دنیای ترجمه شعر

بایگانی شهریور, ۱۳۹۲

Rock N Roll >-> Avril Lavigne

نویسنده در شهریور.۰۷, ۱۳۹۲, در دسته Avril Lavigne, Avril Lavigne

Rock N Roll

Let em know that we’re still Rock n Roll
بذار بدونن ما هنوز راک اند رولیم

I don’t care about my makeup
به آرایشم اهمیتی نمیدم
I like it better with my jeans all ripped up
بیشتر دوست دارم که شلوارای پاره بپوشم
Don’t know how to keep my mouth shut
نمیدونم که چجوری دهنم رو بسته نگه دارم
You say so what (what)
تو هم میگی خب که چی

I don’ t care if I’m misfit
اهمیت نمیدم اگه لباسام با هم ست نباشن
I like it better than the hipster of all shit
اینو بیشتر از این دوست دارم که طرفدار چیزای جدید باشم
I am the mother fucking princess
من یه پرنسس لعنتیم
You still love me
اما هنوز من رو دوست داری

Some some how
یه جورایی
It’s a little different when
اوضاع فرق داره وقتی که
I’m with you
با توام
You know what I really am
میدونی که واقعا کی هستم
On the phone
پشت تلفن
You know how it really goes
میدونی که اوضاع قراره چجوری پیش بره

Some some way
یجوری
We’ll be getting out of this
از این اوضاع بالاخره
Time one day
یه روز بیرون میایم
You’re the only that I
تو تنها کسی هستی که
Want with me
میخوام باهام باشه
You know how the story goes
میدونی که قراره چی بشه

When it’s you and me
وقتی گه من و تو با همیم
We don’t need no one to tell us who to be
به هیچکسی نیاز نداریم که بگه کی باشیم
We’ll keep turning up the radio
به زیاد کردن صدای رادیو ادامه میدیم
What if you and I
چی میشه اگه تو و من
Just put up a middle finger to the sky
فقط انگشت وسطمون به سمت آسمون ببریم بالا
Let them know we’re still rock ‘n roll
بذاریم بدونن که ما هنوز راک اند رولیم
Rock ‘n roll
Hey hey hey
Rock ‘n roll
Hey Hey Hey

Call it a bad attitude dude
اسمش رو بذار یه عادت بد رفیق
I’m never going to cover up that tattoo
اما هیچوقت اون خالکوبی رو نمیپوشونم
I might have a couple issues
شاید چندتا مشکل داشته باشم
You say me too (yeah)
تو میگی منم همینطور
Don’t care about a reputation
به شهرت اهمیت نمیدم
Must be living in the wrong generation
احتمالا دارم توی نسل اشتباهی زندگی میکنم
This is your invitation
این دعوت نامه تو هست
Let’s get wasted
بیا هدر بدیمش

Some some how
یه جورایی
It’s a little different when
اوضاع فرق داره وقتی که
I’m with you
با توام
You know what I really am
میدونی که واقعا کی هستم
On the phone
پشت تلفن
You know how it really goes
میدونی که اوضاع قراره چجوری پیش بره

When it’s you and me
وقتی گه من و تو با همیم
We don’t need no one to tell us who to be
به هیچکسی نیاز نداریم که بگه کی باشیم
We’ll keep turning up the radio
به زیاد کردن صدای رادیو ادامه میدیم
What if you and I
چی میشه اگه تو و من
Just put up a middle finger to the sky
فقط انگشت وسطمون به سمت آسمون ببریم بالا
Let them know we’re still rock ‘n roll
بذاریم بدونن که ما هنوز راک اند رولیم
Rock ‘n roll
Hey hey hey
Rock ‘n roll
Hey Hey Hey

When it’s you and me
وقتی گه من و تو با همیم
We don’t need no one to tell us who to be
به هیچکسی نیاز نداریم که بگه کی باشیم
We’ll keep turning up the radio
به زیاد کردن صدای رادیو ادامه میدیم

What if you and I
چی میشه اگه تو و من
Just put up a middle finger to the sky
فقط انگشت وسطمون به سمت آسمون ببریم بالا
Let them know we’re still rock ‘n roll
بذاریم بدونن که ما هنوز راک اند رولیم

When it’s you and me
وقتی گه من و تو با همیم
We don’t need no one to tell us who to be
به هیچکسی نیاز نداریم که بگه کی باشیم
We’ll keep turning up the radio
به زیاد کردن صدای رادیو ادامه میدیم

What if you and I
چی میشه اگه تو و من
Just put up a middle finger to the sky
فقط انگشت وسطمون به سمت آسمون ببریم بالا
Let them know we’re still rock ‘n roll
بذاریم بدونن که ما هنوز راک اند رولیم

Rock ‘n roll
Hey hey hey
Rock ‘n roll
Hey Hey Hey


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Dark Chest Of Wonders >-> Nightwish

نویسنده در مرداد.۲۸, ۱۳۹۲, در دسته Nightwish, Nightwish

Dark Chest Of Wonders

Once I had a dream
زمانی رویایی داشتم
And this is it
و اون رویا اینه

(Once there was a child’s dream)
(زمانی رویای یک کودک وجود داشت)
One night the clock struck twelve
یک شب ساعت ۱۲ ساعت زنگ زد
The window open wide
و پنجره باز شد
(Once there was a child’s heart)
(زمانی قلب یک کودک وجود داشت)
The age I learned to fly
زمانی که پرواز رو یاد گرفتم
And took a step outside
و قدم به بیرون گذاشتم

(Once I knew all the tales)
(زمانی همه داشتان ها رو میدونستم)
It’s time to turn back time
الآن زمان برگردوندن زمان و
Follow the pale moonlight
دنبال کردن نور ماه هست
(Once I wished for this night)
(زانی آرزوی این شب رو داشتم)
Faith brought me here
ایمان من رو به اینجا آورد
It’s time to cut the rope and
الآن زمان بریدن طناب و

Fly to a dream
پرواز به یک رویاست
Far across the sea
در آنسوی دریا
All the burdens gone
تمام مسئولیت ها از بین رفتن
Open the chest once more
سینت رو یک بار دیگه باز کن
Dark chest of wonders
سینه تاریک عجایب
Seen through the eyes
از درون چشم های
Of the one with pure heart
یک نفر با قلبی پاک دیده شده
Once so long ago
در زمانی بسیار دور

The one in the Big Blue is what the world stole from me
یک نفر در آبی بزرگ چیزی هست که این دنیا از من دزدیده
This night will bring him back to me
این شب به من برش خواهد گردوند

Fly to a dream
پرواز به یک رویاست
Far across the sea
در آنسوی دریا
All the burdens gone
تمام مسئولیت ها از بین رفتن
Open the chest once more
سینت رو یک بار دیگه باز کن
Dark chest of wonders
سینه تاریک عجایب
Seen through the eyes
از درون چشم های
Of the one with pure heart
یک نفر با قلبی پاک دیده شده
Once so long ago
در زمانی بسیار دور

Fly to a dream
پرواز به یک رویاست
Far across the sea
در آنسوی دریا
All the burdens gone
تمام مسئولیت ها از بین رفتن
Open the chest once more
سینت رو یک بار دیگه باز کن
Dark chest of wonders
سینه تاریک عجایب
Seen through the eyes
از درون چشم های
Of the one with pure heart
یک نفر با قلبی پاک دیده شده
Once so long ago
در زمانی بسیار دور

Leave a Comment :, , , , بیشتر...