دنیای ترجمه شعر

Rihanna

Russian Roulette >-> Rihanna

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Rihanna, Rihanna

Russian roulette

Take a breath, take it deep
نفس بکش، به عمق ببرش (نفس عمیق بکش)
Calm yourself, he says to me
خودت رو آروم کن، او به من گفت
If you play, you play for keeps
اگه تو بازی کنی، برای نگه داشتن بازی میکنی
Take the gun, and count to three
تفنک رو بردار و تا سه بشمار
I’m sweating now, moving slow
الآن من دارم عرق میکنم، به آرومی حرکت میکنه
No time to think, my turn to go
زمانی برای تفکر نیست، چرخش من برای رفتن

And you can see my heart beating
و تو میتونی ضربان قلبم رو ببینی
You can see it through my chest
میتونی دروم سینم ببینیش
And I’m terrified but I’m not leaving
و من وحشت زدم اما من ترک نمیکنم (من نمیرم)
Know that I must pass this test
بدون که من باید این امتحان رو پشت سر بذارم
So just pull the trigger
پس فقط ماشه رو بکش

Say a prayer to yourself
برای خودت دعا کن
He says close your eyes
اون گفت چشم‎هات رو ببند
Sometimes it helps
بعضی مواقع این کمک میکنه
And then I get a scary thought
و بعد به من یک فکر ترسناک دست داد
That he’s here means he’s never lost
که او اینجاست یعنی اون هرگز گم نشده

And you can see my heart beating
و تو میتونی ضربان قلبم رو ببینی
You can see it through my chest
میتونی دروم سینم ببینیش
And I’m terrified but I’m not leaving
و من وحشت زدم اما من ترک نمیکنم (من نمیرم)
Know that I must pass this test
بدون که من باید این امتحان رو پشت سر بذارم
So just pull the trigger
پس فقط ماشه رو بکش

As my life flashes before my eyes
وقتی که زندگی من قبل از چشم‎هام میدرخشه
I’m wondering will I ever see another sunrise?
من نگرانم که یک طلوع خورشید دیگه (یک روز دیگه) رو میبینم؟
So many won’t get the chance to say goodbye
خیلی‎ها این شانس رو به دست نمیارن تا خداحافظی کنن
But it’s too late to pick up the value of my life
اما الآن خیلی دیره تا من ارزش زندگیم رو بدونم

And you can see my heart beating
و تو میتونی ضربان قلبم رو ببینی
You can see it through my chest
میتونی دروم سینم ببینیش
And I’m terrified but I’m not leaving
و من وحشت زدم اما من ترک نمیکنم (من نمیرم)
Know that I must pass this test
بدون که من باید این امتحان رو پشت سر بذارم
And you can see my heart beating
و تو میتونی ضربان قلبم رو ببینی
You can see it through my chest
میتونی دروم سینم ببینیش
And I’m terrified but I’m not leaving
و من وحشت زدم اما من ترک نمیکنم (من نمیرم)
Know that I must pass this test
بدون که من باید این امتحان رو پشت سر بذارم
So just pull the trigger
پس فقط ماشه رو بکش

Leave a Comment :, , , بیشتر...