دنیای ترجمه شعر

Rage >-> Julia Volkova

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Julia Volkova, Julia Volkova

Rage

I feel it in my bones
توی استخونام احساسش میکنم
You’ve never seen me lose, losing my control like this before
تا حالا کنترلم رو مثه الآن از دست نداده بودم
I’ve taken all I can, you never understand
هرچیزی رو که میتونستم به دست آوردم، تو هرگز متوجه نمیشی
I won’t let you steal my life anymore
دیگه بهت اجازه نمیدم که زندگیم رو بدزدی
I’m taking it back, it’s about time
دارم برمیگردونمش، این درباره زمانه
(دارم زمان رو به عقب برمیگردونم)
Sooner or later in your eyes
زودتر یا دیرتر توی چشمات
How could I believe all the secrets and lies?
چطور میتونستم تمام رازها و دروغ ها رو باور کنم؟

So go, walk away
پس برو، گورتو گم کن
The only thing you ever gave me was a broken heart
تنها چیزی که تو به من دادی یک قلب شکسته بود
Get out of my way
از راهم (زندگم) گمشو بیرون
I know I deserve much better from this life
میدونم سزاوار چیزهای بهتری از این زندگیم
And if I stay I might do something I know I’ll regret
و اگر بمونم باید کارهایی رو انجام بدم و میدونم افسوس خواهم خورد
Take back everything I said in rage
برگردون هرچیزی رو که توی دیوانگیم گفتم ( بی خیال حرفام شو)

I give you my respect, I give you honesty, why do you have to take that one way street?
من بهت احترام دادم، من بهت شرافت دادم، چرا تو باید تنها راه جاده رو ازم بگیری؟
And after all that’s done, and after all that’s said I’m always gonna be one step ahead
و بعد از اینکه تمام اینا تموم شد، و بعد از تمام چیزایی که گفتم من همیشه در جلو حرکت میکنم
So I’m moving on, to get what I need
پس من ادامه میدم، تا اون چیزایی رو که لازم دارم بدست بیارم
Somebody who can keep what they give
کسی که میتونه چیزایی رو که اونا دادن نگه داره
Relinquish my dreams, and all the memories
از رویاهام دست بکش، و تمام خاطراتم

So go, walk away
پس برو، گورتو گم کن
The only thing you ever gave me was a broken heart
تنها چیزی که تو به من دادی یک قلب شکسته بود
Get out of my way
از راهم (زندگم) گمشو بیرون
I know I deserve much better from this life
میدونم سزاوار چیزهای بهتری از این زندگیم
And if I stay I might do something I know I’ll regret
و اگر بمونم باید کارهایی رو انجام بدم و میدونم افسوس خواهم خورد
Take back everything I said in rage
برگردون هرچیزی رو که توی دیوانگیم گفتم ( بی خیال حرفام شو)

All the memories, all the good times mean nothing to me now
تمام خاطرات، تمام زمان های خوب برای من بی معنین
By the time you realize you’re wrong, I’ll be gone
با گذشت زمان تو میفهمی که اشتباه کردی اما اون موقع من رفتم

So go, walk away
پس برو، گورتو گم کن
The only thing you ever gave me was a broken heart
تنها چیزی که تو به من دادی یک قلب شکسته بود
Get out of my way
از راهم (زندگم) گمشو بیرون
I know I deserve much better from this life
میدونم سزاوار چیزهای بهتری از این زندگیم
And if I stay I might do something I know I’ll regret
و اگر بمونم باید کارهایی رو انجام بدم و میدونم افسوس خواهم خورد
Take back everything I said in rage
برگردون هرچیزی رو که توی دیوانگیم گفتم ( بی خیال حرفام شو)

 

:, , ,

دیدگاه بگذارید

*