دنیای ترجمه شعر

برچسب: اسکیلت

Dead Inside >-> Skillet

نویسنده در اردیبهشت.۳۰, ۱۳۹۲, در دسته Skillet, Skillet

Dead Inside

To find this love of mine,
برای اینکه عشقم رو پیدا کنم
I’d walk through wind and fire,
درمیان باد و آتش به راهم ادامه میدم
Forever, and always;
تا ابد و برای همیشه
These hollow hands reach out,
این دست های خالی دان میرسن
For You to touch me now,
به تو تا من رو لمس کنی
Forever, and always;
نا ابد و برای همیشه

Dead inside!
مرده در درون
My heart and soul flatline;
قلب و روحم مردن
Put your mouth on mine,
دهنت رو روی دهنم بذار
(من رو ببوس)
And bring me back to life;
و من رو به زندگی برگردون
Dead inside!
مرده در درون!
No other satisfies;
فقط تو میتونی
My blood runs dry,
خونم داره خشک میشه
Take my life,
زندگیم رو بگیر
Save me from this death inside!
من رو از این مرگی که در درونمه حفظ کن

I can’t escape this love,
نمیتونم از این عشق فرار کنم
I want it the way it was;
این عشق رو همونجوری که بود میخوام
Forever, and always;
تا ابد و برای همیشه
Don’t you leave me here,
تنهام نذار
Alone in all this fear,
تو این ترس
Forever, and always…
تا ابد و برای همیشه

Dead inside!
مرده در درون
My heart and soul flatline;
قلب و روحم مردن
Put your mouth on mine,
دهنت رو روی دهنم بذار
(من رو ببوس)
And bring me back to life;
و من رو به زندگی برگردون
Dead inside!
مرده در درون!
No other satisfies;
فقط تو میتونی
My blood runs dry,
خونم داره خشک میشه
Take my life,
زندگیم رو بگیر
Save me from this death inside!
من رو از این مرگی که در درونمه حفظ کن

I can’t escape this love,
نمیتونم از این عشق فرار کنم
I want it the way it was;
اسن عشق رو همونطوری که بود میخوام
You remind me of a time,
من رو یاد زمانی میندازی که
When I felt alive…
حس میکردم زنده ام

Dead inside!
مرده در درون
My heart and soul flatline;
قلب و روحم مردن
Put your mouth on mine,
دهنت رو روی دهنم بذار
(من رو ببوس)
And bring me back to life;
و من رو به زندگی برگردون
Dead inside!
مرده در درون!
No other satisfies;
فقط تو میتونی
My blood runs dry,
خونم داره خشک میشه
Take my life,
زندگیم رو بگیر
Save me from this death inside!
من رو از این مرگی که در درونمه حفظ کن

My blood runs dry,
خونم داره خشک میشه
Take my life,
زندگیم رو بگیر
Save me from this death inside!
من رو از این مرگی که در درونمه حفظ کن

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Awake And Alive >-> Skillet

نویسنده در مهر.۲۰, ۱۳۹۱, در دسته Skillet, Skillet

Awake And Alive

I’m at war with the world and they,
من با این دونیا در جنگم و اونها
Try to pull me into the dark;
سعی میکنن که منو به درون تاریکی بکشن
I struggle to find my faith,
من مبارزه میکنم تا ایمانم رو پیدا کنم
As I’m slippin’ from Your arms;
همونجور که دارم از توی دستات لیز میخورم
It’s getting harder to stay awake,
بیدار موندن برام سخت تر میشه
And my strength is fading fast;
و قدرتم داره به سرعت ناپدید میشه
You breathe into me at last!
تو درنهایت به من زندگی دادی

