از تمام این درد تلف شده
But I can’t save you from yourself
اما نمیتونم که تورو از خودت حفظ کنم

Don’t you want to feel?
نمیخوای حس کنی؟
Don’t you want to live your life?
نمیخوای زندگیتو بکنی؟
How much longer are you gonna give in to the fear?
چقدر دیگه میخوای تسلیم ترس بشی؟
Holding you down until you’re frozen
پایین نگهت داشته تا وقتی که بی حرکت بشی
I can’t let you fall apart
نمیتونم بذارم که تکه تکه بشی

You don’t even know what you’ve done to me
تو حتی نمیدونی که با من چیکار کردی
But I would be the one to take you away
اما من کسیم که تو رو دور میکنه
From all this wasted pain
از این درد تلف شده
If you could just awaken
اگه فقط میتونستی بیدار بشی

Don’t you want to feel?
نمیخوای حس کنی؟
Don’t you want to live your life?
نمیخوای زندگیتو بکنی؟
How much longer are you gonna give in to the fear?
چقدر دیگه میخوای تسلیم ترس بشی؟
Holding you down until you’re all alone
پایین نگهت داشته تا وقتی که تنها بشی
All alone and drowning in your past
تنها و درگذشتت غرق بشی
Take it back, take it back
پسش بگیر، پسش بگیر
I still believe you can
هنوز هم باور دارم که میتونی

Don’t you want to feel?
نمیخوای حس کنی؟
Don’t you want to live your life?
نمیخوای زندگیتو بکنی؟
How much longer are you gonna give in to the fear?
چقدر دیگه میخوای تسلیم ترس بشی؟
I can’t go on pretending
دیگه نمیتونم تظاهر کنم
So give me something real
پس یک چیز واقعی به من بده
No one in your way but you
هیچ کسی سر راهت نیست اما تو
How much longer are you gonna give in to the fear?
چقدر دیگه میخوای تسلیم ترس بشی؟
Holding you down til you disappear
پایین نگهت داشته تا وقتی که ناپدید بشی

۱ Comment :, , , بیشتر...