دنیای ترجمه شعر

Akcent

That’s My Name >-> Akcent

نویسنده در اردیبهشت.۰۱, ۱۳۹۰, در دسته Akcent, Akcent

That’s my name

And you are the one that lights like fire
و تو کسی هستی که می‏درخشی مثل آتش
I am the one who takes you higher
من کسی هستم که تو رو به اوج می‏برم
I love your voice when you say my name
من عاشق صداتم وقتی که تو اسممو صدا می‏کنی
That`s my name, that`s my name, that`s my name
این اسم منه

All the time I thought about you
تمام زمان‏هایی که من درباره تو فکر می‏کنم
I saw your eyes and they were so blue
من چشم‏هات رو دیدم و اون‏ها آبی بودند
I could read there just one name
من فقط اونجا یک اسم می‏تونستم بخونم
My name, my name, my name
اسم من

Because of you I`m flying higher
به خاطره تو من به اوج پرواز می‏کنم
You give me love, you set a fire
تو به من عشق میدی، تو آتش زدی
You keep me warm when you call my name
تو من رو گرم می‏کنی زمانی که اسمم رو صدا می‏کنی
That`s my name, that`s my name, that`s my name
این اسم منه

And you are the one that lights like fire
و تو کسی هستی که می‏درخشی مثل آتش
I am the one who takes you higher
من کسی هستم که تو رو به اوج می‏برم
I love your voice when you say my name
من عاشق صداتم وقتی که تو اسممو صدا می‏کنی
That`s my name, that`s my name, that`s my name
این اسم منه

And you are the one that lights like fire
و تو کسی هستی که می‏درخشی مثل آتش
I am the one who takes you higher
من کسی هستم که تو رو به اوج می‏برم
I love your voice when you say my name
من عاشق صداتم وقتی که تو اسممو صدا می‏کنی
That`s my name, that`s my name, that`s my name
این اسم منه

It`s my name, it`s my name, it`s my name

All the time I thought about you
تمام زمان‏هایی که من درباره تو فکر می‏کنم
I saw your eyes and they were so blue
من چشم‏هات رو دیدم و اون‏ها آبی بودند
I could read there just one name
من فقط اونجا یک اسم می‏تونستم بخونم
My name, my name, my name
اسم من

Because of you I`m flying higher
به خاطره تو من به اوج پرواز می‏کنم
You give me love, you set a fire
تو به من عشق میدی، تو آتش زدی
You keep me warm when you call my name
تو من رو گرم می‏کنی زمانی که اسمم رو صدا می‏کنی
That`s my name, that`s my name, that`s my name
این اسم منه

And you are the one that lights like fire
و تو کسی هستی که می‏درخشی مثل آتش
I am the one who takes you higher
من کسی هستم که تو رو به اوج می‏برم
I love your voice when you say my name
من عاشق صداتم وقتی که تو اسممو صدا می‏کنی
That`s my name, that`s my name, that`s my name
این اسم منه

And you are the one that lights like fire
و تو کسی هستی که می‏درخشی مثل آتش
I am the one who takes you higher
من کسی هستم که تو رو به اوج می‏برم
I love your voice when you say my name
من عاشق صداتم وقتی که تو اسممو صدا می‏کنی
That`s my name, that`s my name, that`s my name
این اسم منه

And you, you will stay in my heart
و تو، تو در قلبم خواهی ماند
As i knew from the start…
طوریکه من از اول می‏دونستم
And you, you will stay in my heart
و تو، تو در قلبم خواهی ماند
Never keep you apart…
هرگز تو رو از دست نمی‏دم

And you, you will stay in my heart
و تو، تو در قلبم خواهی ماند
As i knew from the start…
طوریکه من از اول می‏دونستم
And you, you will stay in my heart
و تو، تو در قلبم خواهی ماند
Never keep you apart…
هرگز تو رو از دست نمی‏دم


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...