I’m awake! I’m alive!
!من بیدارم! من زندم
Now I know what I believe inside!
حالا میدونم که در درونم به چی اعتقاد دارم
Now! It’s my time!
حالا زمان منه
I’ll do what I want, ’cause this is my life!
هرکاری رو که بخوام انجام میدم چون این زندگی منه
Here! (Right here!)
(اینجا (درست همینجا
Right now! (Right now!)
همین الآن
I’ll stand my ground, and never back down;
ایستادگی میکنم و عقب نشینی نمیکنم
I know what I believe inside,
میدونم در درونم به چی اعتقاد دارم
I’m awake and I’m alive!
!من بیدار و زندم

I’m at war with the world cause I,
من با این دنیا تو جنگم چون
Ain’t never gonna sell my soul;
نمیخوام روحم رو بفروشم
I’ve already made up my mind,
من فکرهام رو کردم
No matter what, I can’t be bought or sold;
هیچ اهمیتی نداره که نمیتونم قابل خرید و فروش باشم
When my faith is getting weak,
وقتی که ایمان داره ضعیف میشه
And I feel like giving in,
و احساس میکنم که دارم تسلیم میشم
You breathe into me again!
تو دوباره به من زندگی دادی

I’m awake! I’m alive!
!من بیدارم! من زندم
Now I know what I believe inside!
حالا میدونم که در درونم به چی اعتقاد دارم
Now! It’s my time!
حالا زمان منه
I’ll do what I want, ’cause this is my life!
هرکاری رو که بخوام انجام میدم چون این زندگی منه
Here! (Right here!)
اینجا (درست همینجا)
Right now! (Right now!)
همین الآن
I’ll stand my ground, and never back down;
ایستادگی میکنم و عقب نشینی نمیکنم
I know what I believe inside,
میدونم در درونم به چی اعتقاد دارم
I’m awake and I’m alive!
!من بیدار و زندم

Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم

In the dark,
تو تاریکی
I can feel you in my sleep,
میتونم تو خوابم حست کنم
In your arms I feel you breathe into me;
توی دستات حس میکنم که تو به من زندگی دادی
Forever hold this heart that I will give to You,
تا ابد این قلبی رو که بهت میدم نگه دار
Forever I will live for You!
تا ابد برای تو زندگی میکنم

I’m awake! I’m alive!
!من بیدارم! من زندم
Now I know what I believe inside!
حالا میدونم که در درونم به چی اعتقاد دارم
Now! It’s my time!
حالا زمان منه
I’ll do what I want, ’cause this is my life!
هرکاری رو که بخوام انجام میدم چون این زندگی منه
Here! (Right here!)
(اینجا (درست همینجا
Right now! (Right now!)
همین الآن
I’ll stand my ground, and never back down;
ایستادگی میکنم و عقب نشینی نمیکنم
I know what I believe inside,
میدونم در درونم به چی اعتقاد دارم
I’m awake and I’m alive!
!من بیدار و زندم

Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم

۲ Comments :, , , بیشتر...

Hero >-> Skillet

نویسنده در شهریور.۲۳, ۱۳۹۱, در دسته Skillet, Skillet

Hero

I’m just a step away
من فقط یک قدم فاصله دارم
I’m just a breath away
من فقط یک نفس دیگه ام
(من فقط یه آدم دیگه ام)
Losin’ my faith today
امروز ایمانم رو از دست میدم
(Fallin’ off the edge today)
(امروز از لبش سقوط میکنم)

I am just a man
من فقط یک انسانم
Not superhuman
نه ابر انسان
(I’m not superhuman)
(من ابر انسان نیستم)
Someone save me from the hate
یکی منو از تنفر محافظت کنه

It’s just another war
این فقط یه جنگ دیگست
Just another family torn
فقط یه خانواده از هم جدا شده دیگه
(Falling from my faith today)
(امروز اعتقادم رو از دست میدم)
Just a step from the edge
فقط یک قدم تا لبه
Just another day in the world we live
فقط یک روز دیگه تو دنیایی که توش زندگی میکنیم

