دنیای ترجمه شعر

برچسب: ترجمه

.Friend Or Foe >-> t.A.T.u

نویسنده در فروردین.۲۰, ۱۳۹۰, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

Friend Or Foe

Is it too late?
آیا دیگه خیلی دیر شده؟
Nothing to salvage
چیزی برای نجات وجود نداره
You look away
به دور دست نگاه کن
Clear all the damage
از بین ببر تمام ضررها رو
The meaning to
این به این معنی که
All words of love
تمام واژه های عاشقانه
Has disappeared
داشتند ناپدید می شدند
We used to love one another
ما خو گرفتیم به اینکه به یکدیگر علاقه مند باشیم
Give to each other
همدیگر رو ببخشیم
Lie under covers so,
آنچنان خود را از نگاه ها دور می کنیدکه
Are you friend or foe
معلوم نیست ، دوستید یا دشمن

Love one another
همدیگر رو دوست داشته باشید
Live for each other
برای همدیگر زندگی کنید
So, are you friend or foe؟
بنابراین دوستید یا دشمن؟
Cause I used to know
دلیلش اینه که به دونستن آشنا شدم

The promises
پیمانها
Hollow concessions
امتیازات ِپوچ
And innocent show of affection
و نمایش مظلومانه ی تأثیر گذار
I touch your hand
من دستت رو لمس کردم
A hologram
(یک هولوگرام(یک تصویر سه بعدی
Are you still there?
آیا اونجا می مونی؟
We used to love one another
ما خو گرفتیم به اینکه به یکدیگر علاقه مند باشیم
Give to each other
همدیگر رو ببخشیم
Lie under covers so,
آنچنان خود را از نگاه ها دور می کنید که
Are you friend or foe
معلوم نیست ، دوستید یا دشمن

Love one another
همدیگر رو دوست داشته باشید
Live for each other
برای همدیگر زندگی کنید
So, are you friend or foe
بنا بر این دوستید یا دشمن
Cause I used to know
دلیلش اینه که به دونستن آشنا شدم
Is it too late?
آیا دیگه خیلی دیر شده؟
Nothing to salvage
چیزی برای نجات وجود نداره
You look away
از نگاه ها دور می شه
Clear all the damage
تمام زیان ها شفاف بنظر می آد
The meaning to
این به این معنی که
All words of love
تمام واژه های عاشقانه
Has disappeared
داشتند ناپدید می شدند
We used to love one another
ما خو گرفتیم به اینکه به یکدیگر علاقه مند باشیم
Give to each other
همدیگر رو ببخشیم
Lie under covers so,
آنچنان خود را از نگاه ها دور می کنید که
Are you friend or foe
معلوم نیست ، دوستید یا دشمن

Love one another
همدیگر رو دوست داشته باشید
Live for each other
برای همدیگر زندگی کنید
So, are you friend or foe
بنا بر این دوستید یا دشمن
Cause I used to know
دلیلش اینه که به دونستن آشنا شدم


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...

.Clowns – Can You See Me Now >-> t.A.T.u

نویسنده در فروردین.۲۰, ۱۳۹۰, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

Clowns – Can You See Me Now?

All this weeping in the air
تمام این اشک ها در هوا
Who can tell where it will fall?
چه کسی می تواند بگوید کجا خواهند ریخت؟
Through floating forests in the air
از میان جنگل های شناور در هوا
Cross the rolling open sea
از برخورد با دریای باز و غلتان

Blow a kiss, I run through air
بوسه ای بنواز، من از میان هوا می دوم
Leave the past, find nowhere
گذشته را ترک کن، هیچ جایی را پیدا نکن
Floating forests in the air
جنگل هایی شناور در هوا
Clowns all around you
مسخره ها کاملا اطراف تو را گرفته اند

Clowns that only let you know
مسخره هایی که فقط اجازه می دهند تو بفهمی
Where you let your senses go?
کجا به احساساتت اجازه دادی که از تو دور شوند؟
Clowns all around you
مسخره ها کاملا اطراف تو را گرفته اند
It’s a cross I need to bear
یک صلیب ، من نیاز دارم آنرا تحمل کنم

All this black and cruel despair
تمام این ناامیدی تیره و زشت و بیرحم
This is an emergency
این یک وضعیت اضطراری و حیاتی است
Don’t you hide your eyes from me?
آیا تو چشمانت را از من پنهان نگاه می داری؟
Open them and see me now
چشمانت را باز کن و اکنون مرا ببین

Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟
Can you see?
می توانی ببینی؟
Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟
Can you see? (4x)
می توانی ببینی؟
Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟
Can you see? (2x)
می توانی ببینی؟
Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟
Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟

Floating forests in the air
جنگل هایی شناور در هوا
Clowns all around you
مسخره ها کاملا اطراف تو را گرفته اند
Can you see (3x)
می توانی ببینی؟
Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟

See me here in the air
مرا اینجا در هوا ببین
Not holding on to anywhere
هیچ جایی صبر نکن
But holding on so beware
اما با آگاه بودن صبر داشته باش
I have secrets, I won’t share
من رازهایی دارم، فاش نخواهم کرد

See me here wishing you
ببین مرا درحالیکه دارم برایت آرزو می کنم
If I then deny I do
اگر من سپس کارم را انکار کردم
Contemplate or wish away
تفکر کن یا پس از آن آرزو کن
If I ask you not to stay
اگر من از تو خواستم که نمانی و توقف نکنی

Clowns that only let you know
مسخره هایی که فقط اجازه می دهند تو بفهمی
Where you let your senses go?
کجا به احساساتت اجازه دادی که از تو دور شوند؟
Clowns all around you
مسخره ها کاملا اطراف تو را گرفته اند
It’s a cross I need to bear
یک صلیب، من نیاز دارم آنرا تحمل کنم

All this black and cruel despair
تمام این ناامیدی تیره و زشت و بیرحم
This is an emergency
این یک وضعیت اضطراری و حیاتی است
Don’t you hide your eyes from me
آیا تو چشمانت را از من پنهان نگاه می داری؟
Open them and see me now
چشمانت را باز کن و اکنون مرا ببین

Can you see me now? (2x)
اکنون می توانی مرا ببینی؟
Can you see? (3x)
می توانی ببینی؟
Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟

Clowns all around you
مسخره ها کاملا اطراف تو را گرفته اند
Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟
Can you see?
می توانی ببینی؟
Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟
Can you see? (2x)
می توانی ببینی؟
Can you see me now?
اکنون می توانی مرا ببینی؟

Leave a Comment :, , , بیشتر...

.How Soon Is Now >-> t.A.T.u

نویسنده در فروردین.۲۰, ۱۳۹۰, در دسته .t.A.T.u, .t.A.T.u

How Soon Is Now

I am the son and the heir of a shyness that is criminally vulgar
من پسر و وارث خجالتی هستم که خیلی پسته
I am the son and heir of nothing in particular
من پسر و وارث هیچی هستم
You shut your mouth
تو خفه شو
How can you say I go about things the wrong way
چطور می تونی بگی همش دارم اشتباه می کنم
I am human and I need to be loved
منم آدمم و دوست دارم عاشقم باشن
Just like everybody else does
درست مثل بقیه
I am the son and the heir of a shyness that is criminally vulgar
من پسر و وارث خجالتی هستم که خیلی پسته
I am the son and heir of nothing in particular
من پسر و وارث هیچی هستم
You shut your mouth
تو خفه شو
How can you say I go about things the wrong way
چطور می تونی بگی همش دارم اشتباه می کنم
I am human and I need to be loved
منم آدمم و دوست دارم عاشقم باشن
Just like everybody else does
درست مثل بقیه
There’s a club if you’d like to go you could meet somebody who really loves you
یه کلوپی هست که اگه دوس داری بری کسی اونجاست که عاشقت میشه
So you go, and you stand on your own and you leave on your own and you go home,
خوب برو، و رو پای خودت وایستا، و راه خودت رو برو و به خونت
And you cry and you want to die.
و گریه می کنی و میخوای بمیری
When you say it’s gonna happen “now”,
و وقتی میگی، “حالا دیگه” اتفاق می افته
When exactly do you mean?
دقیقا منظورت کی هست؟
see I’ve already waited too long and all my hope is gone
ببین، (تا الانشم) خیلی صبر کردم و صبرم تموم شده

You shut your mouth
تو خفه شو
How can you say I go about things the wrong way
چطور می تونی بگی همش دارم اشتباه می کنم
I am human and I need to be loved
منم آدمم و دوست دارم عاشقم باشن
Just like everybody else does
درست مثل بقیه


منبع:
www.hottranslatedlyrics.blogfa.com/cat-38.aspx

Leave a Comment :, , , بیشتر...