دنیای ترجمه شعر

All Because Of You >-> Julia Volkova

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Julia Volkova, Julia Volkova

All Because Of You

Eyes wide open
چشم‎هام بازن
try to fall asleep
تلاش میکنم تا بخوابم
yeah
For a second
برای یک ثانیه
I can hardly breathe
به به سختی میتونم نفس بکشم
yeah

Now I just hate to love you
حالا فقط از دوست داشتن تو متنفرم
but I can’t fake
اما نمیتونم وانمود کنم
(نمیتونم تظاهر کنم که دوست دارم)
wish I could be much stronger
ای کاش من قوی‎تر بودم
’cause I’m about to break
چون من میخوام که این رابطه رو تمومش کنم

I do the things I do,
من انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you,
همش رو به خاطر تو هست
cause of you,
به خاطر تو
all because of you
همش به خاطر تو
Do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you-you
همش به خاطر تو هست

Torn to pieces
تکه تکه شدم
no more tears to cry
دیگه اشکی برای گریه کردن ندارم
yeah
Gave you all I had
تمام چیزهایی رو که داشتم بهت دادم
but found a lie
اما یک دروغ پیدا کردم
yeah

Now I just hate to love you
حالا فقط از دوست داشتن تو متنفرم
but I can’t fake
اما نمیتونم وانمود کنم
(نمیتونم تظاهر کنم که دوست دارم)
wish I could be much stronger
ای کاش من قوی‎تر بودم
’cause I’m about to break
چون من میخوام که این رابطه رو تمومش کنم

I do the things I do,
من انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you,
همش رو به خاطر تو هست
cause of you,
به خاطر تو
all because of you
همش به خاطر تو
Do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you-you
همش به خاطر تو هست

Suddenly found myself broken down on my knees,
ناگهان خودم رو شکست خورده روی زانوهام پیدا کردم
hoping that someone will bring back reality,
امیدوارم کسی واقعیت رو به عقب برگردونه
all of this happening only because of you
همه اینا داره به خاطر تو اتفاق میفته

I do the things I do,
من انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you,
همش رو به خاطر تو هست
cause of you,
به خاطر تو
all because of you
همش به خاطر تو
Do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you-you
همش به خاطر تو هست

I do the things I do,
من انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you,
همش رو به خاطر تو هست
cause of you,
به خاطر تو
all because of you
همش به خاطر تو
Do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you-you
همش به خاطر تو هست


Youtube

:, , ,

دیدگاه بگذارید

*