دنیای ترجمه شعر

بایگانی نویسنده

Shot >-> Lena Katina ft. T Killah

نویسنده در مهر.۱۳, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

SHOT

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

When I saw ya, it was love at first sight…
وقتی که دیدمت، در اولین مرحله عشق بود
You knew what you were doing, didn’t care at what price
میدونستی که داری چیکار میکنی و به بهایی که باید بدی اهمیت نمیدادی
Cause I would hold you down… but I won’t hold you down
چون من تو رو پایین نگه میدارم، اما تو رو پایین نگه نمیدارم
I thought I was the player girl… but you can play around
من فکر میکدم که من بازیکنم دختر… اما تو میتونی بازی کنی
You’re on another level, you dirty, you know it
تو توی یه مرحله دیگه ای، تو کثیفی، میدونی
Playing like you’re innocent, not trying to show it
جوری باز میکنی که انگار بی گناهی، سعی نمیکنی که نشونش بدی
Doesn’t even matter cause to you I never mattered
اصلا اهمیتی نداره چون من برای تو اصلا اهمیت نداشتم
You cut my heart out from my chest and served it on a platter
قلبم رو از توی سینم کندی و توی ظرف سرو کردیش

You said forever, I should’ve known
تو گفتی برای همیشه، باید میدونستم
You’re here one minute, but now you’re gone
برای یک دقیقه اینجایی، اما تو رفتی
You keep on talking, but I don’t hear none
به حرف زدنت ادامه بده، اما من هیچی نمیشنوم
Cause the damage is done
چون خسارت زدن تموم شده

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

My love for you has gone away
عشق من نسبت به تو از بین رفته
I won’t waste another day
یک روز دیگه رو تلف نمیکنم
If you wanna leave, it’s not to my dismay
اگه میخوای بری، این از ترس من نیست
You can keep it low… yeah, you can keep it low
میتونی کم نگهش داری… آره، میتونی کم نگهش داری
Acting like a beginner but you’re really a pro
مثل یک تازه کار نقش بازی میکنی اما تو واقعا حرفه ای
Never woulda guessed you were like the rest
هیچ وقت فکر نمیکردم تو مثل بقیه ای
Thought you were the best, but you were something less
فکر میکردم که تو بهترینی، اما تو چیزی کمتر بودی
My love was on the line, you had my heart and mind
عشق من روی مسیر بود، تو قلب و مغزم رو داشتی
To turn your back on someone who loves you should be a crime
پشکردن به کسی که دوست داره جنایته
You said forever, I should’ve known
تو گفتی برای همیشه، باید میدونستم
You’re here one minute, but now you’re gone
برای یک دقیقه اینجایی، اما تو رفتی
You keep on talking, but I don’t hear none
به حرف زدنت ادامه بده، اما من هیچی نمیشنوم
Cause the damage is done
چون خسارت زدن تموم شده

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

Put my guard down, that’s what I get
حفاظم رو پایین بیار، این چیزیه که من بدست آوردم
Caught your bullet right in my chest
گلوله سرگردونت درست تو سینمه
Put my guard down, that’s what I get
حفاظم رو پایین بیار، این چیزیه که من بدست آوردم
Caught your bullet right in my chest
گلوله سرگردونت درست تو سینمه

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد


Youtube

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Heartbeat >-> Enrique Iglesias ft. Nicole Schezinger

نویسنده در مهر.۰۶, ۱۳۹۱, در دسته Enrique Iglesias

Heartbeat

I saw you talking on the phone
دیدمت که داشتی با تلفن حرف میزدی
I know that you are not alone
میدونم که تنها نیستس
But you steal my heart away
اما تو داری قلب من رو میدزدی
Yeah you steal my heart away
آره، قلبم رو داری میدزدی

You’re acting like you’re on your own
داری نقش بازی میکنی که خودتی
But I saw you standing with a girl
اما دیدمت که با یک دختر بودی
Stop tryn’ to steal my heart away,
دیگه سعی نکن که قلب من رو بدزدی
Stop tryn’ to steal my heart away
دیگه سعی نکن که قلب من رو بدزدی

I don’t know where we going
نمیدونم به کجا داریم میریم
I don’t know who we are
نمیدونم کی هستیم

I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Feel your heartbeat
شربان قلبت رو حس میکنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم

Maybe it’s the way you move
شاید این روش تو هست
You got me dreaming like a fool
کاری کردی که مثل یه احمق فکر کنم
That I can steal your heart away
که میتونم قلبت رو بدزدم
I can steal your heart away
میتونم قلبت رو بدزدم

No matter what it is you think
اهمیتی نداره که تو چی فکر میکنی
I’m not the kind of girl you think
من از اون دخترایی نیستم که تو فکر میکنی
And give my heart away
و قلبم رو به کسی بدم
Stop tryin’ steal my heart away
دیگه سعی نکن قلبم رو بدزدی

I don’t know where we going
نمیدونم به کجا داریم میریم
I don’t know who we are
نمیدونم کی هستیم

I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه

Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
You’re stealing my heart away
تو دری قلبم رو میدزدی

I don’t know where we going
من نمیدونم به کجا میریم
I don’t know who we are
نمیدونم که کی هستیم
Feels like we are flying
احساس میکنم که داریم پرواز میکنیم
High above the stars, the stars, the stars, the stars
در اوج مثل ستاره ها

I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم

Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Talk to me girl
با من حرف بزن دختر
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Give it to me boy
بهم بدش پسر جون
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Say it to me girl
بهم بگو دختر
You’re stealing my heart away
تو داری قلبم رو میدزدی

Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Your heartbeat
ضربان قلبت

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Hero >-> Skillet

نویسنده در شهریور.۲۳, ۱۳۹۱, در دسته Skillet, Skillet

Hero

I’m just a step away
من فقط یک قدم فاصله دارم
I’m just a breath away
من فقط یک نفس دیگه ام
(من فقط یه آدم دیگه ام)
Losin’ my faith today
امروز ایمانم رو از دست میدم
(Fallin’ off the edge today)
(امروز از لبش سقوط میکنم)

I am just a man
من فقط یک انسانم
Not superhuman
نه ابر انسان
(I’m not superhuman)
(من ابر انسان نیستم)
Someone save me from the hate
یکی منو از تنفر محافظت کنه

It’s just another war
این فقط یه جنگ دیگست
Just another family torn
فقط یه خانواده از هم جدا شده دیگه
(Falling from my faith today)
(امروز اعتقادم رو از دست میدم)
Just a step from the edge
فقط یک قدم تا لبه
Just another day in the world we live
فقط یک روز دیگه تو دنیایی که توش زندگی میکنیم

I need a hero to save me now
من به یه قهرمان نیاز دارم تا ازم محافظت کنه
I need a hero
به یک قهرمان نیاز دارم
(save me now)
(الآن ازم محافظت کن)
I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
A hero’ll save me
یک قهرمان ازم محافظت میکنه
(just in time)
(فقط در زمان)

I’ve gotta fight today
من امروز یه جنگ راه انداختم
To live another day
تا یک روز دیگه زندگی کنم
Speakin’ my mind today
امروز با خودم حرف میزنم
(My voice will be heard today)
(صدای من امروز شنیده خواهد شد)

I’ve gotta make a stand
من پایداری میکنم
But I am just a man
اما من فقط یک انسانم
(I’m not superhuman)
(من ابر انسان نیستم)
My voice will be heard today
صدای من امروز شنیده خواهد شد

It’s just another war
این فقط یک جنگ دیگست
Just another family torn
فقط یه خانواده از هم جدا شده دیگه
(My voice will be heard today)
(صدای من امروز شنیده خواهد شد)
It’s just another kill
این فقط یه کشتن دیگست
The countdown begins to destroy ourselves
شمارش معکوس برای نابود کردن خودمون شروع شده

I need a hero to save me now
من به یه قهرمان نیاز دارم تا ازم محافظت کنه
I need a hero
به یک قهرمان نیاز دارم
(save me now)
(الآن ازم محافظت کن)
I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
A hero’ll save me
یک قهرمان ازم محافظت میکنه
(just in time)
(فقط در زمان)

I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
I need a hero just in time
به یک قهرمان نیاز دارم فقط تو زمان
Save me just in time
ازم محافظت کن فقط در طول زمان
Save me just in time
ازم محافظت کن فقط در طول زمان

Who’s gonna fight for what’s right
کی میخواد برا چیزی که درسته بجنگه؟
Who’s gonna help us survive
کی میخواد بهمون کمک کنه تا زنده بمونیم؟
We’re in the fight of our lives
ما تو جنگیم برای زندگیمون
(And we’re not ready to die)
(و برای مرگ هم آماده نیستیم)

