دنیای ترجمه شعر

The Lonely Island

Mama >-> The Lonely Island

نویسنده در دی.۲۱, ۱۳۹۱, در دسته The Lonely Island, The Lonely Island

Mama

This one goes out
این داره بیرون میاد
From the bottom of our hearts
از اعماق قلبمون
To the most important lady in our lives
برای مهم ترین زن تو زندگیمون
It’s time to pay some respect
الآن وقتشه که یکم احترام بذاریم
I hope you proud of us
امیدوارم که به ما افتخار کنی
‘Cause we’re proud of you
چون ما به تو افتخار میکنیم

Mama!
مامان
You raised me right
منو بزرگ کردی
Mama!
مامان
Showed me the light
روشنایی رو به من نشون دادی
Mama!
مامان
Through pain and strife
از میان درد و دعوا
Mama!
مامان
You gave us life
تو به ما زندگی دادی

When I fell down you were there to pick me up
وقتی که افتادم تو اونجا بودی تا بلندم کنی
When I felt bad you were there to build me up
وقتی که احساس بدی داشتم تو اونجا بودی تا دوباره بهم روحیه بدی
Gave everything you had in the world to me
هرچیزی رو که تو دنیا داشتی به من دادی
And you made me the man I’m supposed to be
و تو من رو تبدیل به مردی کردی که باید باشم

Jane, even though I don’t say it often enough
جین، حتی به اندازه کافی نگفتم
I appreciate everything you did for us
من قدر تمام کارهایی رو که برامون انجام دادی میدونم
Never take you for granted ’cause it ain’t hard to see

The best parts of you are now a part of me
بهترین بخش تو الآن بخشی از منه

Ah Mama
آه مامان

And when it was cold outside you kept us warm and held us down…
و وقتی که بیرون سرد بود مارو گرم نگه داشتی و تو خونه نگهمون داشتی

[Mom] Hi boys, who wants a snack?
سلام بچه ها، کی اسنک میخواد؟
[Andy] MOM, GET OUT WE’RE IN THE STUDIO!
مامان، برو بیرون من استودیوام
[Jorma] OH MY GOD!
خدای من
[Mom] Just checking on my guys!
فقط دارم بچه هام رو چک میکنم
[Jorma] GET OUT OF HERE!
از اینجا برو بیرون
[Andy] WE’RE MAKING A TRACK YOU IDIOT!
داریم یه ترک درست میکنیم احمق
[Mom] Oooohhh!
اوه
[Andy] JUST LEAVE!
فقط برو
[Jorma] GO!
برو
[Mom] Okie doke
باشه
[Jorma] GO!
برو
[Andy] YOU SUCK, MOM!
گندزدی مامان

Yeah my one true love, my heart, my ma
آره عشق واقعی من، قلب من، مامانم
Show her respect in the form of this song
احترامم رو بهش با این آهنگ نشون میدم
So when life gets hard and it makes you cry
وقتی که زندگی سخت شد و به گریه انداختت
I’ll always be there to wipe a tear from your eye
من همیشه اونجام تا اشکات رو پاک کنم

My mom’s my number one fan, my best friend
مامانم طرفدار تمام عیارمه، بهترین دوستمه
And I’ll never disrespect…
و هیچ وقت بهش بی احترامی نمیکنم

[Jorma] MOM!
مامان
[Mom] I know you said you weren’t hungry, but I made ants on a log
میدونم که گفتین گشنتون نیست، اما اصرار دارم که یه چیزی بخورین
[Andy] GET THE FUCK OUT
گورتو گم کن
[Jorma] LEAVE! LEAVE ME! GO!
برو، تنهام بذار، برو
[Mom] So how’s your little club going?
اوضاع کلاب کوچولوتون چجوریه؟
[Andy] IT’S NOT A CLUB!
این کلاب نیست
[Jorma] IT’S A RAP GROUP!
این یه گروه رپ هست
[Mom] Well I’ll leave these here and eat them if you…
پس من اینا رو اینجا میذارم و اگه خواستین بخورینشون
[Jorma] FINE!
[Andy] GO TO HELL, MOM!
برو به جهنم مامان

She’s an angel on earth with invisible wings
اون یک فرشته رو زمینه با بال‌های نامرئی
I put no one above in summer, winter or spring, or fall…
هیچکس رو بالاتر از اون قرار نمیدم، تابستون، زمستون، بهار یا پاییز

[Mom] Have you guys seen the remote?
کنترل تلویزیون رو دیدین؟
[Andy] OH MY GOD!
اوه خدای من
[Jorma] LEAVE US ALONE!
تنهامون بذار
[Andy] FUCK YOU MOM!
لعنت به تو
[Jorma] LEAVE US ALONE!
تنهامون بذار
[Mom] Watch it
مواظب باش
[Andy] I HOPE YOU FUCKING DIE!
امیدوارم که بمیری

Jump in front of a bullet if it could save my mom
جلوی گلوله میپرم اگه این کارم باعث حفاظت از مامانم بشه
You got a a gun going bullet ’cause you will never see harm…
تو یه تفنگ داری با گلوله چون هیچوقت آسیب نمیبینی

