دنیای ترجمه شعر

بایگانی شهریور, ۱۳۹۲

Immortal Identity >-> Arsames

نویسنده در شهریور.۲۸, ۱۳۹۲, در دسته Arsames, Arsames

Immortal Identity

I am the king of power the chosen one
من پادشاه قدرتم، کسی که انتخاب شدست
I am the first instructor of human rights
من اولین آموزنده حقوق انسان ها هستم
I invite all to baptism of love and justice
من همه رو دعوت کردم تا با عشق و عدالت خودشون رو از
Washing away diabolical thoughts of your minds and souls
تفکرات شیطانی درون ذهنشون و روحشون پاک کنند

I am looking for my dreams in heart of darkness
در قلب تاریکی به دنبال رویاهایم میگردم
God will give me forever wings of braveness
خداوند برای همیشه بال های شجاعت رو به من خواهد داد
(خداوند به من شجاعتی ابدی داده)
The world full of honest people of mighty God
دنیایی پر از انسان ها صادق خدای توانا
Shedding blood is the thing of the past if you decide
اگه بخوای ریختن خون چیزی متعلق به گذشته خواهد بود

But the world is not gonna be
اما دنیا به شکلی که
As it is expected to be
انتظارش هست نخواهد بود
There will be an endless game
یک بازی بی پایان بین
Between the Lucifer and me
من و شیطان خواهد بود
My troopers will never permit
سپاهیان من هیچوقت اجازه نخواهند داد که
Demons to get on their seat
شیاطین به قدرت برسند
Paradise is in my hands
بهشت در دست های من است
Hell will be under my feet
جهنم هم در زیر پاهایم خواهد بود

I am the king of power the chosen one
من پادشاه قدرتم، کسی که انتخاب شدست
I am the first instructor of human rights
من اولین آموزنده حقوق انسان ها هستم
I invite all to baptism of love and justice
من همه رو دعوت کردم تا با عشق و عدالت خودشون رو از
Washing away diabolical thoughts of your minds and souls
تفکرات شیطانی درون ذهنشون و روحشون پاک کنند

But the world is not gonna be
اما دنیا به شکلی که
As it is expected to be
انتظارش هست نخواهد بود
There will be an endless game
یک بازی بی پایان بین
Between the Lucifer and me
من و شیطان خواهد بود
My troopers will never permit
سپاهیان من هیچوقت اجازه نخواهند داد که
Demons to get on their seat
شیاطین به قدرت برسند
Paradise is in my hands
بهشت در دست های من است
Hell will be under my feet, my feet, my feet
جهنم هم در زیر پاهایم خواهد بود


Youtube

Leave a Comment :, , , , , بیشتر...

Hunger >-> Amaranthe

نویسنده در شهریور.۲۳, ۱۳۹۲, در دسته Amaranthe, Amaranthe

Hunger

Hear me scream
صدای فریادم رو بشنو
It’s unreal, what’s inside of me
غیر واقعیه، چی در درونمه؟
Broken bones and the code that hunts me
استخوان های شکسته و رمزی که داره شکارم میکنه
Welcome home, I’m alone, is it gone
به خونه خوش اومدی، من تنهام، همه چی از بین رفته؟
What I’m feeling is surreal
حسی که دارم خیلی عجیبه

World in flames
دنیا شعله وره
(دنیا داره از بین میره)
It’s a chase, I’m a cornered man
این یه تعقیبه منم کسیم که یه گوشه نشسته
It’s a pulse in my veins, no delays
این یه نبض تو رگهامه که هی داره تکرار میشه
It’s a rain, it’s a chamber of dust
هوا بارونیه، میرم داخل یک اتقا خاکی
As I’m viewing the plains
در همون حالتی که دارم دشت رو تماشا میکنم

I have no faith in our reality
در واقعیت هیچ ایمانی ندارم
No mirror can correct my destiny
هیچ چیزی نمیتونه مسیر زندگیم رو درست کنه
One thing to rule what I’ve become
یک چیزی برای مسلط شدن به چیزی که بودم وجود داره
Take it or leave it ’cause this is my love song
بگیرش یا ولش کن چون این آهنگ عاشقانه منه (چون این زندگی منه)

A drop of blood
یک قطره خون
A flood of anger for old times
دریایی خشم برای زمان های گذشته

Of the sorrow I lust
از غمی که میخواسنمش

Hunger – Save me
اشتیاق – نجاتم بده
One world depending on me
یک دنیا به من بستگی داره
I have the force in me
در درونم مجبورم
The truth will be revealed
حقیقت آشکار خواهد شد
Higher – Faster
بلندتر – سریع تر
I am the fuel to set you free
من اون نیرویی ام که آزادت میکنه
I am your destiny
من مقصد توام

Inhumane
غیر انسانی
I’m ashamed in the pouring rain
من شرمسار در زیر بارونم
Disinform, set the norm
بدون اطلاع دادن هنجارها رو وضع کن
You’re to blame
تو کسی هستی که باید سرزنش بشه
Spin the wheel, break the seal to conceal
چرخ رو بچرخون، مهر و موم رو از بین ببر تا پنهان کنی
That I’m finding it so real
که من این رو ئیدا کردم و واقعیه

I’m ashamed, not the way that I want to be
شرمسارم، نه بخاطر راهی که برای زندگی انتخاب کردمم
Have to bare my own soul, unveil me
بخاطر اینکه باید روحم و اون چیزی رو که هستم آشکار کنم
To discern it’s my turn, have to learn
برای فهمیدن الآن نوبی منه و باید یاد بگیرم
I have to face it
که باید باهاش مواجه بشم

That the world will burn
که دنیا از بین میره

This message written for us on the wall
این پیام برای ما روی دیوار نوشته شده
No need to correct the way I walk
نیازی نمیبینم که روش زندگیم رو اصلاح کنم
One world, one lust and our dream
یک دنیا، یک هوس و رویامون
Ruined in pieces, a human machine
که تکه تکه شده، یک ماشین انسانی

A drop of blood
یک قطره خون
A flood of anger for old times
دریایی خشم برای زمان های گذشته

Of the sorrow I lust
از غمی که میخواسنمش

Hunger – Save me
اشتیاق – نجاتم بده
One world depending on me
یک دنیا به من بستگی داره
I have the force in me
در درونم مجبورم
The truth will be revealed
حقیقت آشکار خواهد شد
Higher – Faster
بلندتر – سریع تر
I am the fuel to set you free
من اون نیرویی ام که آزادت میکنه
I am your destiny
من مقصد توام

One raging anger
یک خشم شدید
Grows inside
در درونم داره رشد میکنه
From the sorrow I lust
از غمی که میخواستمش

Hunger – Save me
اشتیاق – نجاتم بده
One world depending on me
یک دنیا به من بستگی داره
I have the force in me
در درونم مجبورم
The truth will be revealed
حقیقت آشکار خواهد شد
Higher – Faster
بلندتر – سریع تر
I am the fuel to set you free
من اون نیرویی ام که آزادت میکنه
I am your destiny
من مقصد توام


Youtube

Leave a Comment :, , بیشتر...