دنیای ترجمه شعر

Enrique Iglesias

Heartbeat >-> Enrique Iglesias ft. Nicole Schezinger

نویسنده در مهر.۰۶, ۱۳۹۱, در دسته Enrique Iglesias

Heartbeat

I saw you talking on the phone
دیدمت که داشتی با تلفن حرف میزدی
I know that you are not alone
میدونم که تنها نیستس
But you steal my heart away
اما تو داری قلب من رو میدزدی
Yeah you steal my heart away
آره، قلبم رو داری میدزدی

You’re acting like you’re on your own
داری نقش بازی میکنی که خودتی
But I saw you standing with a girl
اما دیدمت که با یک دختر بودی
Stop tryn’ to steal my heart away,
دیگه سعی نکن که قلب من رو بدزدی
Stop tryn’ to steal my heart away
دیگه سعی نکن که قلب من رو بدزدی

I don’t know where we going
نمیدونم به کجا داریم میریم
I don’t know who we are
نمیدونم کی هستیم

I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Feel your heartbeat
شربان قلبت رو حس میکنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم

Maybe it’s the way you move
شاید این روش تو هست
You got me dreaming like a fool
کاری کردی که مثل یه احمق فکر کنم
That I can steal your heart away
که میتونم قلبت رو بدزدم
I can steal your heart away
میتونم قلبت رو بدزدم

No matter what it is you think
اهمیتی نداره که تو چی فکر میکنی
I’m not the kind of girl you think
من از اون دخترایی نیستم که تو فکر میکنی
And give my heart away
و قلبم رو به کسی بدم
Stop tryin’ steal my heart away
دیگه سعی نکن قلبم رو بدزدی

I don’t know where we going
نمیدونم به کجا داریم میریم
I don’t know who we are
نمیدونم کی هستیم

I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه

Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
You’re stealing my heart away
تو دری قلبم رو میدزدی

I don’t know where we going
من نمیدونم به کجا میریم
I don’t know who we are
نمیدونم که کی هستیم
Feels like we are flying
احساس میکنم که داریم پرواز میکنیم
High above the stars, the stars, the stars, the stars
در اوج مثل ستاره ها

I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم

Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Talk to me girl
با من حرف بزن دختر
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Give it to me boy
بهم بدش پسر جون
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Say it to me girl
بهم بگو دختر
You’re stealing my heart away
تو داری قلبم رو میدزدی

Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Your heartbeat
ضربان قلبت

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

I Love To See You Cry >-> Enrique Iglesias

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Enrique Iglesias, Enrique Iglesias

I love to see you cry

Come on Let me tell you
بیا بگذار به تو بگویم
Maybe I just wanna touch you feel you warm inside again
شاید فقط میخواهم لمست کنم تا دوباره تو را گرم از درون احساس کنم
Maybe I just wanna hurt you
شاید فقط میخواهم به تو آسیب بزنم
The sweetest pleasure is pain
شیرین ترین لذت درد است
I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – it just makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام

Are you coming to the moment when you know your heart can break
آیا به لحظه ای می آیی وقتی میدانی قلبت میتواند در آن بشکند؟
I’m inside you
من درون تو ام
I’m around you
من دور و بر تو ام
I just wanna hear you cry again
فقط میخواهم دوباره بشنوم که می‏گریی

I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – it just makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام
I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – but it makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام

You don’t know how much it hurts when you fall asleep in my arms
نمیدانی چقدر دردناک است وقتی در آغوشم به خواب میروی
But in this time before the morning comes
اما در این زمان هنگامی که صبح از راه برسد میخواهم بگریزم میخواهم بگریزم

I wanna run away, I wanna run away
من می‏خواهم فرار کنم، من می‏خواهم فرار کنم
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا

I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمی‏دانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – it just makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام!
I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – it just makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام!

why – why – why
چرا، چرا، چرا
I love to see you cry
عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I love to see you cry
عاشق دیدن گریه ی تو هستم


منبع:

www.mymusicalworld.blogsky.com/category/cat-1/

Leave a Comment :, , , بیشتر...