دنیای ترجمه شعر

برچسب: ترجمه

Back To Her Future >-> Julia Volkova ft Dima Balan

نویسنده در اسفند.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Julia Volkova, Julia Volkova

Back To Her Future

I close my eyes
چشم هام رو میبندم
Still I can see you clearly
اما هنوز میتونم که واضح ببینمت
And it burns me up inside hey
و این منو از درون میسوزونه

Another night
یک شب دیگه
I miss you here beside me
دلم برات تنگ شده
Try to figure out my life
سعی میکنم که زندگیم رو بفهمم

Oh I made the way too long
اوه، من این راه رو خیلی طولانی کردم
And now she’s moving all alone
و حالا داره به تنهایی حرکت میکنه

She said she was heading
گفتش که داره سعی میکنه
Back to her future
تا به زندگیش برگرده
Throwing the hands up
از میون دست هایی که بالان
We were going away
ما داشتیم از مسیرمون دور میشدیم

She said she would not be soon there
گفتش که به زودی اونجا نخواهد بود
I thought I would chase her
فکر کردم که باید تعقیبش کنم
She don’t feel the same
اما منظورش این نبود

And if I don’t make a move
و اگه حرکتی انجام ندم
I’m sure gonna lose the biggest part of me
مطمئنم که بزرگترین بخشم رو از دست میدم
So whatever it takes I’m gonna find a way
پس به هر قیمتی شده راهی پیدا میکنم
To get back in her future
تا به زندگیش برگردم

Deep inside
در درونم
I try to find the reason why
دارم سعی میکنم که دلیلش رو پیدا کنم که چرا
I couldn’t give the strength you needed
نتونستم قدرتی رو که بهش نیاز داری بهت بدم

Reaching out
دارم میفهمم
What are the pieces missing out
که چه چیزهایی گم شدن
Could I let it slip away
میتونستم که بذارم به خواب بره

Oh I made the way too long
اوه، من این راه رو خیلی طولانی کردم
And now she’s moving all alone
و حالا داره به تنهایی حرکت میکنه

She said she was heading
گفتش که داره سعی میکنه
Back to her future
تا به زندگیش برگرده
Throwing the hands up
از میون دست هایی که بالان
We were going away
ما داشتیم از مسیرمون دور میشدیم

She said she would not be soon there
گفتش که به زودی اونجا نخواهد بود
I thought I would chase her
فکر کردم که باید تعقیبش کنم
She don’t feel the same
اما منظورش این نبود

And if I don’t make a move
و اگه حرکتی انجام ندم
I’m sure gonna lose the biggest part of me
مطمئنم که بزرگترین بخشم رو از دست میدم
So whatever it takes I’m gonna find a way
پس به هر قیمتی شده راهی پیدا میکنم
To get back in her future
تا به زندگیش برگردم

All in all I can’t blame her
نمیتونم سرزنشش کنم

For calling it quits
إرای اینکه بگم پرداخت شده
Should have been more attentive
باید بیشتر حواسم جمع میبود

To her every need
برای هر چیزی که نیاز داشت

She said she was heading
گفتش که داره سعی میکنه
Back to her future
تا به زندگیش برگرده
Throwing the hands up
از میون دست هایی که بالان
We were going away
ما داشتیم از مسیرمون دور میشدیم

She said she would not be soon there
گفتش که به زودی اونجا نخواهد بود
I thought I would chase her
فکر کردم که باید تعقیبش کنم
She don’t feel the same
اما منظورش این نبود

And if I don’t make a move
و اگه حرکتی انجام ندم
I’m sure gonna lose the biggest part of me
مطمئنم که بزرگترین بخشم رو از دست میدم
So whatever it takes I’m gonna find a way
پس به هر قیمتی شده راهی پیدا میکنم
To get back in her future
تا به زندگیش برگردم

