دنیای ترجمه شعر

برچسب: آلیسا رید

The Game >-> Alyssa Reid

نویسنده در خرداد.۲۵, ۱۳۹۲, در دسته Alyssa reid, Alyssa reid

The Game

Everywhere I Go
هرجایی که میرم
When everyone who knows me
کسایی که منو میشناسن
Knows that I would stand alone
میدونن که من تنهام
It’s all part of the game
اینا همش بخشی از بازیه
The game, the game, the game
بازی، بازی، بازی

When you said I could move on and go
وقتی که گفتی میتونم ادامه بدم و برم
You said I’m weak and it shows
گفتی که ضعیفم و مشخصه که
I couldn’t go on without you
نمیتونم بدون تو ادامه بدم
Now you’re sitting in your house alone
حالا تو خونت تنها هستی
Wondering why I left home
نگرانی که چرا من خونه رو ترک کردم
And I’m hoping that you know
و امیدوارم بدونی که

Had to fake it till I made it
مجبور بودم وانمود کنم تا وقتی که بتونم موفق بشم
And you try to break it
و تو سعی کردی تلاشم رو نابود کنی
Now you try to take it back
حالا داری سعی میکنی همه چیز رو درست کنی
But you know that
اما میدونی که
I’ve been doing my thing
من کار خودم رو میکنم
I’ve been running my game
بازی خودم رو بازی میکنم
And you know I won’t look back
و میدونی که به پشت سرم نگاه نمیکنم
You know that…
…میدونی که

Everywhere I Go
هرجایی که میرم
When everyone who knows me
کسایی که منو میشناسن
Knows that I would stand alone
میدونن که من تنهام
It’s all part of the game
اینا همش بخشی از بازیه
The game, the game, the game
بازی، بازی، بازی

I’m standing on my toes
روی پای خودم وایستادم
To the sky I go
به سمت آسمون میرم
And you know you’re the one to think
میدونی که تو کسی هستی که فکر باید بکنه
It’s all part of the game
اینا همش بخشی از بازیه
The game, the game, the game
بازی، بازی، بازی
We all play it the same
ما همه مثل هم بازیش میکنیم

As you looked, you saw me walking out
وقتی نگام کردی دیدی که دارم میرم بیرون
You tried to knock me down
سعی کردی هرجوری شده جلوم رو بگیری
I would go on without you
اما من به راهم بدون تو ادامه میدم
Now you’re sitting in the mess you made
حالا توی شلوغی که درست کردی نشستی
Now you’re feeling my pain
حالا داری دردم رو حس میکنی
And I’m hoping that you know that
و امیدوارم که این رو بدونی

I’m stronger cause you made me
من قویترم چون تو قویترم کردی
You will never faze me
هیچوقت نمیتونی منو به هم بریزی
You can never take me down
هیچوقت نمیتونی من رو به پایین بکشی
Cause you know that
چون میدونی که
I’ve been doing my thing
من کار خودم رو میکنم
I’ve been running my game
بازی خودم رو بازی میکنم
And you know I won’t look back
و میدونی که به پشت سرم نگاه نمیکنم
You know that…
…میدونی که

Everywhere I Go
هرجایی که میرم
When everyone who knows me
کسایی که منو میشناسن
Knows that I would stand alone
میدونن که من تنهام
It’s all part of the game
اینا همش بخشی از بازیه
The game, the game, the game
بازی، بازی، بازی

I’m standing on my toes
روی پای خودم وایستادم
To the sky I go
به سمت آسمون میرم
And you know you’re the one to think
میدونی که تو کسی هستی که فکر باید بکنه
It’s all part of the game
اینا همش بخشی از بازیه
The game, the game, the game
بازی، بازی، بازی
We all play it the same
ما همه مثل هم بازیش میکنیم

Everywhere I Go
هرجایی که میرم
When everyone who knows me
کسایی که منو میشناسن
Knows that I would stand alone
میدونن که من تنهام
It’s all part of the game
اینا همش بخشی از بازیه
The game, the game, the game
بازی، بازی، بازی

I’m standing on my toes
روی پای خودم وایستادم
To the sky I go
به سمت آسمون میرم
And you know you’re the one to think
میدونی که تو کسی هستی که فکر باید بکنه
It’s all part of the game
اینا همش بخشی از بازیه
The game, the game, the game
بازی، بازی، بازی
We all play it the same
ما همه مثل هم بازیش میکنیم


Youtube

Leave a Comment :, , , , بیشتر...