دنیای ترجمه شعر

بایگانی نویسنده

No Evil >-> the Murder Of My Sweet

نویسنده در دی.۰۸, ۱۳۹۱, در دسته The Murder Of My Sweet, The Murder Of My Sweet

No Evil

Who’s there?
کی اونجاست؟
Shh!
هیس
Was there a sound out there?
یه صدایی بیرون نبود؟
You see someone who stairs
یکی رو میبینی که رو پله هاست
A sound not recognised is getting closer
یه صدای ناآشنا داره نزدیک تر میشه
Afraid of all the threats
ترسیده از تمام تهدیدها
obsessed by rats and webs
تو خرگوش ها و تارها غرق شده
Easily scared, nobody cares for a weeper
به سادگی میترسه، هیچکی به یک نوحه خون اهمیت نمیده

(Tonight we’re going out to hunt you)
(امشب برای شکارت میایم)
Now what you’re gonna do?
حالا میخوای چیکار کنی؟
(We’re hiding everywhere around you)
(ما در تمام اطراف تو پنهان شدیم)
Are they coming after you?
دارن دنبالت میان؟
(Don’t try to run we’re gonna find you)
(سعی نکن فرار کنی، ما پیدات میکنیم)
Sleep with one eye open
خوابیده با یک چشم باز
hold your breath and cry
نفست رو نگه دار و گریه کن

You’ve got to calm down
باید آروم میشدی
There’s no evil in the closet
هیچ شیطانی توی کمد نیست
There’s no evil in the dark
هیچ شیطانی تو تاریکی نیست
No monster there
هیولایی نیست
It’s only in your mind
اینا تنها تو ذهن تو هستن
You’ve got to calm down now
باید دیگه الآن آروم میبودی
There’s nothing in the silence
هیچ چیزی تو تاریکی نیست
Empty under your bead
زیر تسبیحت خالیه
Shh! Who’s there?
هیس! کی اونجاست؟
No evil, there’s no evil
هیچ شیطانی اونجا نیست

At day you walk on by
تو روز راه میری
Your shoulders tied up high
با شونه هات که به اوج وابستن
Suppressed by all your fear, you laugh
سرکوب شده با ترست، میخندی
in madness
در دیوانگی
Your mind is running wild
ذهنت داره به هم میریزه
Not listening half the time
نصف اوقات گوش نمیدی
You’re always watching over your shoulder
همیشه داری بالای سرت رو نگاه میکنی

(Tonight we’re going out to hunt you)
(امشب برای شکارت میایم)
Now what you’re gonna do?
حالا میخوای چیکار کنی؟
(We’re hiding everywhere around you)
(ما در تمام اطراف تو پنهان شدیم)
Are they coming after you?
دارن دنبالت میان؟
(Don’t try to run we’re gonna find you)
(سعی نکن فرار کنی، ما پیدات میکنیم)
Sleep with one eye open
خوابیده با یک چشم باز
hold your breath and cry
نفست رو نگه دار و گریه کن

You’ve got to calm down
باید آروم میشدی
There’s no evil in the closet
هیچ شیطانی توی کمد نیست
There’s no evil in the dark
هیچ شیطانی تو تاریکی نیست
No monster there
هیولایی نیست
It’s only in your mind
اینا تنها تو ذهن تو هستن
You’ve got to calm down now
باید دیگه الآن آروم میبودی
There’s nothing in the silence
هیچ چیزی تو تاریکی نیست
Empty under your bead
زیر تسبیحت خالیه

You’re missing out on life now
داری زندگیت رو از دست میدی
You’re barely see the point of how
به سختی میتونی ببینی که چطور
you’re missing out on, you’re missing
داری زندگیت رو از دست میدی
out on me
به خاطر من
Why,
چرا
It hurts,
اذیت میکنه
So bad,
خیلی بده
Cry on my shoulders!
رو شونه هام گریه کن

Now what you’re gonna do?
حالا میخوای چیکار کنی؟
Are they coming after?
دارن دنبالت میان؟
Sleep with one eye open
خوابیده با یک چشم باز
hold your breath and cry
نفست رو نگه دار و گریه کن

