دنیای ترجمه شعر

بایگانی نویسنده

Sick >-> Evanescence

نویسنده در اردیبهشت.۱۹, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

Sick

Embrace the silence
سکوت رو در آغوش بگیر
Cause there’s nothing
چون چیزی نیست
That can change the way I feel
که بتونه احساسم رو عوض کنه
Taken all that you wanted
تمام چیزهایی که میخواستی ازت گرفته شده
Now there’s nothing
حالا دیگه چیزی نیست
That can change the way I feel
که بتونه احساسم رو عوض کنه

Hold on, little girl
صبر کن دختر کوچولو
The end is soon to come
پایان بزودی سر میرسه

Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
We will not follow
ما دنبالش نمیکنیم
Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
They don’t understand how
اونا نمیفهمن چجوری
Sick we are
ما مریضیم
Sick we are
ما مریضیم
Of this bottomless
از این بی پایانی
Pit of lies
گودال های دروغ
Behind closed eyes
در پشت چشم های بسته

Oceans between us
اقیانوس ها بین ماست
(فاصله ما از هم خیلی زیاده)
And there’s nothing
و چیزی نیست که
That can change the way I feel
بتونه احساسم رو عوض کنه
I can still taste the poison
هنوز میتونم تلخی رو حس کنم
Of every fall,
از هر سقوط
Every breath,
از هر نفس
Are ways to heal
راهی برای التیام پیدا کردن هست؟

Hold on, little girl
صبر کن دختر کوچولو
The end is soon to come
پایان بزودی سر میرسه

Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
We will not follow
ما دنبالش نمیکنیم
Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
They don’t understand how
اونا نمیفهمن چجوری
Sick we are
ما مریضیم
Sick we are
ما مریضیم
Of this bottomless
از این بی پایانی
Pit of lies
گودال های دروغ
Behind closed eyes
در پشت چشم های بسته

Someday you’ll know the place
یه روز بالاخره اینجا رو میشناسی
Someday I will break through
یه روزی من سختی ها رو پشت سر میزارم
And nothing you tell yourself
و وقتی هیچ چیزی به خودت نمیگی
Will save us from the truth
ما رو از حقیقت حفظ میکنه

Screaming out
فریاد میکشم

Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
We will not follow
ما دنبالش نمیکنیم
Sick of it all
بیمار از همه این ها
Sick of it all
بیمار از همه این ها
They don’t understand how
اونا نمیفهمن چجوری
Sick we are
ما مریضیم
Sick we are
ما مریضیم
Of this bottomless
از این بی پایانی
Pit of lies
گودال های دروغ
Behind closed eyes
در پشت چشم های بسته

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Disappear >-> Evanescence

نویسنده در اردیبهشت.۱۲, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

Disappear

Hollow, like you don’t remember me
آهای، مثه اینکه منو یادت نمیاد؟
Underneath everything I guess I always dreamed
در زیر تمام چیزهایی که حدس میزدم همیشه تصور میکردم
That I would be the one to take you away
که من کسیم که تو رو دور میکنه
From all this wasted pain
از تمام این درد تلف شده
But I can’t save you from yourself
اما نمیتونم که تورو از خودت حفظ کنم

Don’t you want to feel?
نمیخوای حس کنی؟
Don’t you want to live your life?
نمیخوای زندگیتو بکنی؟
How much longer are you gonna give in to the fear?
چقدر دیگه میخوای تسلیم ترس بشی؟
Holding you down until you’re frozen
پایین نگهت داشته تا وقتی که بی حرکت بشی
I can’t let you fall apart
نمیتونم بذارم که تکه تکه بشی

You don’t even know what you’ve done to me
تو حتی نمیدونی که با من چیکار کردی
But I would be the one to take you away
اما من کسیم که تو رو دور میکنه
From all this wasted pain
از این درد تلف شده
If you could just awaken
اگه فقط میتونستی بیدار بشی

Don’t you want to feel?
نمیخوای حس کنی؟
Don’t you want to live your life?
نمیخوای زندگیتو بکنی؟
How much longer are you gonna give in to the fear?
چقدر دیگه میخوای تسلیم ترس بشی؟
Holding you down until you’re all alone
پایین نگهت داشته تا وقتی که تنها بشی
All alone and drowning in your past
تنها و درگذشتت غرق بشی
Take it back, take it back
پسش بگیر، پسش بگیر
I still believe you can
هنوز هم باور دارم که میتونی

Don’t you want to feel?
نمیخوای حس کنی؟
Don’t you want to live your life?
نمیخوای زندگیتو بکنی؟
How much longer are you gonna give in to the fear?
چقدر دیگه میخوای تسلیم ترس بشی؟
I can’t go on pretending
دیگه نمیتونم تظاهر کنم
So give me something real
پس یک چیز واقعی به من بده
No one in your way but you
هیچ کسی سر راهت نیست اما تو
How much longer are you gonna give in to the fear?
چقدر دیگه میخوای تسلیم ترس بشی؟
Holding you down til you disappear
پایین نگهت داشته تا وقتی که ناپدید بشی

