دنیای ترجمه شعر

Nightwish

Dark Chest Of Wonders >-> Nightwish

نویسنده در مرداد.۲۸, ۱۳۹۲, در دسته Nightwish, Nightwish

Dark Chest Of Wonders

Once I had a dream
زمانی رویایی داشتم
And this is it
و اون رویا اینه

(Once there was a child’s dream)
(زمانی رویای یک کودک وجود داشت)
One night the clock struck twelve
یک شب ساعت ۱۲ ساعت زنگ زد
The window open wide
و پنجره باز شد
(Once there was a child’s heart)
(زمانی قلب یک کودک وجود داشت)
The age I learned to fly
زمانی که پرواز رو یاد گرفتم
And took a step outside
و قدم به بیرون گذاشتم

(Once I knew all the tales)
(زمانی همه داشتان ها رو میدونستم)
It’s time to turn back time
الآن زمان برگردوندن زمان و
Follow the pale moonlight
دنبال کردن نور ماه هست
(Once I wished for this night)
(زانی آرزوی این شب رو داشتم)
Faith brought me here
ایمان من رو به اینجا آورد
It’s time to cut the rope and
الآن زمان بریدن طناب و

Fly to a dream
پرواز به یک رویاست
Far across the sea
در آنسوی دریا
All the burdens gone
تمام مسئولیت ها از بین رفتن
Open the chest once more
سینت رو یک بار دیگه باز کن
Dark chest of wonders
سینه تاریک عجایب
Seen through the eyes
از درون چشم های
Of the one with pure heart
یک نفر با قلبی پاک دیده شده
Once so long ago
در زمانی بسیار دور

The one in the Big Blue is what the world stole from me
یک نفر در آبی بزرگ چیزی هست که این دنیا از من دزدیده
This night will bring him back to me
این شب به من برش خواهد گردوند

Fly to a dream
پرواز به یک رویاست
Far across the sea
در آنسوی دریا
All the burdens gone
تمام مسئولیت ها از بین رفتن
Open the chest once more
سینت رو یک بار دیگه باز کن
Dark chest of wonders
سینه تاریک عجایب
Seen through the eyes
از درون چشم های
Of the one with pure heart
یک نفر با قلبی پاک دیده شده
Once so long ago
در زمانی بسیار دور

Fly to a dream
پرواز به یک رویاست
Far across the sea
در آنسوی دریا
All the burdens gone
تمام مسئولیت ها از بین رفتن
Open the chest once more
سینت رو یک بار دیگه باز کن
Dark chest of wonders
سینه تاریک عجایب
Seen through the eyes
از درون چشم های
Of the one with pure heart
یک نفر با قلبی پاک دیده شده
Once so long ago
در زمانی بسیار دور

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Nemo >-> Nightwish

نویسنده در مرداد.۰۶, ۱۳۹۲, در دسته Nightwish, Nightwish

Nemo

This is me for forever
این منم که برای همیشه
One of the lost ones
یکی از گم شده هام
The one without a name
یک نفر بدون نام
Without an honest heart as compass
بدون یک قلب صادق به عنوان راهنما

This is me for forever
این منم برای همیشه
One without a name
یک نفر بدون نام
These lines the last endeavor
این مسیرها در پایانشون تلاش
To find the missing lifeline
برای پیدا کردن مسیر زندگی گم شده هست

Oh how I wish
چطور میتونم آرزوی
For soothing rain
بارونی آرامش بخش کنم
All I wish is to dream again
وقتی که تمام اروزهام اینه که دوباره رویا ببینم
My loving heart
قلب عاشق من
Lost in the dark
تو تارکی گم شده
For hope I’d give my everything
برای امید همه چیزم رو میدم

My flower
گل من
Withered between
خشک شده بین
The pages two and three
صفحات دو و سه
The once and forever bloom gone with my sins
برای یک بار و همیشه شکوفه با گناهان من از بین رفت

Walk the dark path
تو یک مسیر تاریک قدم میذارم
Sleep with angels
با فرشته ها میخوابم
Call the past for help
گذشته رو برای کمک صدا میکنم
Touch me with your love
با عشقت من رو لمس کن
And reveal to me my true name
و اسم واقعیم رو برام فاش کن

Oh how I wish
چطور میتونم آرزوی
For soothing rain
بارونی آرامش بخش کنم
All I wish is to dream again
وقتی که تمام اروزهام اینه که دوباره رویا ببینم
My loving heart
قلب عاشق من
Lost in the dark
تو تارکی گم شده
For hope I’d give my everything
برای امید همه چیزم رو میدم

Oh how I wish
چطور میتونم آرزوی
For soothing rain
بارونی آرامش بخش کنم
Oh how I wish to dream again
چطور میتونم ارزوی دوباره رویا دیدن بکنم
Once and for all and all for once
یک بار و برای همیشه
Nemo my name for evermore
هیچکس اسم من هست تا ابد

Nemo sailing home
هیچکس من رو به خونم میبره
Nemo letting go
هیچکس میذاره برم

Oh how I wish
چطور میتونم آرزوی
For soothing rain
بارونی آرامش بخش کنم
All I wish is to dream again
وقتی که تمام اروزهام اینه که دوباره رویا ببینم
My loving heart
قلب عاشق من
Lost in the dark
تو تارکی گم شده
For hope I’d give my everything
برای امید همه چیزم رو میدم

Oh how I wish
چطور میتونم آرزوی
For soothing rain
بارونی آرامش بخش کنم
Oh how I wish to dream again
چطور میتونم ارزوی دوباره رویا دیدن بکنم
Once and for all and all for once
یک بار و برای همیشه
Nemo my name for evermore
هیچکس اسم من هست تا ابد

Nemo my name for evermore
هیچکس اسم من هست تا ابد


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...