دنیای ترجمه شعر

Kesha

Supernatural >-> Kesha

نویسنده در بهمن.۰۵, ۱۳۹۱, در دسته Kesha, Kesha

Supernatural

Baby, when we’re Touching in the dark,
عزیزم ما داشتیم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکردیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Come, take me by the hand,
بیا، با دستت منو بگیر
Wanna cross the line,
میخوام که از خطوط رد بشم
Baby, go ahead.
عزیزم ادامه بده
Till the morning light,
تا زمانی که روشنایی صبح آشکار بشه
Watch my silhouette,
منو ببین
‘Cause you know tonight,
چون میدونی که امشب
We’re gonna wake the dead.
میخوایم مرده ها رو از خواب بیدار کنیم

Get a little bit wrong,
یکم اشتباه کن
Get a little bit wild,
یکم وحشی شو
Get a little bit high off, Of this love tonight.
به اوج این عشق برو

Get a little bit raw,
یکم خام باش
Come a little undone,
بدون اینکه انجامش داده باشی بیا
Get a little bit reckless,
یکم نترس باش
I can’t get enough.
من نمیتونم به اندازه کافی بدستشون بیارم

Baby, when we’re Touching in the dark,
عزیزم وقتی داریم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکنیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Come, take me in the night,
بیا و منو تو شب ببر
I feel it in my blood,
تو خونم حسش میکنم
Want the darker side.
سمت تاریک تر رو میخوام
Baby, when we touch,
عزیزم وقتی لمسم میکنی
Look me in my eyes,
تو چشمام نگاه کن
Poison me with love,
با عشقت منو مسموم کن
I’ll bring you back to life.
من تو رو به زندگی برمیگردونم

Get a little bit wrong,
یکم اشتباه کن
Get a little bit wild,
یکم وحشی شو
Get a little bit high off, Of this love tonight.
به اوج این عشق برو

Get a little bit raw,
یکم خام باش
Come a little undone,
بدون اینکه انجامش داده باشی بیا
Get a little bit reckless,
یکم نترس باش
I can’t get enough.
من نمیتونم به اندازه کافی بدستشون بیارم

Baby, when we’re, Touching in the dark,
عزیزم ما داشتیم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکردیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Baby, when we’re Touching in the dark,
عزیزم وقتی داریم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکنیم
I can hear the Pounding of my heart.
میتونم صدای قلبم رو بشنوم

Baby, when we’re, Touching in the dark,
عزیزم ما داشتیم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکردیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Cannibal >-> Kesha

نویسنده در تیر.۰۴, ۱۳۹۱, در دسته Kesha, Kesha

Cannibal

I have a heart I swear I do
یه قلب دارم قسم میخورم که انجامش میدم
But just not baby when it comes to you
اما نه عزیزم وقتی که داره به سمت تو میاد
I get so hungry when you say you love me
حسابی گشنم میشه وقتی میگی دوستم داری
If you know what’s good for you
اگه میدونی که چی واست خوبه
I think you’re hot I think you’re cool
فکر میکنم جذاب و باحالی
You’re the kinda guy I’d stalk in school
تو از اون پسرایی هستی که من براشون تو مدرسه کمین میکنم
But now that I’m famous, you’re up my anus
اما حالا که مشهورم، تو هم روی منی
Now I’m gonna eat you fool!
حالا میخوام بخورمت احمق جون!

I eat boys up, breakfast and lunch
من پسرا رو میخورم، صبحونه و نهار
Then when I’m thirsty, I drink their blood
وقتی هم که تشنم بشه خونشون رو مینوشم
Carnivore animal, I am a Cannibal
حیوون گوشتخوار، من آدم خوارم
I eat boys up, you better run
من پسرا رو میخورم، بهتره که فرار کنی
I am Cannibal
من آدم خوارم
I am Cannibal
من آدم خوارم
(I’ll eat you up)
(میخورمت)
I am Cannibal
من آدم خوارم
(I’ll eat you up)
(میخورمت)

Whenever you tell me I’m pretty
هر موقع میگی که خوشگلم
That’s when the hunger really hits me
ححسابی گشنم میشه
You’re little heart goes pitter patter
قلب کوچولوت به تالاپ تولوپ میوفته
I want your liver on a platter
من جیگرت رو رتوی بشقاب میخوام
Use your finger to stir my tea
با انگشتت چاییم رو هم بزن
and for dessert I’ll suck your teeth
برای دسر هم دندونت رو میمکم
Be too sweet and you’ll be a gonner
شیرین باش و مردنی خواهی بود
I’ll pull a Jeffrey Dahmer
من جفری داهمر رو هم جذب میکنم

I eat boys up, breakfast and lunch
من پسرا رو میخورم، صبحونه و نهار
Then when I’m thirsty, I drink their blood
وقتی هم که تشنم بشه خونشون رو مینوشم
Carnivore animal, I am a Cannibal
حیوون گوشتخوار، من آدم خوارم
I eat boys up, you better run
من پسرا رو میخورم، بهتره که فرار کنی
I am Cannibal
من آدم خوارم
I am Cannibal
من آدم خوارم
(I’ll eat you up)
(میخورمت)
I am Cannibal
من آدم خوارم
(I’ll eat you up)
(میخورمت)

I am Cannibal
من آدم خوارم
I am Cannibal
من آدم خوارم
(I’ll eat you up)
(میخورمت)
I am Cannibal
من آدم خوارم
I am Cannibal
من آدم خوارم
(I’ll eat you up)
(میخورمت)

I love you
عاشقتم
I warned you
بهت اخطار دادم
ROAR

Leave a Comment :, , , بیشتر...