دنیای ترجمه شعر

One Direction

C’Mon C’Mon >-> One Direction

نویسنده در دی.۰۱, ۱۳۹۱, در دسته One Direction, One Direction

C’Mon C’Mon

C’mon c’mon
بیا
The one that I came with, she had go
کسی که باهاش اومدم، باید رفته باشه
But you look amazing, standing alone
اما تو فوق العاده ای و تنها ایستادی
So c’mon c’mon
پس بیا
Move a little closer now
بیا یکم نزدیکتر
C’mon c’mon
بیا
It ain’t no way of walking out
هیچ راهی برای برای بیرون رفتن نیست
Show me what you’re all about
بهم نشون بده که چی داری

Yeah, I’ve been watching you all night
آره، تمام شب نگات میکردم
There’s something in your eyes
یه چیزی تو چشماته
Saying c’mon c’mon and dance with me baby
میگه بیا و با من برقص
Yeah, the music is so loud
آره، صدای موسیقی خیلی بلنده
I wanna be yours now
میخوام که مال تو باشم
So c’mon c’mon and dance with me baby
پس بیا و با من برقص عزیزم

The one that I came with, didn’t know how to move
کسی که باهاش اومدم، نمیدونست چطور برقصه
The way that you let your hair down, I can tell that you do
اونطوری که موهات رو حرکت میدی، میتونم بگم که تو داری انجامش میدی
So c’mon c’mon
پس بیا
Move a little closer now
یکم نزدیکتر بیا
C’mon c’mon
بیا
It ain’t no way of walking out
هیچ راهی برای بیرون رفتن نیست
Show me what you’re all about
بهم نشون بده که چی داری

Yeah, I’ve been watching you all night
آره، تمام شب نگات میکردم
There’s something in your eyes
یه چیزی تو چشماته
Saying c’mon c’mon and dance with me baby
میگه بیا و با من برقص
Yeah, the music is so loud
آره، صدای موسیقی خیلی بلنده
I wanna be yours now
میخوام که مال تو باشم
So c’mon c’mon and dance with me baby
پس بیا و با من برقص عزیزم

Every step I take, I feel it more and more
با هرقدمی که برمیدارم بیشتر و بیشتر حس میکنمش
She’s calling out, she’s a lucky girl
داره فریاد میکشه، یه دختره خوش شانسه
My heart is racing, she’s turing around
قلبم تو مسابقست، داره به اطراف میچرخه
I reach for her hand and I say
دنبال دستاش میگردم و میگم

Yeah, I’ve been watching you all night
آره، تمام شب نگات میکردم
There’s something in your eyes
یه چیزی تو چشماته
Saying c’mon c’mon and dance with me baby
میگه بیا و با من برقص
Yeah, the music is so loud
آره، صدای موسیقی خیلی بلنده
I wanna be yours now
میخوام که مال تو باشم
So c’mon c’mon and dance with me baby
پس بیا و با من برقص عزیزم

Leave a Comment :, , , بیشتر...