دنیای ترجمه شعر

بایگانی نویسنده

Telephone >-> Lady Gaga ft. Beyonce

نویسنده در شهریور.۰۹, ۱۳۹۱, در دسته Lady Gaga, Lady Gaga

Telephone

Hello, hello, baby, you called? I can’t hear a thing
سلام عزیزم، تو زنگ زده بودی؟ چیزی نمیتونم بشنوم
I have got no service, in the club, you see, you see
تو کلاب گوشیم آنتن نمیده
Wha-Wha-What did you say, huh? You’re breaking up on me
چی گفتی؟ داری باهام بهم میزنی؟
Sorry, I cannot hear you, I’m kinda busy
شرمنده، نمیتونم صداتو بشنوم، یه جورایی سرم شلوغه

K-kinda busy
یه جورایی سرم شلوغه
K-kinda busy
یه جورایی سرم شلوغه
Sorry, I cannot hear you
شرمنده، صداتو نمیتونم بشنوم
I’m kinda busy
یه جورایی سرم شلوغه

Just a second, its my favorite song they gonna play
فقط یه لحظه، این آهنگ مورد علاقمه که داره شروع میشه
And I cannot text you with a drink in my hand, eh?
و نمیتونم بهت اس ام اس بدم با مشروبی که تو دستمه
You should’ve made some plans with me, you knew that I was free
تو باید قبلا باهام قرار میذاشتی چون میدونستی که بیکارم
And now you won’t stop calling me, I’m kinda busy
اما حالا هی بهم زنگ میزنی، من سرم شلوغه

Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم
Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم

Stop telephonin’ me
دیگه بهم تلفن نکن
(Stop telephonin’ me)
(دیگه بهم تلفن نکن)
I’m busy
سرم شلوغه
(I’m busy)
(سرم شلوغه)
Stop telephonin’ me
دیگه بهم تلفن نکن
(Stop telephonin’ me)
(دیگه بهم تلفن نکن)

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

Boy, the way you blowin’ up my phone
پسرجون، اینجوری که داری بهم زنگ میزنی
Won’t make me leave no faster
باعث نمیشه که دیرتر ترکت کنم
Put my coat on faster
کتم رو سریعتر میپوشم
Leave my girls no faster
این دختر رو دیرتر ول کن(؟)

I should’ve left my phone at home
باید تلفنم رو خونه میذاشتم
‘Cause this is a disaster
چون این یه فاجعست
Callin’ like a collector
هی بهم زنگ میزنی
Sorry, I cannot answer
شرمنده، نمیتونم جواب بدم

Not that I don’t like you, I’m just at a party
اینا به این خاطر نیست که دوست ندارم، من فقط تو پارتیم
And I am sick and tired of my phone r-ringing
و حسابی از زنگ زدن تلفنم خسته شدم
Sometimes I feel like I live in Grand Central Station
بعضی وقتا احساس میکنم که توی گرند سنترال استیشن زندگی میکنم
Tonight I’m not takin’ no calls, ’cause I’ll be dancin’
امشب هیچ تلفنی رو جواب نمیدم چون دارم میرقصم

‘Cause I’ll be dancin’
چون دارم میرقصم
‘Cause I’ll be dancin’
چون دارم میرقصم
Tonight I’m not takin’ no calls
امشب هیچ تلفنی رو جواب نمیدم
‘Cause I’ll be dancin’
چون دارم میرقصم

Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم
Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم

Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم
Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم

Stop telephonin’ me
دیگه بهم زنگ نزن
(I’m busy!)
(سرم شلوغه)
I’m busy!
سرم شلوغه
(Stop telephonin’ me)
(دیگه بهم زنگ نزن)
Stop telephonin’ me!
دیگه بهم زنگ نزن
(I’m busy!)
(سرم شلوغه)

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

My telephone, m-m-my telephone
تلفنم، تلفنم
‘Cause I’m out in the club
چون من توی کلابم
And I’m sippin’ that bubb’
و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
و نمیتونی بهم زنگ بزنی

My telephone, m-m-my telephone
تلفنم، تلفنم
‘Cause I’m out in the club
چون من توی کلابم
And I’m sippin’ that bubb’
و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
و نمیتونی بهم زنگ بزنی