You’ve got to calm down
باید آروم میشدی
There’s no evil in the closet
هیچ شیطانی توی کمد نیست
There’s no evil in the dark
هیچ شیطانی تو تاریکی نیست
No monster there
هیولایی نیست
It’s only in your mind
اینا تنها تو ذهن تو هستن
You’ve got to calm down now
باید دیگه الآن آروم میبودی
There’s nothing in the silence
هیچ چیزی تو تاریکی نیست
Empty under your bead
زیر تسبیحت خالیه

Shh! Who’s there?
هیس! کی اونجاست؟
Shh! Who’s there?
هیس! کی اونجاست؟
Shh! Who’s there?
هیس! کی اونجاست؟
It’s me
این منم

Leave a Comment :, , بیشتر...

C’Mon C’Mon >-> One Direction

نویسنده در دی.۰۱, ۱۳۹۱, در دسته One Direction, One Direction

C’Mon C’Mon

C’mon c’mon
بیا
The one that I came with, she had go
کسی که باهاش اومدم، باید رفته باشه
But you look amazing, standing alone
اما تو فوق العاده ای و تنها ایستادی
So c’mon c’mon
پس بیا
Move a little closer now
بیا یکم نزدیکتر
C’mon c’mon
بیا
It ain’t no way of walking out
هیچ راهی برای برای بیرون رفتن نیست
Show me what you’re all about
بهم نشون بده که چی داری

Yeah, I’ve been watching you all night
آره، تمام شب نگات میکردم
There’s something in your eyes
یه چیزی تو چشماته
Saying c’mon c’mon and dance with me baby
میگه بیا و با من برقص
Yeah, the music is so loud
آره، صدای موسیقی خیلی بلنده
I wanna be yours now
میخوام که مال تو باشم
So c’mon c’mon and dance with me baby
پس بیا و با من برقص عزیزم

The one that I came with, didn’t know how to move
کسی که باهاش اومدم، نمیدونست چطور برقصه
The way that you let your hair down, I can tell that you do
اونطوری که موهات رو حرکت میدی، میتونم بگم که تو داری انجامش میدی
So c’mon c’mon
پس بیا
Move a little closer now
یکم نزدیکتر بیا
C’mon c’mon
بیا
It ain’t no way of walking out
هیچ راهی برای بیرون رفتن نیست
Show me what you’re all about
بهم نشون بده که چی داری

Yeah, I’ve been watching you all night
آره، تمام شب نگات میکردم
There’s something in your eyes
یه چیزی تو چشماته
Saying c’mon c’mon and dance with me baby
میگه بیا و با من برقص
Yeah, the music is so loud
آره، صدای موسیقی خیلی بلنده
I wanna be yours now
میخوام که مال تو باشم
So c’mon c’mon and dance with me baby
پس بیا و با من برقص عزیزم

Every step I take, I feel it more and more
با هرقدمی که برمیدارم بیشتر و بیشتر حس میکنمش
She’s calling out, she’s a lucky girl
داره فریاد میکشه، یه دختره خوش شانسه
My heart is racing, she’s turing around
قلبم تو مسابقست، داره به اطراف میچرخه
I reach for her hand and I say
دنبال دستاش میگردم و میگم

Yeah, I’ve been watching you all night
آره، تمام شب نگات میکردم
There’s something in your eyes
یه چیزی تو چشماته
Saying c’mon c’mon and dance with me baby
میگه بیا و با من برقص
Yeah, the music is so loud
آره، صدای موسیقی خیلی بلنده
I wanna be yours now
میخوام که مال تو باشم
So c’mon c’mon and dance with me baby
پس بیا و با من برقص عزیزم

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Black September >-> The Murder Of My Sweet

