دنیای ترجمه شعر

Lady Gaga

Telephone >-> Lady Gaga ft. Beyonce

نویسنده در شهریور.۰۹, ۱۳۹۱, در دسته Lady Gaga, Lady Gaga

Telephone

Hello, hello, baby, you called? I can’t hear a thing
سلام عزیزم، تو زنگ زده بودی؟ چیزی نمیتونم بشنوم
I have got no service, in the club, you see, you see
تو کلاب گوشیم آنتن نمیده
Wha-Wha-What did you say, huh? You’re breaking up on me
چی گفتی؟ داری باهام بهم میزنی؟
Sorry, I cannot hear you, I’m kinda busy
شرمنده، نمیتونم صداتو بشنوم، یه جورایی سرم شلوغه

K-kinda busy
یه جورایی سرم شلوغه
K-kinda busy
یه جورایی سرم شلوغه
Sorry, I cannot hear you
شرمنده، صداتو نمیتونم بشنوم
I’m kinda busy
یه جورایی سرم شلوغه

Just a second, its my favorite song they gonna play
فقط یه لحظه، این آهنگ مورد علاقمه که داره شروع میشه
And I cannot text you with a drink in my hand, eh?
و نمیتونم بهت اس ام اس بدم با مشروبی که تو دستمه
You should’ve made some plans with me, you knew that I was free
تو باید قبلا باهام قرار میذاشتی چون میدونستی که بیکارم
And now you won’t stop calling me, I’m kinda busy
اما حالا هی بهم زنگ میزنی، من سرم شلوغه

Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم
Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم

Stop telephonin’ me
دیگه بهم تلفن نکن
(Stop telephonin’ me)
(دیگه بهم تلفن نکن)
I’m busy
سرم شلوغه
(I’m busy)
(سرم شلوغه)
Stop telephonin’ me
دیگه بهم تلفن نکن
(Stop telephonin’ me)
(دیگه بهم تلفن نکن)

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

Boy, the way you blowin’ up my phone
پسرجون، اینجوری که داری بهم زنگ میزنی
Won’t make me leave no faster
باعث نمیشه که دیرتر ترکت کنم
Put my coat on faster
کتم رو سریعتر میپوشم
Leave my girls no faster
این دختر رو دیرتر ول کن(؟)

I should’ve left my phone at home
باید تلفنم رو خونه میذاشتم
‘Cause this is a disaster
چون این یه فاجعست
Callin’ like a collector
هی بهم زنگ میزنی
Sorry, I cannot answer
شرمنده، نمیتونم جواب بدم

Not that I don’t like you, I’m just at a party
اینا به این خاطر نیست که دوست ندارم، من فقط تو پارتیم
And I am sick and tired of my phone r-ringing
و حسابی از زنگ زدن تلفنم خسته شدم
Sometimes I feel like I live in Grand Central Station
بعضی وقتا احساس میکنم که توی گرند سنترال استیشن زندگی میکنم
Tonight I’m not takin’ no calls, ’cause I’ll be dancin’
امشب هیچ تلفنی رو جواب نمیدم چون دارم میرقصم

‘Cause I’ll be dancin’
چون دارم میرقصم
‘Cause I’ll be dancin’
چون دارم میرقصم
Tonight I’m not takin’ no calls
امشب هیچ تلفنی رو جواب نمیدم
‘Cause I’ll be dancin’
چون دارم میرقصم

Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم
Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم

Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم
Stop callin’, stop callin’, I don’ wanna think anymore
دیگه زنگ نزن، دیگه نزن، دیگه نمیخوام فکر کنم
I left my head and my heart on the dance floor
سر و قلبم رو توی کلاب جا گذاشتم

Stop telephonin’ me
دیگه بهم زنگ نزن
(I’m busy!)
(سرم شلوغه)
I’m busy!
سرم شلوغه
(Stop telephonin’ me)
(دیگه بهم زنگ نزن)
Stop telephonin’ me!
دیگه بهم زنگ نزن
(I’m busy!)
(سرم شلوغه)

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

Call all you want, but theres no one home
هرچقدر که دلت میخواد زنگ بزن اما کسی خونه نیست
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتونی به تلفنم زنگ بزنی
‘Cause I’m out in the club and I’m sippin’ that bubb’
چون توی کلابم و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
نمیتنی به تلفنم زنگ بزنی

My telephone, m-m-my telephone
تلفنم، تلفنم
‘Cause I’m out in the club
چون من توی کلابم
And I’m sippin’ that bubb’
و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
و نمیتونی بهم زنگ بزنی

My telephone, m-m-my telephone
تلفنم، تلفنم
‘Cause I’m out in the club
چون من توی کلابم
And I’m sippin’ that bubb’
و دارم میرقصم
And you’re not gonna reach my telephone
و نمیتونی بهم زنگ بزنی

We’re sorry the number you have reached is not in service at this time
متاسفیم شماره مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد
Please check the number, or try your call again
لطفا شماره را چک کنید یا دوباره تماس بگیرید


Youtube

Leave a Comment :, , , , بیشتر...