دنیای ترجمه شعر

Medina

Forever >-> Medina

نویسنده در شهریور.۱۶, ۱۳۹۱, در دسته Medina, Medina

Forever

Look deeper inside
عمیق تر به درونت نگاه کن
And you will find a tainted soul.
اونجا یه روح کثیف پیدا میکنی
Sometimes it makes me lose my mind
بعضی مواقع این باعث میشه که من به سرم بزنه
And I can feel it taking over me like I
و میتونم احساس کنم که داره اطافم رو فرا میگیره انگار که
Can’t come up for air
نمیتونم باری هوا به بالا بیام
Because it’s pulling me under.
چون من رو داره به زیر میکشه
When it gets lonely in here,
وقتی که که اینجا تنها میشه
I want you. There is no wonder,
من تو رو میخوام، هیچ چیز عجیبی اینجا وجود نداره
Aheeyuy,
Because you’re making me wanna change,
چون تو باعث میشی که بخوام تغییر کنم
You make me open my heart again
منو مجبورم میکنی که قلبم رو باز کنم
And I can’t help believing it when you say,
و من نمیتونم کمک کنم که این رو باورش کنی وقتی که میگی
It’s you and me forever,
من و تو همیشه با هم میمونیم

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه

Go deeper inside
عمیق تر به درونت برو
And maybe there’s a tainted soul.
شادی اونجا یه روح کثیف باشه
But it feels better now cause I,
اما الآن این احساس بهتری داره چون
I’ve let you in to make me whole
بهت اجازه دادم تا من رو کامل کنی
Again.
دوباره
Nobody shivers, I’m letting go.
هیچ کسی نمیلرزه، میزارم که بره
I thought I used to be cause I know
من فکر میکردم بودم چون میدونم
That I can’t help believing it when you say,
نمیتونم کمک کنم باور کنی وقتی میگی
It’s you and me forever,
این من و تو هستیم برای همیشه

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه

(Da, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da.)
Baby, oh, ha, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, na, na, na, na, na.

(Da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da, da, dada, da.)
Now, even if we hurt each other so
الآن حتی اگه به همدیگه آسیب بزنیم
And even if I lie, you just close your eyes and let it go.
حتی اگه دروغ بگم، تو فقط چشمات ببند و بهش اهمیت نده
You’re not afraid to let all your feeling show
تو نگران نیستی که تمام احساساتت رو نشون بدی
Cause baby, you’re the one, one, one, one.
چون عزیزم، تو تکی، تک، تک، تک

You and me forever,
من و تو برای همیشه
I’m always gonna be right here.
من برای همیشه اینجا خواهم بود
Me and you forever,
من و تو برای ابد
I always wanna feel you near.
من همیشه میخوام که تو رو نزدیک خودم حس کنم
You and me forever,
تو و من برا ی همیشه
And I’m feeling so alive cause we’re
و من احساس میکنم که زنده ام چون با همیم
You and me forever.
تو و من برای همیشه
Ee, yeah, oh, oh, oh.


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...