دنیای ترجمه شعر

Some Day >-> Norther

نویسنده در آذر.۰۵, ۱۳۹۲, در دسته Norther, Norther

Some Day

Hand built by echoes of the centuries
دست نوشته هایی برآیند آوای قرن ها
From steps of truth and divine
که از قدم های آسمانی و درست کاری شروع میشود
To gates of heresy and blasphemy
و به خرابه های کفر و ارتداد ختم میشود
I’ve made my way
من راه زندگی خودم رو ساختم

I am confusion
من گیج شدم

I have no place for redemption
هیچ جایی برای رستگاری ندارم
From pure to all hollow
از خلوص تا پوچی
You have made my way
تو راه زندگی من رو ساختی
How will I know what’s right or wrong
چطور بفهمم که چی درسته و چی غلطه؟

Guide me to live through illusions
راهنماییم کن تا در این خیال زندگی کنم
Through times of lies and deceit
در زمانی پر از دروغ و فریب
How will I ever be like you made me?
چطور میتونم مثل تو باشم که من رو ساختی؟
You have made your way
تو راه خودت رو ساختی

Some day I will be free
یک روز من آزاد خواهم بود
Some day, some day
یک روز، یک روز
Some say they’ll come for me
یک روز بالاخره به سراغم میان
Some say, some day
یک روز، یک روز

Wake up from your dream
از رویات بلندشو!!
(به واقعیت برگرد)

:, , ,

1 دیدگاه

دیدگاه بگذارید

*