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Supernatural >-> Kesha

نویسنده در بهمن.۰۵, ۱۳۹۱, در دسته Kesha, Kesha

Supernatural

Baby, when we’re Touching in the dark,
عزیزم ما داشتیم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکردیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Come, take me by the hand,
بیا، با دستت منو بگیر
Wanna cross the line,
میخوام که از خطوط رد بشم
Baby, go ahead.
عزیزم ادامه بده
Till the morning light,
تا زمانی که روشنایی صبح آشکار بشه
Watch my silhouette,
منو ببین
‘Cause you know tonight,
چون میدونی که امشب
We’re gonna wake the dead.
میخوایم مرده ها رو از خواب بیدار کنیم

Get a little bit wrong,
یکم اشتباه کن
Get a little bit wild,
یکم وحشی شو
Get a little bit high off, Of this love tonight.
به اوج این عشق برو

Get a little bit raw,
یکم خام باش
Come a little undone,
بدون اینکه انجامش داده باشی بیا
Get a little bit reckless,
یکم نترس باش
I can’t get enough.
من نمیتونم به اندازه کافی بدستشون بیارم

Baby, when we’re Touching in the dark,
عزیزم وقتی داریم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکنیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Come, take me in the night,
بیا و منو تو شب ببر
I feel it in my blood,
تو خونم حسش میکنم
Want the darker side.
سمت تاریک تر رو میخوام
Baby, when we touch,
عزیزم وقتی لمسم میکنی
Look me in my eyes,
تو چشمام نگاه کن
Poison me with love,
با عشقت منو مسموم کن
I’ll bring you back to life.
من تو رو به زندگی برمیگردونم

Get a little bit wrong,
یکم اشتباه کن
Get a little bit wild,
یکم وحشی شو
Get a little bit high off, Of this love tonight.
به اوج این عشق برو

Get a little bit raw,
یکم خام باش
Come a little undone,
بدون اینکه انجامش داده باشی بیا
Get a little bit reckless,
یکم نترس باش
I can’t get enough.
من نمیتونم به اندازه کافی بدستشون بیارم

Baby, when we’re, Touching in the dark,
عزیزم ما داشتیم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکردیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Baby, when we’re Touching in the dark,
عزیزم وقتی داریم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکنیم
I can hear the Pounding of my heart.
میتونم صدای قلبم رو بشنوم

Baby, when we’re, Touching in the dark,
عزیزم ما داشتیم توی تاریکی همدیگه رو لمس میکردیم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟
I can hear the Pounding of my heart,
میتونم صدای تپش قلبم رو بشنوم
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

When you take my Body to the stars,
وقتی که بدنم رو به اوج میبری
I believe it.
باورش دارم
Boy, this love is,
پسر، این عشق
Supernatural,
ماوراء الطبیعست
Can you feel it?
میتونی حسش کنی؟

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Mama >-> The Lonely Island

نویسنده در دی.۲۱, ۱۳۹۱, در دسته The Lonely Island, The Lonely Island

Mama

This one goes out
این داره بیرون میاد
From the bottom of our hearts
از اعماق قلبمون
To the most important lady in our lives
برای مهم ترین زن تو زندگیمون
It’s time to pay some respect
الآن وقتشه که یکم احترام بذاریم
I hope you proud of us
امیدوارم که به ما افتخار کنی
‘Cause we’re proud of you
چون ما به تو افتخار میکنیم

Mama!
مامان
You raised me right
منو بزرگ کردی
Mama!
مامان
Showed me the light
روشنایی رو به من نشون دادی
Mama!
مامان
Through pain and strife
از میان درد و دعوا
Mama!
مامان
You gave us life
تو به ما زندگی دادی

When I fell down you were there to pick me up
وقتی که افتادم تو اونجا بودی تا بلندم کنی
When I felt bad you were there to build me up
وقتی که احساس بدی داشتم تو اونجا بودی تا دوباره بهم روحیه بدی
Gave everything you had in the world to me
هرچیزی رو که تو دنیا داشتی به من دادی
And you made me the man I’m supposed to be
و تو من رو تبدیل به مردی کردی که باید باشم

Jane, even though I don’t say it often enough
جین، حتی به اندازه کافی نگفتم
I appreciate everything you did for us
من قدر تمام کارهایی رو که برامون انجام دادی میدونم
Never take you for granted ’cause it ain’t hard to see

