دنیای ترجمه شعر

Melody >-> Lena Katina ft. Clark Owen

نویسنده در تیر.۰۴, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

Melody

Follow me into the night,
دنبالم به درون تاریکی بیا
Close your eyes and see…
چشم هات رو ببند و ببین
Let us fly so far away
بذار به دور دست ها پرواز کنیم
I’ll take you on this dream with me…
در اون رویا تو رو با خودم یبرم

This is my melody!
این ملودی منه

And I won’t let you go
نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that I can feel…
یه چیزی هست که میتوونم حسش کنم
This is my melody!
این ملودی منه
And I won’t let you go
نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that I can feel…
یه چیزی هست که میتونم حسش کنم
This is my melody!
این ملودی منه

I will lead you through the night
من در میان شب راهنماییت میکنم
Come with me, you’ll see
با من بیا، خواهی دید
In this place so far away
در این مکان دور دست
Just let go and dream with me
فقط با من بیا و با من رویا ببین

This is my melody!
این ملودی منه

And I won’t let you go
نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that I can feel…
یه چیزی هست که میتوونم حسش کنم
This is my melody!
این ملودی منه

This is my melody!
این ملودی منه

And I won’t let you go
نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that I can feel…
یه چیزی هست که میتوونم حسش کنم
This is my melody!
این ملودی منه

No I won’t let you go
نه نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that you should feel…
یه چیزی هست که باید احساسش کنی
This is my melody!
این ملودی منه


Youtube

:, , , ,

دیدگاه بگذارید

*