دنیای ترجمه شعر

Miley Cyrus

Robot >-> Miley Cyrus

نویسنده در تیر.۱۵, ۱۳۹۱, در دسته Miley Cyrus, Miley Cyrus

Robot

It’s Been Like This From The Start
از اولش همینجوری
One Piece After Another To Make My Heart
هر تیکه بعد از یک تیکه دیگه تا قلبم رو بسازن
You Mistake The Game For Being Smart
تو باز رو اشتباه بازی میکنی تا باهوش باشی
Stand Here, Sell This, And Hit Your Mark
اینجا وایسا، بفروشش، و به هدفت ضربه بزن

But The Sound Of The Steel
اما صدای فلز
And The Crush, And The Grind
و برخورد و ساییده شدن
It Will Scream Who Am I, To Decide My Life
فریاد خواهد زد که من کیم، تا برای زندگیم تصمیم بگیرم
But In Time It Will Die, They’ll Be Nothing Left Inside
اما با گذشت زمان میمیره، هیچی چیزی در درون نمیمونه
Just Rusted Metal That Was Never Even Mine
فقط فلز زنگ زده که اون هم هیچوقت مال من نبوده
I Would Scream, But Im Just This Hollow Shell
جیغ میکشم، اما من فقط یه صدف تو خالیم
Waiting Here, Begging Please
اینجا منتظرم، خواهش میکنم، لطفا
Set Me Free, So I Can Feel
آزادم کن، میتونم حسش کنم

HEY

Stop Trying To Live My Life For Me
دیگه به جای من برام زندگی نکن
I Need To Breath, I’m Not Your Robot
من نیاز دارم که نفس بکشم، من روبات تو نیستم
Stop Telling Me I’m A Part Of The Big Machine
دیگه بهم نگو که من بخشی از یک ماشین بزرگم
Im Breaking Free, Can’t You See
دارم آزاد میشم، نمیتونی ببینی؟
I Can’t Love, I Can’t Speak
نمیتونم عشق بورزم، نمیتونم حرف بزنم
Without Somebody Else Operating Me
بدون کسی که کنترلم میکنه
You Gave Me Eyes, And Now I See
تو به من چشم دادی و الآن میتونم ببینم
Im Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم

All This Time, I’ve Been Misled
تمام این مدت من گمراه بودم
There Was Nothing But Cross-wires In My Head
تو سرم هیچی نبود به جز سیمهای به هم ریخته
I’ve Been Taught To Think That What I Feel Doesn’t Matter At All
یاد گرفتم تا فکر کنم که چیزی که من دارم احساس میکنم به هیچ وجه اهمیت نداره
Till They Say Its Real
تا زمانی که اونا بگن این واقعیه
I Would Scream, But Im Just This Hollow Shell
جیغ میکشم، اما من فقط یه صدف تو خالیم
Waiting Here, Begging Please
اینجا منتظرم، خواهش میکنم، لطفا
Set Me Free, So I Can Feel
آزادم کن، میتونم حسش کنم

HEY

Stop Trying To Live My Life For Me
دیگه به جای من برام زندگی نکن
I Need To Breath, I’m Not Your Robot
من نیاز دارم که نفس بکشم، من روبات تو نیستم
Stop Telling Me I’m A Part Of The Big Machine
دیگه بهم نگو که من بخشی از یک ماشین بزرگم
Im Breaking Free, Can’t You See
دارم آزاد میشم، نمیتونی ببینی؟
I Can’t Love, I Can’t Speak
نمیتونم عشق بورزم، نمیتونم حرف بزنم
Without Somebody Else Operating Me
بدون کسی که کنترلم میکنه
You Gave Me Eyes, And Now I See
تو به من چشم دادی و الآن میتونم ببینم
Im Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم
I’m Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم
I’m Not Your Robot
من روبات تو نیستم

I Would Scream, But Im Just This Hollow Shell
جیغ میکشم، اما من فقط یه صدف تو خالیم
Waiting Here, Begging Please
اینجا منتظرم، خواهش میکنم، لطفا
Set Me Free, So I Can Feel
آزادم کن، میتونم حسش کنم

HEY

Stop Trying To Live My Life For Me
دیگه به جای من برام زندگی نکن
I Need To Breath, I’m Not Your Robot
من نیاز دارم که نفس بکشم، من روبات تو نیستم
Stop Telling Me I’m A Part Of The Big Machine
دیگه بهم نگو که من بخشی از یک ماشین بزرگم
Im Breaking Free, Can’t You See
دارم آزاد میشم، نمیتونی ببینی؟
I Can’t Love, I Can’t Speak
نمیتونم عشق بورزم، نمیتونم حرف بزنم
Without Somebody Else Operating Me
بدون کسی که کنترلم میکنه
You Gave Me Eyes, And Now I See
تو به من چشم دادی و الآن میتونم ببینم
Im Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم
I’m Not Your Robot, I’m Just Me
من روبات تو نیستم، من فقط خودمم
I’m Not Your Robot
من روبات تو نیستم

Leave a Comment :, , , بیشتر...