دنیای ترجمه شعر

Marilyn Manson

The Beautiful People >-> Marilyn Manson

نویسنده در مرداد.۰۳, ۱۳۹۲, در دسته Marilyn Manson, Marilyn Manson

The Beautiful People

And I don’t want ya and I don’t need ya
نمیخوامت و بهت احتیاجی ندارم
Don’t bother to resist or I’ll beat ya
به خودت زحمت مقاومت نده یا اینکه میزنمت
It’s not your fault that you’re always wrong
این اشتباه تو نیست که همیشه اشتباه میکنی
The weak ones are there to justify the strong
ضعیف ها اونجان تا قوی ها رو توجیه کنن

The beautiful people, the beautiful people
مردم زیبا، مردم زیبا
It’s all relative to the size of your steeple
اینا همش مربوط به اندازه برج کلیساته
You can’t see the forest for the trees
هیچ جنگلی رو ربای درخت ها نمیتونی ببینی
And you can’t smell your own shit on your knees
حتی نمیتونی بوی کثافت خودت رو که رو زانوهات هست رو حس کنی

There’s no time to discriminate
هیچ زمانی برای تبعیض قائل شدن نیست
Hate every motherfucker that’s in your way
از تمام اونایی که سر راهتن متنفر باش

Hey you, what do ya see?
هی تو، چی میبینی؟
Something beautiful or something free?
چیزی زیبا یا چیزی آزاد؟
Hey you, are you trying to be mean?
هی تو، سعی داری تا هدفی داشته باشی؟
You live with apes man, it’s hard to be clean
تو با مرد بوزینه ای زندگی میکنی، سخته تا ازش جدا بشی

The worms will live in every host
کرم ها توی هر میزبانی زندگی میکنن
It’s hard to pick which one they eat most
این سخته که بفهمی کی رو بیشتر میخورن
The horrible people, the horrible people
مردم وحشتناک، مردم وحشتناک
It’s as anatomic as the size of your steeple
به اندازه برج کلیسات قابل تشریحه
Capitalism has made it this way
سرمایه داری اینجوری بوجود اومده
Old-fashioned fascism will take it away
فاشیست های قدیمی این رو با خودشون میبرن

Hey you, what do ya see?
هی تو، چی میبینی؟
Something beautiful or something free?
چیزی زیبا یا چیزی آزاد؟
Hey you, are you trying to be mean?
هی تو، سعی داری تا هدفی داشته باشی؟
You live with apes man, it’s hard to be clean
تو با مرد بوزینه ای زندگی میکنی، سخته تا ازش جدا بشی

There’s no time to discriminate
هیچ زمانی برای تبعیض قائل شدن نیست
Hate every motherfucker that’s in your way
از تمام اونایی که سر راهتن متنفر باش

The beautiful people, the beautiful people
مردم زیبا، مردم زیبا
The beautiful people, the beautiful people
مردم زیبا، مردم زیبا
The beautiful people, the beautiful people
مردم زیبا، مردم زیبا
The beautiful people, the beautiful people
مردم زیبا، مردم زیبا

Hey you, what do ya see?
هی تو، چی میبینی؟
Something beautiful or something free?
چیزی زیبا یا چیزی آزاد؟
Hey you, are you trying to be mean?
هی تو، سعی داری تا هدفی داشته باشی؟
You live with apes man, it’s hard to be clean
تو با مرد بوزینه ای زندگی میکنی، سخته تا ازش جدا بشی

Hey you, what do ya see?
هی تو، چی میبینی؟
Something beautiful or something free?
چیزی زیبا یا چیزی آزاد؟
Hey you, are you trying to be mean?
هی تو، سعی داری تا هدفی داشته باشی؟
You live with apes man, it’s hard to be clean
تو با مرد بوزینه ای زندگی میکنی، سخته تا ازش جدا بشی

The beautiful people, the beautiful people
مردم زیبا، مردم زیبا
The beautiful people, the beautiful people
مردم زیبا، مردم زیبا
The beautiful people, the beautiful people
مردم زیبا، مردم زیبا
The beautiful people, the beautiful people
مردم زیبا، مردم زیبا


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Tainted Love >-> Marilyn Manson

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Marilyn Manson, Marilyn Manson

Tainted Love

Sometimes I feel I’ve got to Run away
گاهی حس می کنم باید از این درد و رنجی
I’ve got to Get away from the pain that you drive in the heart of me
گاهی حس می کنم باید از این درد و رنجیکه به قلبم وارد می کنی فرار کنم
The love we share
عشقی که بین ماست
Seems to go nowhere
به نظر می‏رسه راه به هیچ جایی ندارد
I’ve lost my lights
من بصیرتم (دیدم )رو از دست دادم
I toss and turn I can’t sleep at night
در تب و تابم شب ها به خواب نمی رم

Once I ran to you (I ran)
,یه موقعی به سمت تو اومدم
Now I’ll run from you
حالا باید ازت فرار کنم
This tainted love you’ve given
عشق کثیفی به من داده‏ای
I give you all a boy could give you
باعث شد تا هر کاری که یه پسر می تونه بکنه برات انجام بدم
Take my tears and that’s not nearly all
اشکمو در آوردی و تازه این اول ماجراست
(یا تازه این همه ی ماجرا نیست)
Tainted love
عشق کثیف
Tainted love
عشق کثیف

Now I know I’ve got to Run away
میدونم باید فرار کنم
I’ve got to Get away
باید دور بشم
You don’t really want any more from me
تو واقعا چیز بیشتری از من نمی‏خوای
To make things right
برای اینکه همه چی ر وبه راه باشه (همه چی مرتب باشه)
You need someone to hold you tight
به کسی نیاز داری تا تو رو محکم در آغوش بگیره
You think love is to pray
فکر می کنی عشق یعنی دعا(؟)
But I’m sorry I don’t pray that way
ولی منو ببخش چون من اینجوری دعا نمی کنم

Once I ran to you (I ran)
,یه موقعی به سمت تو اومدم
Now I’ll run from you
حالا باید ازت فرار کنم
This tainted love you’ve given
عشق کثیفی به من داده‏ای
I give you all a boy could give you
باعث شد تا هر کاری که یه پسر می تونه بکنه برات انجام بدم
Take my tears and that’s not nearly all
اشکمو در آوردی و تازه این اول ماجراست
(یا تازه این همه ی ماجرا نیست)
Tainted love
عشق کثیف
Tainted love
عشق کثیف

Don’t touch me please
لطفا منو لمس نکن عزیزم(به من دست نزن عزیزم)
I cannot stand the way you tease
نمیتونم این رنج رو تحمل کنم
I love you though you hurt me so
چون دوستت دارم میتونی اینطوری به من صدمه بزنی
Now I’m going to pack my things and go
باید همه چیزامو بردارم و برم(فرار کنم!)
Touch me baby, tainted love
لمسم کن عزیزم، عشق کثیف
Touch me baby, tainted love
لمسم کن عزیزم، عشق کثیف
Touch me baby, tainted love
لمسم کن عزیزم، عشق کثیف
Touch me baby, tainted love
لمسم کن عزیزم، عشق کثیف


منبع:

www.mymusicalworld.blogsky.com

Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...