The best parts of you are now a part of me
بهترین بخش تو الآن بخشی از منه

Ah Mama
آه مامان

And when it was cold outside you kept us warm and held us down…
و وقتی که بیرون سرد بود مارو گرم نگه داشتی و تو خونه نگهمون داشتی

[Mom] Hi boys, who wants a snack?
سلام بچه ها، کی اسنک میخواد؟
[Andy] MOM, GET OUT WE’RE IN THE STUDIO!
مامان، برو بیرون من استودیوام
[Jorma] OH MY GOD!
خدای من
[Mom] Just checking on my guys!
فقط دارم بچه هام رو چک میکنم
[Jorma] GET OUT OF HERE!
از اینجا برو بیرون
[Andy] WE’RE MAKING A TRACK YOU IDIOT!
داریم یه ترک درست میکنیم احمق
[Mom] Oooohhh!
اوه
[Andy] JUST LEAVE!
فقط برو
[Jorma] GO!
برو
[Mom] Okie doke
باشه
[Jorma] GO!
برو
[Andy] YOU SUCK, MOM!
گندزدی مامان

Yeah my one true love, my heart, my ma
آره عشق واقعی من، قلب من، مامانم
Show her respect in the form of this song
احترامم رو بهش با این آهنگ نشون میدم
So when life gets hard and it makes you cry
وقتی که زندگی سخت شد و به گریه انداختت
I’ll always be there to wipe a tear from your eye
من همیشه اونجام تا اشکات رو پاک کنم

My mom’s my number one fan, my best friend
مامانم طرفدار تمام عیارمه، بهترین دوستمه
And I’ll never disrespect…
و هیچ وقت بهش بی احترامی نمیکنم

[Jorma] MOM!
مامان
[Mom] I know you said you weren’t hungry, but I made ants on a log
میدونم که گفتین گشنتون نیست، اما اصرار دارم که یه چیزی بخورین
[Andy] GET THE FUCK OUT
گورتو گم کن
[Jorma] LEAVE! LEAVE ME! GO!
برو، تنهام بذار، برو
[Mom] So how’s your little club going?
اوضاع کلاب کوچولوتون چجوریه؟
[Andy] IT’S NOT A CLUB!
این کلاب نیست
[Jorma] IT’S A RAP GROUP!
این یه گروه رپ هست
[Mom] Well I’ll leave these here and eat them if you…
پس من اینا رو اینجا میذارم و اگه خواستین بخورینشون
[Jorma] FINE!
[Andy] GO TO HELL, MOM!
برو به جهنم مامان

She’s an angel on earth with invisible wings
اون یک فرشته رو زمینه با بال‌های نامرئی
I put no one above in summer, winter or spring, or fall…
هیچکس رو بالاتر از اون قرار نمیدم، تابستون، زمستون، بهار یا پاییز

[Mom] Have you guys seen the remote?
کنترل تلویزیون رو دیدین؟
[Andy] OH MY GOD!
اوه خدای من
[Jorma] LEAVE US ALONE!
تنهامون بذار
[Andy] FUCK YOU MOM!
لعنت به تو
[Jorma] LEAVE US ALONE!
تنهامون بذار
[Mom] Watch it
مواظب باش
[Andy] I HOPE YOU FUCKING DIE!
امیدوارم که بمیری

Jump in front of a bullet if it could save my mom
جلوی گلوله میپرم اگه این کارم باعث حفاظت از مامانم بشه
You got a a gun going bullet ’cause you will never see harm…
تو یه تفنگ داری با گلوله چون هیچوقت آسیب نمیبینی

[Mom] Nevermind, I found it
بی خیال شین، پیداش کردم
[Dale] Laura, everything ok?
لورا، همه چی ردیفه؟
[Andy] SHUT THE FUCK UP DALE!
خفه شو دیل
[Jorma] SHUT UP!
خفه شو
[Mom] Hey! Be nice to Dale
هی! با دیل مهربون باش
[Andy] FUCK DALE!
لعنت به دیل
[Jorma] FUCK DALE!
لعنت به دیل
[Andy] I CAN’T BELIEVE YOU HAVE SEX WITH THAT GUY!
نمیتونم باور کنم که با اون یارو رفیقی