نویسنده در آذر.۱۰, ۱۳۹۱, در دسته The Murder Of My Sweet, The Murder Of My Sweet

Black September

You can’t kill my heart, it’s dead
نمیتونی قلبم رو بکشی چون مرده
Oh don’t try to guess my name
سعی نکن تا اسمم رو حدس بزنی
It’s way more than trick or treat
این راهی بیشتر از حقه و درمان هست
I’m from hell no damn picnic
من از جهنم اومدم نه پیک نیک لعنتی

They say evil leads nowhere
اون ها میگن شیطان به جایی نمیبرت
But see there it got me here
اما ببین که منو به اینجا آورده
I bet you can fall for me
شرط میبندم به خاطر من میتونی سقوط کنی
Just as easy as pretty please
درست به آسونیه گفتن لطفا

I must fight you with the strengths of hundred thousand gods
من باید باتو با قدرت صدهزار خدا مبارزه کنم
I’m afraid if I look at you I might turn to stone
میترسم که اگه به تو نگاه کنم تبدیل به سنگ بشم

Look straight in my eyes
مستقیم تو چشمام نگاه کن
We cannot linger this black September
ما نمیتونیم معطل این سپتامبر سیاه بشیم
I’m tired of lusting cause of you
از آرزوی تو رو داشتن خسته شدم

We can not prevail come down November, December
ما نمیتونیم بر نوامبر و دسامبر که دارن میان چیره بشیم
I’m telling you now
الآن دارم بهت میگم
We cannot continue this charade no
ما دیگه به این بازی نمیتونیم ادامه بدیم
So much to loose, nothing to win
چیزهای زیادی برای از دست دادن هست اما چیزی برای بردن نیست
Unless, unless we’re both cut
تا زمانی که از هم جدا بشیم

So they lived ever happily
پس اون ها حتی به شادی زندگی کردن
But that’s not written for me
اما اون چیزی نیست که تو سرنوست من نوشته شده
Kings and Queens should always be
پادشاهان و ملکه ها همیشه باید باشن
Like the fairytales we read
درست مثل داستان هایی که میخوندیم

It’s ironic how forbidden fruit
این طعنه آمیزه که میوه ممنوعه چطور
Always grows in knowledge trees
همیشه رو درخت دانایی رشد میکنه
Just a bite won’t hurt a bit
فقط یک گاز هیچ مشکلی پیش نمیاره
We will share like lions will
ما با هم به اشتراک میذاریمش همونجور که شیرها انجام میدن

I must fight you with the strengths of hundred thousand gods
من باید باتو با قدرت صدهزار خدا مبارزه کنم
Oh Sometimes when you loose, you win
گاهی میبازی، گاهی میبری
I’m afraid if I look at you I might turn to stone
میترسم که اگه به تو نگاه کنم تبدیل به سنگ بشم

Look straight in my eyes
مستقیم تو چشمام نگاه کن
We cannot linger this black September
ما نمیتونیم معطل این سپتامبر سیاه بشیم
I’m tired of lusting cause of you
از آرزوی تو رو داشتن خسته شدم

We can not prevail come down November, December
ما نمیتونیم بر نوامبر و دسامبر که دارن میان چیره بشیم
I’m telling you now
الآن دارم بهت میگم
We cannot continue this charade no
ما دیگه به این بازی نمیتونیم ادامه بدیم
So much to loose, nothing to win
چیزهای زیادی برای از دست دادن هست اما چیزی برای بردن نیست
Unless, unless we’re both cut
تا زمانی که از هم جدا بشیم

The cut is so deep
این بریدگی خیلی عمیقه
It feels like a winter always grows inside of me
بهم این حس رو میده که همیشه یک زمستون در درونمه در حال رشده
My lips are dry shut
لب هام خشکن و بسته
But yet your soft kiss bitterly liberating me
اما بوسه آرام تو هنوز من رو به شدت به وجد میاره

My hands are so cold
دستام خیلی سرن
I can’t wait until you will be holding them again
نمیتونم تا زمانی که دوباره میگیریشون صبر کنم
The cut is so deep
این برش خیلی عمیقه
It’s feeding my hunger for your skin against my skin
این گرسنگی من رو غذا میده برای پوست تو درمقابل پوست من
I can’t let you go
نمیتونم بذارم بری

