دنیای ترجمه شعر

برچسب: ترجمه آهنگ خارجی

The Eye >-> Hypocrisy

نویسنده در مهر.۲۰, ۱۳۹۳, در دسته Hypocrisy, Hypocrisy

The Eye

Flying secret mission into the unknown
انجام ماموریت های سری به سوی ناشناخته ها
Leave the people in the dark
مردم رو در تاریکی نگه میداره
Spraying our sky’s with chemicals and poison
آسمونمون رو با مواد شیمیایی و سم آلوده میکنه
Keep population intact
با این کار جمعیت رو ثابت نگه میداره
Controlling births, controlling food,
تولد افراد جدید رو کنترل میکنه، غذا رو کنترل میکنه
control everything you are
همه چیزت رو کنترل میکنه
Medicine is what you need
تو به دارو نیاز داری
So they can make all the money on you
پس میتونن تمام پولت رو ازت بگیرن
and spread the fucking disease
و اون بیماری های لعنتی رو پخش کنن

How blind we are
چقدر بی توجهیم
Why can’t anyone see?
چرا کسی متوجه نمیشه؟

Controlled by the eye that sees
توسط چشمی [کسی] که همه چیز رو میبینه کنترل میشیم
Try to escape
سعی میکنیم فرار کنیم
But we’ll never be free
اما هیچوقت آزاد نمیشیم
Blinded by fear we are
از شدت ترس نابینا [بی توجه] شدیم
We’re living like slaves
ما مثل برده ها زندگی میکنیم
Now it’s gone too far
اما حالا همه چیز از دست رفته

They turn us into freaks
ما رو به آدمایی دمدمی مزاج تبدیل میکنن
then they lock us up
بعد هم مارو دستگیر میکنن
for disturbing the peace
به خاطر از بین بردن صلح
those motherfuckers got us pinned down
اون لعنتی ها ها ما رو نگه داشتن
where they want us
تو جایی که بهمون نیاز دارن
see how we flee
ببین ما چطور داریم فرار میکنیم
run for your life
[تو هم] برای زندگیت فرار کن
run as fast as you can
با تمام سرعتت فرار کن
they’re gonna turn up the heat
اونا هیجانات رو زیاد میکنن
living on the edge is what they want
زندگی کردن روی لبه چیزی هست که میخوان [؟]
just fight for your life until you bleed
فقط برای زندگیت بجنگ تا زمانی که جونت رو از دست بدی

How blind we are
چقدر بی توجهیم
Why can’t anyone see?
چرا کسی متوجه نمیشه؟
like cattle we live
مثل یک حیوون زندگی میکنیم
Crack the whip
شلاق ها رو از بین ببر
Its time to stand up and expose the truth
الآن وقتشه بلند بشی و واقعیت رو آشکار کنی

Controlled by the eye that sees
توسط چشمی [کسی] که همه چیز رو میبینه کنترل میشیم
Try to escape
سعی میکنیم فرار کنیم
But we’ll never be free
اما هیچوقت آزاد نمیشیم
Blinded by fear we are
از شدت ترس نابینا [بی توجه] شدیم
We’re living like slaves
ما مثل برده ها زندگی میکنیم
Now it’s gone too far
اما حالا همه چیز از دست رفته

Controlled by the eye that sees
توسط چشمی [کسی] که همه چیز رو میبینه کنترل میشیم
Try to escape
سعی میکنیم فرار کنیم
But we’ll never be free
اما هیچوقت آزاد نمیشیم
Blinded by fear we are
از شدت ترس نابینا [بی توجه] شدیم
We’re living like slaves
ما مثل برده ها زندگی میکنیم
Now it’s gone too far
اما حالا همه چیز از دست رفته

Controlled by the eye that sees
توسط چشمی [کسی] که همه چیز رو میبینه کنترل میشیم
Try to escape
سعی میکنیم فرار کنیم
But we’ll never be free
اما هیچوقت آزاد نمیشیم
Blinded by fear we are
از شدت ترس نابینا [بی توجه] شدیم
We’re living like slaves
ما مثل برده ها زندگی میکنیم
Now it’s gone too far
اما حالا همه چیز از دست رفته

Leave a Comment :, , , بیشتر...

The Beast Within >-> For I Am King

نویسنده در تیر.۲۰, ۱۳۹۳, در دسته For I Am King, For I Am King

The Beast Within

I don’t know how I will survive
نمیدونم که چطور نجات پیدا می کنم
Your judgement your despise
از قضاوتت و نفرتت
Just let me be
منو به حال خودم بذار
Cause you can’t hurt me
چون نمیتونی بهم آسیب بزنی
I, I don’t know why
نمیدونم چرا
I will survive
نجات پیدا می کنم
Just let me be
منو به حال خودم بذار
Cause you can’t hurt me
چون نمیتونی بهم آسیب بزنی

This feeling inside
این احساسی که در درونم هست
It’s all just a lie
همش یک دروغه
and all that you see is your own reflection
و هرچیزی که میبینی بازتاب خودته

All I see is fear in your eyes
تنها چیزی که میبینم ترس در چشمات هست
You are standing there with all your emotions
با تمام احساساتت اونجا وایستادی
Try to be true to yourself
سعی میکنی با خودت روراست باشی
Cause all that counts is your own devotion
چون تنها چیزی که اهمیت داره از خود گذشتنته

I am not afraid not scared
من نترسیدم
I stand my ground
من مقاومت می کنم
And no one can hurt me
و هیچ کس نمیتونه به من آسیبی بزنه
I am afraid and scared
من نترسیدم
I run away
اما فرار می کنم
Cause you can hurt me
چون تو میتونی به من آسیب بزنی

