دنیای ترجمه شعر

Dark Chest Of Wonders >-> Nightwish

نویسنده در مرداد.۲۸, ۱۳۹۲, در دسته Nightwish, Nightwish

Dark Chest Of Wonders

Once I had a dream
زمانی رویایی داشتم
And this is it
و اون رویا اینه

(Once there was a child’s dream)
(زمانی رویای یک کودک وجود داشت)
One night the clock struck twelve
یک شب ساعت ۱۲ ساعت زنگ زد
The window open wide
و پنجره باز شد
(Once there was a child’s heart)
(زمانی قلب یک کودک وجود داشت)
The age I learned to fly
زمانی که پرواز رو یاد گرفتم
And took a step outside
و قدم به بیرون گذاشتم

(Once I knew all the tales)
(زمانی همه داشتان ها رو میدونستم)
It’s time to turn back time
الآن زمان برگردوندن زمان و
Follow the pale moonlight
دنبال کردن نور ماه هست
(Once I wished for this night)
(زانی آرزوی این شب رو داشتم)
Faith brought me here
ایمان من رو به اینجا آورد
It’s time to cut the rope and
الآن زمان بریدن طناب و

Fly to a dream
پرواز به یک رویاست
Far across the sea
در آنسوی دریا
All the burdens gone
تمام مسئولیت ها از بین رفتن
Open the chest once more
سینت رو یک بار دیگه باز کن
Dark chest of wonders
سینه تاریک عجایب
Seen through the eyes
از درون چشم های
Of the one with pure heart
یک نفر با قلبی پاک دیده شده
Once so long ago
در زمانی بسیار دور

The one in the Big Blue is what the world stole from me
یک نفر در آبی بزرگ چیزی هست که این دنیا از من دزدیده
This night will bring him back to me
این شب به من برش خواهد گردوند

Fly to a dream
پرواز به یک رویاست
Far across the sea
در آنسوی دریا
All the burdens gone
تمام مسئولیت ها از بین رفتن
Open the chest once more
سینت رو یک بار دیگه باز کن
Dark chest of wonders
سینه تاریک عجایب
Seen through the eyes
از درون چشم های
Of the one with pure heart
یک نفر با قلبی پاک دیده شده
Once so long ago
در زمانی بسیار دور

Fly to a dream
پرواز به یک رویاست
Far across the sea
در آنسوی دریا
All the burdens gone
تمام مسئولیت ها از بین رفتن
Open the chest once more
سینت رو یک بار دیگه باز کن
Dark chest of wonders
سینه تاریک عجایب
Seen through the eyes
از درون چشم های
Of the one with pure heart
یک نفر با قلبی پاک دیده شده
Once so long ago
در زمانی بسیار دور

:, , , ,

دیدگاه بگذارید

*