We’re sorry the number you have reached is not in service at this time
متاسفیم شماره مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد
Please check the number, or try your call again
لطفا شماره را چک کنید یا دوباره تماس بگیرید


Youtube

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Manic Star >-> Enigma

نویسنده در مرداد.۲۷, ۱۳۹۱, در دسته Enigma, Enigma

Manic Star

One day, yes, one day less to live
یک روز، آره، کمتر برای زندگی کردن
I want you to be my sedative
میخوام که تو تسکین دهندم باشی
Sometimes when I drive my car
بعضی وتها وقتی ماشینم رو میرونم
I feel trapped like a bee inside a jar
احساس میکنم که به دام افتادم مثل یک زنبور تو شیشه

Grains of sand is all we are
دونه شن تمام چیزی هست که ما هستیم
Crawling on our manic star
داریم روی ستاره دیوونمون غلط میخوریم
One tiny person
یه شخص کوچیک
In one shiny car
توی یک ماشین درخشان
Spinning on our manic star
روی ستاره دیوونمون میچرخه

Time doesn’t stop for anyone
زمان برای کسی واینمیسته
It doesn’t matter what you’ve done
اهمیتی نداره که چیکار کردی
I want to lose myself in you
میخوام خودم رو توی تو گم کنم
Are you afraid of dying too?
تو هم از مردن میترسی؟

Grains of sand is all we are
دونه شن تمام چیزی هست که ما هستیم
Crawling on our manic star
داریم روی ستاره دیوونمون غلط میخوریم
One tiny person
یه شخص کوچیک
In one shiny car
توی یک ماشین درخشان
Calling from our manic star
از ستاره دیوونمون فریاد میزنه

Let’s love like there is no tomorrow
بیا جوری همدیگه رو دوست داشته باشیم که انگار فردایی وجود نداره
Shelter each other from the pain and sorrow
از همدیگه دربرابر درد و اندوه محافظت کنیم

Grains of sand is all we are
دونه شن تمام چیزی هست که ما هستیم
Crawling on our manic star
داریم روی ستاره دیوونمون غلط میخوریم
One tiny person
یه شخص کوچیک
In one shiny car
توی یک ماشین درخشان

Don’t know how I got this scar
نمیدونم چطور دچار این ترس شدم
Crawling on our manic star
روی ستاره دیوونمون غلط میخورم
I’m all right, at least so far
من خوبم، اقلا تا الآن
Hanging on our manic star
روی ستاره دیوونمون معلقم

Spinning on our manic star
روی ستاره دیوونمون میچرخم
Calling from our manic star
از ستاره دیوونمون فریاد میزنم

۴ Comments :, , , بیشتر...

We Are Never Ever Get Back Together >-> Taylor Swift

نویسنده در مرداد.۲۶, ۱۳۹۱, در دسته Taylor Swift, Taylor Swift

We Are Never Ever Getting Back Together

I remember when we broke up the first time
وقتی باهم برا اولین بار به هم زدیم یادم میاد
Saying this is it, I’ve had enough, ’cause like
میگفتم همینه، به اندازه کافی داشتم، چون انگار که
We haven’t seen each other in a month
برای یک ماه هستش که همدیگه رو ندیدیم
When you, said you, needed space, what?
وقتی که گفتی به زمان نیاز دارم، چی؟
Then you come around again and say
بعدش دوباره اومدی و گفتی
Baby, I miss you and I swear I’m gonna change
عزیزم، دلم واست تنگ شده و قسم میخورم که عوض بشم
Trust me, remember how that lasted for a day
بهم اطمینان کن، یادت میاد که چقدر برای یک روز طول کشید
I say, I hate you, we break up, you call me, I love you
من گفتم، ازت متنفرم، ما بهم زدیم، تو صدام کردی،(و گفتی) دوست دارم

Oooh we called it off again last night
ما دوباره دیشب با هم به هم زدیم
But Oooh, this time I’m telling you, I’m telling you
اما این دفعه دارم بهت میگم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم

Like ever
مثل همیشه

I’m really gonna miss you picking fights
من واقعا دلم برای دعواهامون تنگ میشه
And me, falling for a screaming that I’m right
و من، فریاد میزدم که حق با منه
And you, will hide away and find your piece of mind with some indie
و تو، خودتو پنهان میکنی و تیکه خودت از من رو پیدا میکنی با یکم استقلال
record that’s much cooler than mine

چیزی رو نگه دار که از من خیلی باحال تره

Oooh you called me up again tonight
امشب دوباره بهم زنگ میزنی
But Oooh, this time I’m telling you, I’m telling you
اما این دفعه بهت میگم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم

I used to think, that we, were forever ever ever
قبلا فکر میکردم که ما تا ابد با همیم
And I used to say never say never
و میگفتم هیچوقت نگو هرگز
Huh, he calls me up and he’s like, I still love you
بهم زنگ میزنه و هنوز هم دوست داشتنیه، هنوز عاشقتم
And i’m like, i’m just, I mean this is exhausting, you know
و من درست…، من فقط…، منظورم اینه که خیلی خسته کنندست، میدونی که
We are never getting back together, like ever
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم، مثل همیشه

We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
We are never ever ever ever getting back together
ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم
You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم

We, oooh, oooh, not back together, we
ما دوباره با هم دوست نمیشیم
Oh, getting back together
با هم دوست نمیشیم

You go talk to your friends talk
تو برو و با دوستات حرف بزن
And my friends talk to me
و دوستای منم با من حرف میزنن
But we are never ever ever ever getting back together
اما ما هیچ وقت دوباره با هم دوست نمیشیم


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Barbie Girl >-> Aqua

نویسنده در مرداد.۲۰, ۱۳۹۱, در دسته Aqua, Aqua

Barbie Girl

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم پارتی

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

I’m a blond bimbo girl, in the fantasy world
من یه دختر بلوند خوشگلم، توی دنیای فانتزی
Dress me up, make it tight, I’m your dolly
لباس تنم کن، محکمش کن، من عروسکتم
You’re my doll, rock’n’roll, feel the glamour in pink,
تو عروسک منی، راک اند رول، احساس پر زرق و برق بودن میکنم توی این لباس صورتی
kiss me here, touch me there, hanky panky…
اینجا منو ببوس، اونجا لمسم کن، حیله گر
You can touch, you can play, if you say: “I’m always yours”
میتونی لمسم کنی، باهام بازی کنی، اگه بگی که من همیشه مال توام

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)

Make me walk, make me talk, do whatever you please
منو راه ببر، منو مجبور به حرف زدن کن، هرکاری که خوشحالت میکنه رو بکن
I can act like a star, I can beg on my knees
میتونم مثه یک آدم مشهور نقش بازی کنم، میتونم رو زانوهام بشینم و درخواست کنم
Come jump in, bimbo friend, let us do it again,
بیا، دوستم قشنگم، بذار دوباره انجامش بدیم
hit the town, fool around, let’s go party
شهر رو بترکون، کلی دلقک اطرافمونه، بیا بریم پارتی
You can touch, you can play, if you say: “I’m always yours”
میتونی لمسم کنی، باهام بازی کنی، اگه بگی که من همیشه مال توام
You can touch, you can play, if you say: “I’m always yours”
میتونی لمسم کنی، باهام بازی کنی، اگه بگی که من همیشه مال توام

Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

I’m a barbie girl, in the barbie world
من یه باربیم، توی دنیای باربی
Life in plastic, it’s fantastic!
زندگی توی پلاستیک خیلی خارق العادست
you can brush my hair, undress me everywhere
میتونی موهام رو شونه کنی، هرجایی که میخوای لباسام رو در بیاری
Imagination, life is your creation
تصور، زندگی مخلوق تو هست

Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(Ah-ah-ah-yeah)
Come on Barbie, let’s go party!
بیا باربی، بیا بریم مهمونی
(uu-oooh-u)

Oh, I’m having so much fun!
اوه، خیلی بهم خوش گذشت
Well Barbie, we’re just getting started
خب باربی، ما تازه شروع کردیم
Oh, I love you Ken!
اوه، عاشقتم کن


Youtube

۱ Comment :, , , بیشتر...