I don’t know how I will survive
نمیدونم که چطور نجات پیدا می کنم
Your judgement your despise
از قضاوتت و نفرتت
Just let me be
منو به حال خودم بذار
Cause you can’t hurt me
چون نمیتونی بهم آسیب بزنی

I don’t know why
نمیدونم چرا
I will survive
نجات پیدا می کنم
Just let me be
منو به حال خودم بذار
Cause you can’t hurt me
چون نمیتونی بهم آسیب بزنی

This feeling inside
این احساسی که در درونم هست
It’s all just a lie
همش یک دروغه
and all that you see is your own reflection
و هرچیزی که میبینی بازتاب خودته

All I see is fear in your eyes
تنها چیزی که میبینم ترس در چشمات هست
You are standing there with all your emotions
با تمام احساساتت اونجا وایستادی
Try to be true to yourself
سعی میکنی با خودت روراست باشی
Cause all that counts is your own devotion
چون تنها چیزی که اهمیت داره از خود گذشتنته


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Anywhere But Here >-> Five Finger Death Punch

نویسنده در دی.۰۵, ۱۳۹۲, در دسته Five Finger Death Punch, Five Finger Death Punch

Anywhere But Here

Some say a storm is coming,
بعضیا میگن که یک طوفان در راه
Some say the end is near,
بعضیا میگن که داریم به پایان (دنیا) نزدیک میشیم
Some think it’s all so hazy,
بعضیا فکر میکنن که تمام این ها مبهمه
I think it’s all so clear.
اما من فکر میکنم که همه این ها خیلی روشنن

If it all ends tomorrow,
اگه همه چیز امروز تموم بشه
If it all disappears
اگه همه چیز ناپدید بشه
Where do you think you’re going?
فکر میکنی کجا میرفتی؟
Anywhere else but here!
هرجایی به جز اینجا

I don’t claim to have the reasons!
ادعا نمیکنم که دلیل دارم
All I know is
تمام چیزی که میدونم اینه که
If the world stops spinning tomorrow
دنیا فردا از چرخش بایسته
I’d never shed a tear!
به هیچ وجه اشک نمیریزم
(ناراحت نمیشم)

I’d rather be anywhere, anywhere, anywhere but here!
ترجیح میدم که هرجایی باشم به جز اینجا

Some say they have the answers,
بعضا میگن که پاسخ رو دارن
Some say they know the truth,
بعضیا میگن که حقیقت رو میدونن
Some people live in question,
بعضی از مردم تو یک سوال زندگی میکنن
Some people have no clue.
بعضی از مردم هیچ راهنمایی ندارن

If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was just today
اگه فقط امروز بود
Would you make different choices
انتخاب متفاوتی میکردی
Or would you stay the same?
یا همینطوری میبودی؟

I don’t claim to have the reasons!
ادعا نمیکنم که دلیل دارم
All I know is
تمام چیزی که میدونم اینه که
If the world stops spinning tomorrow
دنیا فردا از چرخش بایسته
I’d never shed a tear!
به هیچ وجه اشک نمیریزم
(ناراحت نمیشم)

I’d rather be anywhere, anywhere, anywhere but here!
ترجیح میدم که هرجایی باشم به جز اینجا

If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was no tomorrow
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
Would you stay, would you stay the same?
همینطوری میبودی؟

If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was no tomorrow,
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
If there was no tomorrow
اگه هیچ فردایی وجود نداشت
Would you stay, would you stay the same?
همینطوری میبودی؟

If the world stops spinning tomorrow
دنیا فردا از چرخش بایسته
I’d never shed a tear!
به هیچ وجه اشک نمیریزم
(ناراحت نمیشم)

I’d rather be anywhere, anywhere, anywhere!
ترجیح میدم که هرجایی باشم

If the world stops spinning tomorrow
دنیا فردا از چرخش بایسته
I’d never shed a tear!
به هیچ وجه اشک نمیریزم
(ناراحت نمیشم)

I’d rather be anywhere, anywhere, anywhere but here!
ترجیح میدم که هرجایی باشم به جز اینجا

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Some Day >-> Norther

نویسنده در آذر.۰۵, ۱۳۹۲, در دسته Norther, Norther

Some Day

Hand built by echoes of the centuries
دست نوشته هایی برآیند آوای قرن ها
From steps of truth and divine
که از قدم های آسمانی و درست کاری شروع میشود
To gates of heresy and blasphemy
و به خرابه های کفر و ارتداد ختم میشود
I’ve made my way
من راه زندگی خودم رو ساختم

I am confusion
من گیج شدم

I have no place for redemption
هیچ جایی برای رستگاری ندارم
From pure to all hollow
از خلوص تا پوچی
You have made my way
تو راه زندگی من رو ساختی
How will I know what’s right or wrong
چطور بفهمم که چی درسته و چی غلطه؟

Guide me to live through illusions
راهنماییم کن تا در این خیال زندگی کنم
Through times of lies and deceit
در زمانی پر از دروغ و فریب
How will I ever be like you made me?
چطور میتونم مثل تو باشم که من رو ساختی؟
You have made your way
تو راه خودت رو ساختی

Some day I will be free
یک روز من آزاد خواهم بود
Some day, some day
یک روز، یک روز
Some say they’ll come for me
یک روز بالاخره به سراغم میان
Some say, some day
یک روز، یک روز

Wake up from your dream
از رویات بلندشو!!
(به واقعیت برگرد)

۱ Comment :, , , بیشتر...