Look straight in my eyes
مستقیم تو چشمام نگاه کن
We cannot linger this black September
ما نمیتونیم معطل این سپتامبر سیاه بشیم
I’m tired of lusting cause of you
از آرزوی تو رو داشتن خسته شدم

We can not prevail come down November, December
ما نمیتونیم بر نوامبر و دسامبر که دارن میان چیره بشیم
I’m telling you now
الآن دارم بهت میگم
We cannot continue this charade no
ما دیگه به این بازی نمیتونیم ادامه بدیم
So much to loose, nothing to win
چیزهای زیادی برای از دست دادن هست اما چیزی برای بردن نیست
Unless, unless we’re both cut
تا زمانی که از هم جدا بشیم

Monday always starts up with a bang
دوشنبه همیشه با یک صدای بلند شروع میشه
Tuesday always ends up with an accident
سه شنبه همیشه با یک تصادف به پایان میرسه
Waiting for the black September
برای سپتامبر سیاه صبر میکنیم
Hope that my body does not dismember
امیدوارم که بدنم متلاشی نشه

Leave a Comment :, , بیشتر...

Unbreakable >-> The Murder Of My Sweet

نویسنده در آذر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته The Murder Of My Sweet, The Murder Of My Sweet

Unbreakable

Lately I
این اواخر
I’ve started to doubt my self
شروع به شک کردن به خودم کردم
I blame it on someone else
یکی دیگه رو به خاطرش سرزنش میکنم
So typical
خیلی معمولی
Truth is I
حقیقت اینه که
I can’t really comprehend
واقعا نمیتونم درک کنم
Why nothing has gone my way
چرا هیچ چیزی از راهم کنار نرفته
But I won’t let it break me
اما نمیذارم که این باعث شکستن من بشه

There’s a light
یه نور هست
That’s hidden deep within us
که در درون ما پنهان شده
And it shines
و میدرخشه
It’s right there when we need it
درست همونجاست وقتی که نیازش داریم
Search your heart
قلبت رو جستجو کن
You’ve got it I can see it
بدستش آوردی، میتونم ببینمش

For every bet that you’ve lost
برای هر شرطی که باختی
For every dream that you lived
برای هر رویایی که داشتی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

For every tear that you weep
برای هر قطره اشکی که ریختی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

Times are rough
زمان خشنه
But baby you know you’re tough
اما عزیزم میدونی که سرسختی
Cause we are untouchable
چون ما لمس ناپذیریم
Unstoppable
توقف ناپذیر
Touch the sky
آسمون رو لمس کن
The limit is in your mind
محدودیت تو ذهن تو هست
You fall and get up again
میفتی و دوباره بلند میشی
Again until you reach it
دوباره، تا زمانی که بهش برسی

There’s a light
یه نور هست
That’s hidden deep within us
که در درون ما پنهان شده
Search your heart
قلبت رو جستجو کن
You’ve got it I can see it
بدستش آوردی، میتونم ببینمش

For every bet that you’ve lost
برای هر شرطی که باختی
For every dream that you lived
برای هر رویایی که داشتی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

For every tear that you weep
برای هر قطره اشکی که ریختی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

Soon enough
بزودی
Your true colours will shine bright
رنگهای حقیقیت به روشنی میدرخشن
Down they go
اون ها از بین میرن
All the walls come tumbling down
همه دیوارها از بین میرن
Like a rock
مثل یک تکه سنگ
We’re unbreakable
ما شکست ناپذیریم

For every bet that you’ve lost
برای هر شرطی که باختی
For every dream that you lived
برای هر رویایی که داشتی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم

For every tear that you weep
برای هر قطره اشکی که ریختی
Whatever they tell you we are not weak at all
هرچی که میخوان بگن، ما به هیچ وجه ضعیف نیستیم
Baby we’re unbreakable
عزیزم ما شکست ناپذیریم


Vimeo

Leave a Comment :, , بیشتر...