Who’s gonna fight for the weak
کی میخواد برای انسان های ضعیف بجنگه؟
Who’s gonna make ’em believe
کی میخواد اون ها رو با باور برسونه؟
I’ve got a hero
من یک قهرمان بدست آوردم
(I’ve got a hero)
(من یک قهرمان بدست آوردم)
Livin’ in me
که در درونم زندگی میکنه

I’m gonna fight for what’s right
من برای چیزی که درسته میجنگم
Today I’m speaking my mind
امروز با خودم حرف میزنم
And if it kills me tonight
و اگه این امشب من رو بکشه
(I will be ready to die)
(من برای مردن آماده خواهم بود)

A hero’s not afraid to give his life
یک قهرمان از ازدست دادن زندگیش نمیترسه
A hero’s gonna save me just in time
یک قهرمان از من در طول زمان حفاظت میکنه

I need a hero to save me now
من به یه قهرمان نیاز دارم تا ازم محافظت کنه
I need a hero
به یک قهرمان نیاز دارم
(save me now)
(الآن ازم محافظت کن)
I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
A hero’ll save me
یک قهرمان ازم محافظت میکنه
(just in time)
(فقط در زمان)

I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم
Who’s gonna fight for what’s right
کی برای چیزی که درسته میجنگه؟
Who’s gonna help us survive
کی بهمون کمک میکنه تا زنده بمونیم؟

I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم
Who’s gonna fight for the weak
کی میخواد برای انسان های ضعیف بجنگه؟
Who’s gonna make ’em believe
کی میخواد اون ها رو با باور برسونه؟
I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم
I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم

A hero’s gonna save me just in time
یک قهرمان از من فقط در طول زمان حفاظت میکنه


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Forever >-> Medina

نویسنده در شهریور.۱۶, ۱۳۹۱, در دسته Medina, Medina

Forever

Look deeper inside
عمیق تر به درونت نگاه کن
And you will find a tainted soul.
اونجا یه روح کثیف پیدا میکنی
Sometimes it makes me lose my mind
بعضی مواقع این باعث میشه که من به سرم بزنه
And I can feel it taking over me like I
و میتونم احساس کنم که داره اطافم رو فرا میگیره انگار که
Can’t come up for air
نمیتونم باری هوا به بالا بیام
Because it’s pulling me under.
چون من رو داره به زیر میکشه
When it gets lonely in here,
وقتی که که اینجا تنها میشه
I want you. There is no wonder,
من تو رو میخوام، هیچ چیز عجیبی اینجا وجود نداره
Aheeyuy,
Because you’re making me wanna change,
چون تو باعث میشی که بخوام تغییر کنم
You make me open my heart again
منو مجبورم میکنی که قلبم رو باز کنم
And I can’t help believing it when you say,
و من نمیتونم کمک کنم که این رو باورش کنی وقتی که میگی
It’s you and me forever,
من و تو همیشه با هم میمونیم

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه

Go deeper inside
عمیق تر به درونت برو
And maybe there’s a tainted soul.
شادی اونجا یه روح کثیف باشه
But it feels better now cause I,
اما الآن این احساس بهتری داره چون
I’ve let you in to make me whole
بهت اجازه دادم تا من رو کامل کنی
Again.
دوباره
Nobody shivers, I’m letting go.
هیچ کسی نمیلرزه، میزارم که بره
I thought I used to be cause I know
من فکر میکردم بودم چون میدونم
That I can’t help believing it when you say,
نمیتونم کمک کنم باور کنی وقتی میگی
It’s you and me forever,
این من و تو هستیم برای همیشه

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه

(Da, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da.)
Baby, oh, ha, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, na, na, na, na, na.

(Da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da.)
Now, even if we hurt each other so
الآن حتی اگه به همدیگه آسیب بزنیم
And even if I lie, you just close your eyes and let it go.
حتی اگه دروغ بگم، تو فقط چشمات ببند و بهش اهمیت نده
You’re not afraid to let all your feeling show
تو نگران نیستی که تمام احساساتت رو نشون بدی
Cause baby, you’re the one, one, one, one.
چون عزیزم، تو تکی، تک، تک، تک

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه
Ee, yeah, oh, oh, oh.


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...