دنیای ترجمه شعر

Fariman

They Won’t Understand >-> Fariman

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Fariman, Fariman

They Won’t Understand

She’s a girl, she is fine
اون یه دختره، اون خوبه
she’s got a weapon and it’s her eyes
اون یه اسلحه داره و اون اسلحه چشماشن
I cannot stop
من نمی‏تونم واستم
See that girl
اون دختر رو ببین
I mesmerized by her love
من شیفته عشقش شدم
My hands are shaking but I am fine
دستام دارن میلرزن ولی من خوبم
By heart is beating out of time
قلبم داره خارج از زمان می‏تپه
(قلبم از عشقش به تپش افتاده)
she’s got a beauty and a perfect soul
اون یه یه روح فوق‏العاده و خوب داره
She was the one I’ve been looking for
اون کسی بود که دنبالش می‏گشتم

lease don’t get away cuz I can’t live without you girl
لطفا نرو چون من نمی‏تونم بدون تو زندگی کنم
My heart’s beating and my hands are shaking for you girl
قلبم داره میزنه و دستام برای تو داره میلرزه دختر
I don’t care what they say cuz I know they won’t understand
من اهمیت نمی‏دم که اونا چی میگن چون اونا نمی‏تونن درک کنن
I know they won’t understand
من می‏دونم اونا درک نمی‏کنن

Nobody’s here but you and me
هیچ کسی اینجا نیست اما تو و من
So take my hand, set me free
دستام رو بگیر، من رو آزادم کن
I’m sorry girl If I made you cry
متاسفم دختر اگه که تو رو به گریه انداختم
If you don’t forgive me I’ll wish to die
اگه منو نبخشی آرزوی مرگ می‏کنم
I know it’s hard for you my girl
میدونم این برات سخته دختر من
But I’ll protect you, don’t be worry
اما من از تو مراقبت می‏کنم، نگران نباش
Like I told you before I’ll tell you again
همونجوری که قبلا بهت گفتم دوباره بهت میگم
Your love is only thing that’s running through my veins
عشق تو تنها چیزیه که تو رگ‏هام جاریه

Please don’t get away cuz I can’t live without you girl
لطفا نرو چون من نمی‏تونم بدون تو زندگی کنم
My heart’s beating and my hands are shaking for you girl
قلبم داره میزنه و دستام برای تو داره میلرزه دختر
I don’t care what they say cuz I know they won’t understand
من اهمیت نمی‏دم که اونا چی میگن چون اونا نمی‏تونن درک کنن

Please don’t get away cuz I can’t live without you girl
لطفا نرو چون من نمی‏تونم بدون تو زندگی کنم
My heart’s beating and my hands are shaking for you girl
قلبم داره میزنه و دستام برای تو داره میلرزه دختر
I don’t care what they say cuz I know they won’t understand
من اهمیت نمی‏دم که اونا چی میگن چون اونا نمی‏تونن درک کنن
I know they won’t understand
من می‏دونم اونا درک نمی‏کنن

I always wanted to fall in love but it broke my heart in pieces
من همیشه می‏خواستم که عاشق باشم اما این قلبم رو شکست
But now I’ve got you on my side, It means we gonna live together if you only stay
اما من الآن تو رو به کنارم کشیدم، این به این معنیه که ما با هم زندکی خواهیم کرد تنها اگه تو بمونی
Are you gonna stay baby? (Baby)
عزیزم میمونی؟

Please don’t get away cuz I can’t live without you girl
لطفا نرو چون من نمی‏تونم بدون تو زندگی کنم
My heart’s beating and my hands are shaking for you girl
قلبم داره میزنه و دستام برای تو داره میلرزه دختر
I don’t care what they say cuz I know they won’t understand
من اهمیت نمی‏دم که اونا چی میگن چون اونا نمی‏تونن درک کنن

Please don’t get away cuz I can’t live without you girl
لطفا نرو چون من نمی‏تونم بدون تو زندگی کنم
My heart’s beating and my hands are shaking for you girl
قلبم داره میزنه و دستام برای تو داره میلرزه دختر
I don’t care what they say cuz I know they won’t understand
من اهمیت نمی‏دم که اونا چی میگن چون اونا نمی‏تونن درک کنن


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...