۱ Comment :, , , بیشتر...

Say You Will >-> Evanescence

نویسنده در اردیبهشت.۰۵, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

Say You Will

It’s taking you too long to decide
خیلی زمان میبره تا تصمیم بگیری
And I don’t want to be the one, the one
و من نمیخوام کسی باشم که
Crying over wasted time
تو این زمانی که داره هدر میره گریه میکنه

If you think you’re strong enough to let me in
اگه فکر میکنی اونقدر قدرت داری تا به من اجازه بدی که تو این قضیه باشم
Then come on, stand up and be honest, be honest
سریع بلندشو و صادق باش
I’m tired of feeling so alone
از احساس تنهایی کردن دیگه خسته شدم
Cause you won’t let me understand
چون نمیذاری که بفهمم
I don’t wanna pretend, I wanna feel, I want to love
نمیخوام تظاهر کنم، میخوام احساس کنم که عاشقم

Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟

Whenever you’re around, I can’t fight it
هروقت که تو اینجایی نمیتونم باهاش مبارزه کنم
You get under my skin the way that I like it
جوری رو اعصابم راه میری که دوسش دارم
And I can’t take anymore
اما دیگه نمیتونم تحملش کنم
Tell me what you want from me or leave me alone
یا بهم بگو که چی ازم میخوای یا تنهام بذار
‘Cause I’m all caught up and I’m losing control
چون قاطی کردم و دارم کنترلم رو از دست میدم

I’m tired of holding on so tight
از اینکه اینقدر نزدیکت موندم خسته شدم
When you won’t let me understand
وقتی که بهم اجازه نمیدی بفهمم
Now I’m falling apart
حالا دارم تکه تکه میشم
I never meant to lose myself
هیچوقت نمیخواستم که خودم رو گم کنم

Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟
Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟

Like drops of rain against my heart
مثل قطره های باران که دربرابر قلبم هستن
Cut through like silver
مثل نقره من رو میبره
And I want to make you feel that way
میخوام کاری کنم که اون احساس بهت دست بده
And I want to make you feel the way that I do
میخوام کاری کنم که همون احساسی رو که من دارم داشته باشی

Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟
Say you will or say you won’t
Open your heart to me
بگو درهای قلبت رو برای من باز میکنی یا نه؟
Now or never, tell the truth
الآن یا هیچوقت، حقیقت رو بگو
Is this real, is this real?
این واقعیه؟ این واقعیه؟

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Away From Me >-> Evanescence

نویسنده در فروردین.۲۵, ۱۳۹۲, در دسته Evanescence, Evanescence

Away From Me

I hold my breath as this life starts to take its toll
نفسم رو حبس کردم درحالی که این زندگی شروع به گرفتن بهاش کرده
I hide behind a smile as this perfect plan unfolds
پشت یک لبخند پنهان شدم درحالی که این نقشه عالی داره برملا میشه
But oh, God, I feel I’ve been lied to
اما، خدایا، حس میکنم اینقدر به خودم دروغ گفتم که
Lost all faith in the things I have achieved
ایمانم به تمام چیزهایی که به دست آوردم رو از دست دادم

And I
و من
I’ve woken now to find myself
الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
In the shadows of all I have created
در سایه تمام چیزهایی که ساختم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم
(away from this place I have made)
(دور از این جایی که ساختم)
Won’t you take me away from me
اما تو من رو از خودم دور نمیکنی

Crawling through this world as disease flows through my veins
تو این دنیا حرکت میکنم در حالی که این بیماری تو رگ هام در جریانه
I look into myself, but my own heart has been changed
به درونم نگاه میکنم اما قلب خودم هم تغییر کرده
I can’t go on like this
دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم
I loathe all I’ve become
از هرچیزی که بودم بیزارم

I’ve woken now to find myself
اما الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
In the shadows of all I have created
در سایه تمام چیزهایی که ساختم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم
(away from this place I have made)
(دور از این جایی که ساختم)
Won’t you take me away from me
اما تو من رو از خودم دور نمیکنی

Lost in a dying world I reach for something more
تو دنیای درحال مردنی که توش دنبال چیزای بیشتری بودم گم شدم
I have grown so weary of this lie I live
از این دروغی که توش زندگی میکنم حسابی خسته شدم

I’ve woken now to find myself
اما الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
In the shadows of all I have created
در سایه تمام چیزهایی که ساختم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم

I have woken now to find myself
اما الآن بیدارم تا خودم رو پیدا کنم
I’m lost in shadows of my own
تو سایه خودم گم شدم
I’m longing to be lost in you
دوست دارم که در درونت گم بشم

Away from me
دور از من

Leave a Comment :, , , بیشتر...