دنیای ترجمه شعر

Julia Volkova

Sdvinu Mir (сдвину мир) >-> Julia Volkova

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Julia Volkova, Julia Volkova

сдвину мир

Шаг – ночь, бег – день.
سرعت-شب ، دویدن-روز
Сон – прочь, в теньпроблем.
خواب-خوابیدن در سایه ای از مشکلات
Лёд – страсть, блескгуб,
یخ-عشق، روشنایی لبها
Новластьмнезачем?
اما من چرا کنترل دارم؟
Я жемогубытьсильной
Тобойнатреть
من میتونستم قدرت سه تا از شما رو داشته باشم
Сильнообнять, ждатьсильно
با قدرت میدمش، با قدرت صبر میکنم
И сильнозахотеть.
و با قدرت (با تمام وجود) میخوامش

Я будудлятебявысотыощущением
من حس عظیم تو خواهم بود
Еслитыплывешь я могустатьтечением
اگه تو موج بشی من میتونم شناور بشم
Хочешьдлятебясдвинумир, толькопопроси
اگه ازم میخوای که جهان رو حرکت بدم، فقط بخوا
Мнежехватитсил, силсил
من قدرت کافی دارم، من قدرت کافی دارم

Пейром, жгиболь,
مشروب رو بنوش، درد رو از بین ببر
Спрячьвсёвглубьдуши.
پنهان کن هرچیزی که در درون وجودته
Вверх – зной, вниз – мост.
بالا – گرما، پایین – یک پل
Гдетвойсветскажи!
فقط بگو روشناییت کجاست!
Я жемогубытьсильной
Тобойнатреть
من میتونستم قدرت سه تا از شما رو داشته باشم
Сильнообнять, ждатьсильно
با قدرت میدمش، با قدرت صبر میکنم
И сильнозахотеть.
و با قدرت (با تمام وجود) میخوامش

Я будудлятебявысотыощущением
من حس عظیم تو خواهم بود
Еслитыплывешь я могустатьтечением
اگه تو موج بشی من میتونم شناور بشم
Хочешьдлятебясдвинумир, толькопопроси
اگه ازم میخوای که جهان رو حرکت بدم، فقط بخوا
Мнежехватитсил, силсил
من قدرت کافی دارم، من قدرت کافی دارم

Я обернусь,
به اطراف میچرخم
Чтобыслышатьтвойпульс
تا فقط به نبضت گوش بدم
В голосах, в тишине, в музыкеизтакси
تو صداها، تو سکوت، تو آهنگ تیو تاکسی
Обернусь и пойдуснова.Мнехватитсил
به اطراف میچرخم و دوباره ترک میکنم. من به اندازه کافی نیرو دارم


Youtube

۳ Comments :, , , بیشتر...