[Mom] Nevermind, I found it
بی خیال شین، پیداش کردم
[Dale] Laura, everything ok?
لورا، همه چی ردیفه؟
[Andy] SHUT THE FUCK UP DALE!
خفه شو دیل
[Jorma] SHUT UP!
خفه شو
[Mom] Hey! Be nice to Dale
هی! با دیل مهربون باش
[Andy] FUCK DALE!
لعنت به دیل
[Jorma] FUCK DALE!
لعنت به دیل
[Andy] I CAN’T BELIEVE YOU HAVE SEX WITH THAT GUY!
نمیتونم باور کنم که با اون یارو رفیقی

This goes out to all the mamas
این برای تمام مامان هاست
Trying to protect their kids from drama
که سعی میکنن بچه هاشون رو از مشکلات حفظ کنن
Love was your goal to bring(?)
(عشق هدفت بود (؟
No matter what they say, you’re beautiful
اهمیتی نداره که بقیه چی میگن، خیلی زیبایی

So push them lighters in the sky
پس اون فندک ها رو بالا بگیرین
Wave ’em back from side to side
تکونشون بدین
And if you feel lost and alone
و اگر احساس میکنین که گم شدین و تنهایین
Let our voices guide you home
بذارین که صدامون به خونه راهنماییتون کنه

[Mom] Is something burning down there?
چیزی اینجا داره میسوزه؟
[Andy] GET THE FUCK OUT! NOW!
گورتو گم کن، همین الآن

Leave a Comment :, , بیشتر...

Threw It On The Ground >-> The Lonely Island

نویسنده در تیر.۰۵, ۱۳۹۱, در دسته The Lonely Island, The Lonely Island

Threw It On The Ground

I was walkin’ through the city streets
داشتم تو خیابونای شهر قدم میزدم
And a man walks up to me and hands me the latest energy drink
که یه مرد اومد و بهم جدیدترین نوشیدنی انرژی زا رو داد
“Run faster, jump higher”
سریعتر بدو، بیشتر بپر
Man, I’m not gonna let you poison me
مرد، نمیذارم بهم سم بدی

I threw it on the ground
کوبوندمش روی زمین
You must think I’m a joke
تو باید فکر کنی که من شوخی میکنم
I ain’t gonna be part of this system
من بخشی از این سیستم نمیشم
Man! Pump that garbage in another man’s veins
اون آشغالا رئ به خورد یکی دیگه بده

I go to my favorite hot dog stand
به هات داگ فروشی مورد علاقم رفتم
And the dude says, “You come here all the time! Here’s one for free.”
خوش قیافه بهم گفت: تو همیشه اینجا میای، این یمی مجانی هست
I said, “Man! What do I look like? A charity case?”
منم گفتم، شبیه چیم؟ یه گدا؟

I took it and threw it on the ground!
گرفتمش و کوبوندمش روی زمین
I don’t need your handouts!
به کمک تو نیازی ندارم
I’m an adult!
من بالغم
Please!
خواهش میکنم
You can’t buy me hot dog man!
تو نمیتونی منو بخری مرد هات داگ فروش

At the farmer’s market with my so called girlfriend
تو فروشگاه کشاورزی با مثلا دوست دخترم بودم
She hands me her cell phone, says it’s my dad
موبایلش رو به من داد، گفت این بابامه
Man, this ain’t my dad!
این بابای من نیست
This is a cell phone!
این یه موبایله

I threw it on the ground!
کوبوندمش روی زمین
What, you think I’m stupid?
چیه؟ فکر میکنی احمقم؟
I’m not a part of this system
من بخشی از این سیستم نیسم
My dad’s not a phone!
بابام تلفن نیست
DUH!

Some poser hands me cake at a birthday party
چند نفر توی جشن تولد بهم کیک دادن
Whatcha want me to do with this? Eat it?
ازم میخوای که چیکارش کنم؟ بخورمش؟

Happy birthday to the ground!
تولدت مبارک تو زمین
I threw the rest of the cake, too!
بقیه کیک رو هم کوبوندم
Welcome to the real word, jackass!
به دنیای واقعی خوش اومدی، احمق

So many things to throw on the ground
چیزای زیادی برای کوبوندن تو زمین هست
Like this, and this, and that, and even this
مثه این، و این، و اون، و حتی این
I’m an ADULT!
من بالغم

Two Hollywood phonies try to give me their autograph
دوتا هالیوودی حقه باز سعی کردن امضاشون رو به من بدن
GROUND!
زمین
Nobody wants your autograph, phonies!
هیچکی امضای شما رو نمیخواد، حقه بازا

Then the two phonies got up
بعدش دوتا حقه باز بلند شدن
Turned out they had a taser
به سمت من چرخیدن، اونا شوک برقی داشتن
And they tased me in the butthole
و به پشتم زدن

Fell to the ground
رو زمین افتادم
The phonies didn’t let up
حقه بازا نذاشتن بلند بشم
Tasin’ on my butthole over and over
به پشتم زدن دوباره و دوباره

I was screamin’ and squirmin’
داشتم جیغ میکشیدم و به خودم میپیچیدم
My butthole was on fire
پشتم حسابی میسوخت
The moral of the story is
نتیجه این داستان اینه که
You can’t trust the system
نمیتونی به این سیستم اطمینان کنی
Man!


Youtube

Leave a Comment :, , بیشتر...