I need a hero to save me now
من به یه قهرمان نیاز دارم تا ازم محافظت کنه
I need a hero
به یک قهرمان نیاز دارم
(save me now)
(الآن ازم محافظت کن)
I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
A hero’ll save me
یک قهرمان ازم محافظت میکنه
(just in time)
(فقط در زمان)

I’ve gotta fight today
من امروز یه جنگ راه انداختم
To live another day
تا یک روز دیگه زندگی کنم
Speakin’ my mind today
امروز با خودم حرف میزنم
(My voice will be heard today)
(صدای من امروز شنیده خواهد شد)

I’ve gotta make a stand
من پایداری میکنم
But I am just a man
اما من فقط یک انسانم
(I’m not superhuman)
(من ابر انسان نیستم)
My voice will be heard today
صدای من امروز شنیده خواهد شد

It’s just another war
این فقط یک جنگ دیگست
Just another family torn
فقط یه خانواده از هم جدا شده دیگه
(My voice will be heard today)
(صدای من امروز شنیده خواهد شد)
It’s just another kill
این فقط یه کشتن دیگست
The countdown begins to destroy ourselves
شمارش معکوس برای نابود کردن خودمون شروع شده

I need a hero to save me now
من به یه قهرمان نیاز دارم تا ازم محافظت کنه
I need a hero
به یک قهرمان نیاز دارم
(save me now)
(الآن ازم محافظت کن)
I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
A hero’ll save me
یک قهرمان ازم محافظت میکنه
(just in time)
(فقط در زمان)

I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
I need a hero just in time
به یک قهرمان نیاز دارم فقط تو زمان
Save me just in time
ازم محافظت کن فقط در طول زمان
Save me just in time
ازم محافظت کن فقط در طول زمان

Who’s gonna fight for what’s right
کی میخواد برا چیزی که درسته بجنگه؟
Who’s gonna help us survive
کی میخواد بهمون کمک کنه تا زنده بمونیم؟
We’re in the fight of our lives
ما تو جنگیم برای زندگیمون
(And we’re not ready to die)
(و برای مرگ هم آماده نیستیم)

Who’s gonna fight for the weak
کی میخواد برای انسان های ضعیف بجنگه؟
Who’s gonna make ’em believe
کی میخواد اون ها رو با باور برسونه؟
I’ve got a hero
من یک قهرمان بدست آوردم
(I’ve got a hero)
(من یک قهرمان بدست آوردم)
Livin’ in me
که در درونم زندگی میکنه

I’m gonna fight for what’s right
من برای چیزی که درسته میجنگم
Today I’m speaking my mind
امروز با خودم حرف میزنم
And if it kills me tonight
و اگه این امشب من رو بکشه
(I will be ready to die)
(من برای مردن آماده خواهم بود)

A hero’s not afraid to give his life
یک قهرمان از ازدست دادن زندگیش نمیترسه
A hero’s gonna save me just in time
یک قهرمان از من در طول زمان حفاظت میکنه

I need a hero to save me now
من به یه قهرمان نیاز دارم تا ازم محافظت کنه
I need a hero
به یک قهرمان نیاز دارم
(save me now)
(الآن ازم محافظت کن)
I need a hero to save my life
به یک قهرمان نیاز دارم تا زندگیم رو حفظ کنه
A hero’ll save me
یک قهرمان ازم محافظت میکنه
(just in time)
(فقط در زمان)

I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم
Who’s gonna fight for what’s right
کی برای چیزی که درسته میجنگه؟
Who’s gonna help us survive
کی بهمون کمک میکنه تا زنده بمونیم؟

I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم
Who’s gonna fight for the weak
کی میخواد برای انسان های ضعیف بجنگه؟
Who’s gonna make ’em believe
کی میخواد اون ها رو با باور برسونه؟
I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم
I need a hero
من به یک قهرمان نیاز دارم

A hero’s gonna save me just in time
یک قهرمان از من فقط در طول زمان حفاظت میکنه


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...