دنیای ترجمه شعر

بایگانی مهر, ۱۳۹۲

Savior >-> Satura

نویسنده در مهر.۳۰, ۱۳۹۲, در دسته Satura, Satura

Savior

Failed once again
یک بار دیگه شکست خوردم
I’ve ruined everything one more fucking time
لعنتی، یک بار دیگه همه چی رو خراب کردم
(time’s) passing by , so fast and I can’t even say goodbye
زمان با سرعت زیادی در حال گذشتن هست که حتی نمیتونم بگم خداحافظ
there’s no turning back , I’ve reached the end of the line
هیچ راه بازگشتی وجود نداره، به پایان خط رسیدم
I have made my choice , the end is mine
تصمیمم رو گرفتم، پایان متعلق به منه

Come take my hands
بیا و دست هام رو بگیر
take me away from this misery
من رو از این بدبختی دور کن
I can’t take it anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
You said you’re my savior
گفتی که ناجی من هستی
You said someday You’ll come for me
گفتی که یک روز برای نجات من میای
where are You?
کجایی؟

Where the fuck are You?
کدوم گوری هستی؟
Where the fuck are You?
کدوم گوری هستی؟

Pain never ends , it’s like I’m lying on the knives
این درد هیچوقت به پایان نمیرسه، درست مثل اینه که رو نوک چاقو خوابیده باشم
(knives) in my back , all of my life I’ve been fed with lies
که در پشتم فرو رفت، در تمام طول عمرم این دروغ ها رو شنیدم
I believed there is a fucking paradise
اعتقاد داشتم که یک بهشت لعنتی وجود داره
but my life has always been a fucking cold night
اما این زندگی لعنتی من همیشه مثل یک شب تاریک بوده

You were the biggest lie of my life
تو بزرگترین دروغ زندگیم بودی
You told me you’d come and save me from this misery
گفتی که میای و من رو از این بدبختی نجات میدی
but you never came
اما هیچوقت نیومدی
you never came
هیچوقت نیومدی

Come take my hands
بیا و دست هام رو بگیر
take me away from this misery
من رو از این بدبختی دور کن
I can’t take it anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
You said you’re my savior
گفتی که ناجی من هستی
You said someday You’ll come for me
گفتی که یک روز برای نجات من میای
where are You?
کجایی؟

Come take this life from me
بیا این زندگی رو از من بگیر
Come take this life from me
بیا این زندگی رو از من بگیر

Come take my hands
بیا و دست هام رو بگیر
take me away from this misery
من رو از این بدبختی دور کن
I can’t take it anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
You said you’re my savior
گفتی که ناجی من هستی
You said someday You’ll come for me
گفتی که یک روز برای نجات من میای
where are You?
کجایی؟

Leave a Comment :, , بیشتر...

Xerxes >-> Arsames

نویسنده در مهر.۱۲, ۱۳۹۲, در دسته Arsames, Arsames

Xerxes

Xerxes comes again to kill persian’s pain
خشایارشاه برای از بین بردن درد و رنج مردم پارس دوباره برخواهد گشت
Tyrants call their wages wizard and geomancer
ظالمان جادوگران و فالگیرانشان را فرا میخوانند
demons come to tyrants
شیاطین به سمت ظالمان میروند
conspire against the king
توطئه چینی بر علیه پادشاه
desperately seek a way
به شدت دنبال راهی میگردند
to destroy our power rings
تا حلقه قدرتمان را از بین ببرند

be ready to die
آماده مرگ شوید
enemies of human rights
دشمنان حقوق انسان ها
be ready to die
آماده مرگ شوید

the thunders of rage will encased you in grave
غرش خشم تو را در قبر خواهد گذاشت
evil incantations dead
شیطان تنها مرگ و نابودی را تبلیغ میکند

dont let them breathe tear them apart
به آن ها اجازه نفس کشیدن نده، تکه تکه شان کن
they will never rise
آن ها هیچوق دوباره برنمیخیزند
evil incantations dead
شیطان تنها مرگ و نابودی را تبلیغ میکند

Ahura mazda Hear my pray
اهورا مزدا صدای دعایم را بشنو
on your judgment day
در روز قضاوت

xerxes army finally decapitate brutality
سپاهیان خشایارشاه درنهایت وحشی گری را از بین میبرند
wisdom will be born here nowhere you find insanity
دانایی در اینجا ظهور خواهد کرد و جنون را در جایی پیدا نخواهی کرد
my nation will defend their land to last drop of their blood
مردم من از سرزمینشان تا آخرین قطره خونشان دفاع خواهند کرد
tyranny will be disappeared when my people move like flood
ظلم ناپدید خواهد شد وقتی مردم من مانند سیل به حرکتشان ادامه دهند

۱ Comment :, , , , , , بیشتر...