دنیای ترجمه شعر

Enrique Iglesias

I Love To See You Cry >-> Enrique Iglesias

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Enrique Iglesias, Enrique Iglesias

I love to see you cry

Come on Let me tell you
بیا بگذار به تو بگویم
Maybe I just wanna touch you feel you warm inside again
شاید فقط میخواهم لمست کنم تا دوباره تو را گرم از درون احساس کنم
Maybe I just wanna hurt you
شاید فقط میخواهم به تو آسیب بزنم
The sweetest pleasure is pain
شیرین ترین لذت درد است
I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – it just makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام

Are you coming to the moment when you know your heart can break
آیا به لحظه ای می آیی وقتی میدانی قلبت میتواند در آن بشکند؟
I’m inside you
من درون تو ام
I’m around you
من دور و بر تو ام
I just wanna hear you cry again
فقط میخواهم دوباره بشنوم که می‏گریی

I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – it just makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام
I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – but it makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام

You don’t know how much it hurts when you fall asleep in my arms
نمیدانی چقدر دردناک است وقتی در آغوشم به خواب میروی
But in this time before the morning comes
اما در این زمان هنگامی که صبح از راه برسد میخواهم بگریزم میخواهم بگریزم

I wanna run away, I wanna run away
من می‏خواهم فرار کنم، من می‏خواهم فرار کنم
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا
I don’t know why
من نمی‏دانم چرا

I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمی‏دانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – it just makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام!
I don’t know why – why – but I love to see you cry
من نمیدانم چرا –نمیدانم چرا-اما عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I don’t know why – why – it just makes me feel alive
نمیدام چرا –نمیدانم چرا-اما باعث میشود حس کنم زنده ام!

why – why – why
چرا، چرا، چرا
I love to see you cry
عاشق دیدن گریه ی تو هستم
I love to see you cry
عاشق دیدن گریه ی تو هستم


منبع:

www.mymusicalworld.blogsky.com/category/cat-1/

Leave a Comment :, , , بیشتر...