دنیای ترجمه شعر

Savior >-> Satura

نویسنده در مهر.۳۰, ۱۳۹۲, در دسته Satura, Satura

Savior

Failed once again
یک بار دیگه شکست خوردم
I’ve ruined everything one more fucking time
لعنتی، یک بار دیگه همه چی رو خراب کردم
(time’s) passing by , so fast and I can’t even say goodbye
زمان با سرعت زیادی در حال گذشتن هست که حتی نمیتونم بگم خداحافظ
there’s no turning back , I’ve reached the end of the line
هیچ راه بازگشتی وجود نداره، به پایان خط رسیدم
I have made my choice , the end is mine
تصمیمم رو گرفتم، پایان متعلق به منه

Come take my hands
بیا و دست هام رو بگیر
take me away from this misery
من رو از این بدبختی دور کن
I can’t take it anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
You said you’re my savior
گفتی که ناجی من هستی
You said someday You’ll come for me
گفتی که یک روز برای نجات من میای
where are You?
کجایی؟

Where the fuck are You?
کدوم گوری هستی؟
Where the fuck are You?
کدوم گوری هستی؟

Pain never ends , it’s like I’m lying on the knives
این درد هیچوقت به پایان نمیرسه، درست مثل اینه که رو نوک چاقو خوابیده باشم
(knives) in my back , all of my life I’ve been fed with lies
که در پشتم فرو رفت، در تمام طول عمرم این دروغ ها رو شنیدم
I believed there is a fucking paradise
اعتقاد داشتم که یک بهشت لعنتی وجود داره
but my life has always been a fucking cold night
اما این زندگی لعنتی من همیشه مثل یک شب تاریک بوده

You were the biggest lie of my life
تو بزرگترین دروغ زندگیم بودی
You told me you’d come and save me from this misery
گفتی که میای و من رو از این بدبختی نجات میدی
but you never came
اما هیچوقت نیومدی
you never came
هیچوقت نیومدی

Come take my hands
بیا و دست هام رو بگیر
take me away from this misery
من رو از این بدبختی دور کن
I can’t take it anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
You said you’re my savior
گفتی که ناجی من هستی
You said someday You’ll come for me
گفتی که یک روز برای نجات من میای
where are You?
کجایی؟

Come take this life from me
بیا این زندگی رو از من بگیر
Come take this life from me
بیا این زندگی رو از من بگیر

Come take my hands
بیا و دست هام رو بگیر
take me away from this misery
من رو از این بدبختی دور کن
I can’t take it anymore
دیگه نمیتونم تحمل کنم
You said you’re my savior
گفتی که ناجی من هستی
You said someday You’ll come for me
گفتی که یک روز برای نجات من میای
where are You?
کجایی؟

:, ,

دیدگاه بگذارید

*