This goes out to all the mamas
این برای تمام مامان هاست
Trying to protect their kids from drama
که سعی میکنن بچه هاشون رو از مشکلات حفظ کنن
Love was your goal to bring(?)
(عشق هدفت بود (؟
No matter what they say, you’re beautiful
اهمیتی نداره که بقیه چی میگن، خیلی زیبایی

So push them lighters in the sky
پس اون فندک ها رو بالا بگیرین
Wave ’em back from side to side
تکونشون بدین
And if you feel lost and alone
و اگر احساس میکنین که گم شدین و تنهایین
Let our voices guide you home
بذارین که صدامون به خونه راهنماییتون کنه

[Mom] Is something burning down there?
چیزی اینجا داره میسوزه؟
[Andy] GET THE FUCK OUT! NOW!
گورتو گم کن، همین الآن

Leave a Comment :, , بیشتر...

Part Of Me >-> Katy Perry

نویسنده در دی.۲۱, ۱۳۹۱, در دسته Katy Perry, Katy Perry

Part Of Me

Days like this I want to drive away
ایجور روزا میخوام با ماشین برم یه جای دیگه
Pack my bags and watch your shadow fade
وسایلم رو جمع کنم و دور شدنت رو ببینم
You chewed me up and spit me out
ازم خسته شدی و انداختیم بیرون
Like I was poison in your mouth
جوری که انگار تو دهنت مثل سم بودم
You took my light, you drained me down
روشناییم رو ازم گرفتی و بعدش انداختیم بیرون
That was then and this is now
اینا مال قبلا بود و حالا الآن هست
Now look at me
به من نگاه کن

This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه
This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه
Throw your sticks and stones
چوب ها و سنگ هات رو پرتاب کن
Throw your bombs and your blows
بمب هات رو بنداز
But you’re not gonna break my soul
اما بازم نمیتونی که به روحم آسیبی برسونی
This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه

I just wanna throw my phone away
میخوام که تلفنم رو بیرون بندازم
Find out who is really there for me
ببینم که کی واقعا منتظرمه
You ripped me off, your love was cheap
منو نابود کردی، عشقت ارزشی نداشت
Was always tearing at the seams
همیشه داشتم گریه میکردم
I fell deep and you let me drown
افتادم و گذاشتی که غرق بشم
But that was then and this is now
اینا مال قبلا بود و حالا الآن هست

Now look at me
حالا به من نگاه کن
This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه
This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه
Throw your sticks and stones
چوب ها و سنگ هات رو پرتاب کن
Throw your bombs and your blows
بمب هات رو بنداز
But you’re not gonna break my soul
اما بازم نمیتونی که به روحم آسیبی برسونی
This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه

Now look at me, I’m sparkling
حالا به من نگاه کن، حالا دارم میدرخشم
A firework, a dancing flame
یه آتیش بازی، رقص شعله ها
You won’t ever put me out again
هیچوقت نمیتونی دوباره بیرون بندازیم
I’m glowing, oh woah oh
دارم میدرخشم
So you can keep the diamond ring
پس میتونی اون حلقه الماس رو نگه داری
I never liked them anyway
دیگه اصلا دوست ندارمشون
In fact you can keep everything
درواقع میتونی هرچیزی رو که میخوای نگه داری
Yeah, yeah
Except me
به جز من

This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه
This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no (away from me)
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه
Throw your sticks and stones
چوب ها و سنگ هات رو پرتاب کن
Throw your bombs and your blows
بمب هات رو بنداز
But you’re not gonna break my soul
اما بازم نمیتونی که به روحم آسیبی برسونی
This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه

This is the part of me, no, (away from me)
این بخشی از منه
This is the part of me, me, me, me, me, me, no
این بخشی از منه
Throw your sticks and stones
چوب ها و سنگ هات رو پرتاب کن
Throw your bombs and your blows
بمب هات رو بنداز
But you’re not gonna break my soul
اما بازم نمیتونی که به روحم آسیبی برسونی
This is the part of me that you’re never gonna ever take away from me, no
این بخشی از منه که نمیتونی هیچوقت ازم جداش کنی، نه


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...