دنیای ترجمه شعر

Five Finger Death Punch

Anywhere But Here >-> Five Finger Death Punch

نویسنده در دی.۰۵, ۱۳۹۲, در دسته Five Finger Death Punch, Five Finger Death Punch

Anywhere But Here

Some say a storm is coming,
بعضیا میگن که یک طوفان در راه
Some say the end is near,
بعضیا میگن که داریم به پایان (دنیا) نزدیک میشیم
Some think it’s all so hazy,
بعضیا فکر میکنن که تمام این ها مبهمه
I think it’s all so clear.
اما من فکر میکنم که همه این ها خیلی روشنن

If it all ends tomorrow,
اگه همه چیز امروز تموم بشه
If it all disappears
اگه همه چیز ناپدید بشه
Where do you think you’re going?
فکر میکنی کجا میرفتی؟
Anywhere else but here!
هرجایی به جز اینجا

I don’t claim to have the reasons!
ادعا نمیکنم که دلیل دارم
All I know is
تمام چیزی که میدونم اینه که
If the world stops spinning tomorrow
دنیا فردا از چرخش بایسته
I’d never shed a tear!
به هیچ وجه اشک نمیریزم
(ناراحت نمیشم)

I’d rather be anywhere, anywhere, anywhere but here!
ترجیح میدم که هرجایی باشم به جز اینجا

Some say they have the answers,
بعضا میگن که پاسخ رو دارن
Some say they know the truth,
بعضیا میگن که حقیقت رو میدونن
Some people live in question,
بعضی از مردم تو یک سوال زندگی میکنن
Some people have no clue.
بعضی از مردم هیچ راهنمایی ندارن

If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was just today
اگه فقط امروز بود
Would you make different choices
انتخاب متفاوتی میکردی
Or would you stay the same?
یا همینطوری میبودی؟

I don’t claim to have the reasons!
ادعا نمیکنم که دلیل دارم
All I know is
تمام چیزی که میدونم اینه که
If the world stops spinning tomorrow
دنیا فردا از چرخش بایسته
I’d never shed a tear!
به هیچ وجه اشک نمیریزم
(ناراحت نمیشم)

I’d rather be anywhere, anywhere, anywhere but here!
ترجیح میدم که هرجایی باشم به جز اینجا

If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was no tomorrow
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
Would you stay, would you stay the same?
همینطوری میبودی؟

If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was no tomorrow
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
Would you stay, would you stay the same?
همینطوری میبودی؟

If the world stops spinning tomorrow
دنیا فردا از چرخش بایسته
I’d never shed a tear!
به هیچ وجه اشک نمیریزم
(ناراحت نمیشم)

I’d rather be anywhere, anywhere, anywhere!
ترجیح میدم که هرجایی باشم

If the world stops spinning tomorrow
دنیا فردا از چرخش بایسته
I’d never shed a tear!
به هیچ وجه اشک نمیریزم
(ناراحت نمیشم)

I’d rather be anywhere, anywhere, anywhere but here!
ترجیح میدم که هرجایی باشم به جز اینجا

Leave a Comment :, , , , بیشتر...