دنیای ترجمه شعر

برچسب: ترجمه

Paradise >-> Lena Katina

نویسنده در آبان.۰۴, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

Paradise

Something that I like
بعضی وقت ها که دوست دارم
Is something that I want
وقتی هست که میخوام
I could never be the one
من هیچوقت نمیتونستم تنها کس باشم
I could never be alone
هیچوقت نمیتونستم تنها باشم
Cause nothing really feels
چون هیچ چیزی واقعا احساس نمیشه
Just like you and me together
فقط مثه اینکه من و تو باهمیم

Flying through the sky
در میان آسمان با هم پرواز میکنیم
Every time you´re next to me
هر دفعه که کنار منی
I ´ve been hiding all my life
من تمام زندگیم رو پنهان کردم
I´ve been hiding now I´m free
پنهان کردم که من الآن آزادم
Please don´t let it fade
لطفا نذار ناپدید بشه
Let´s just try to make this last forever
فقط بیاسعی کنیم این رو تا ابد ادامه بدیم

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت

Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت
Show me what you want
بهم بگو که چی میخوای
Can you show me what you like
میتونی بهم نشون بدی که چی دوست داری؟
I don´t wanna to be alone
من نمیخوام که تنها باشم
You are everything I got
تو تمام چیزی هستی که من دارم
This feeling is so strong
این احساس خیلی قویه
Every second that we spend together
هر ثانیه که ما با هم میگذرونیم

Something in the air
یه چیزی توی هواست
Wide awake I fall asleep
کاملا بیداره اما من خوابیدم
Can you show me that you care
میتونی بهم نشون بدی که بهم اهمیت میدی؟
As I wake up in a dream
جوری که انگار توی یک رویا بیدار شدم
Run away with me
با من فرار کن
Run away with me
با من فرار کن
Forever
تا ابد

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت

I wanna, I wanna be with you
من میخوام که با تو باشم
Now I wanna, I wanna, I wanna
حالا میخوام
Hold you right now
همین الآن نگهت دارم
I wanna, I wanna, I wanna
میخوام
Be with you now
با تو باشم
And I feel so free
و احساس آزادی کنم
No one else but we
هیچ کس دیگه ای بجز ما نیست
Hold me strong
من رو محکم بگیر
Please hold on
لطفا صبر کن
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
I´ll be right here
من اونجا خواهم بود
I´ll be right here
من اونجا خواهم بود

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Awake And Alive >-> Skillet

نویسنده در مهر.۲۰, ۱۳۹۱, در دسته Skillet, Skillet

Awake And Alive

I’m at war with the world and they,
من با این دونیا در جنگم و اونها
Try to pull me into the dark;
سعی میکنن که منو به درون تاریکی بکشن
I struggle to find my faith,
من مبارزه میکنم تا ایمانم رو پیدا کنم
As I’m slippin’ from Your arms;
همونجور که دارم از توی دستات لیز میخورم
It’s getting harder to stay awake,
بیدار موندن برام سخت تر میشه
And my strength is fading fast;
و قدرتم داره به سرعت ناپدید میشه
You breathe into me at last!
تو درنهایت به من زندگی دادی

I’m awake! I’m alive!
!من بیدارم! من زندم
Now I know what I believe inside!
حالا میدونم که در درونم به چی اعتقاد دارم
Now! It’s my time!
حالا زمان منه
I’ll do what I want, ’cause this is my life!
هرکاری رو که بخوام انجام میدم چون این زندگی منه
Here! (Right here!)
(اینجا (درست همینجا
Right now! (Right now!)
همین الآن
I’ll stand my ground, and never back down;
ایستادگی میکنم و عقب نشینی نمیکنم
I know what I believe inside,
میدونم در درونم به چی اعتقاد دارم
I’m awake and I’m alive!
!من بیدار و زندم

I’m at war with the world cause I,
من با این دنیا تو جنگم چون
Ain’t never gonna sell my soul;
نمیخوام روحم رو بفروشم
I’ve already made up my mind,
من فکرهام رو کردم
No matter what, I can’t be bought or sold;
هیچ اهمیتی نداره که نمیتونم قابل خرید و فروش باشم
When my faith is getting weak,
وقتی که ایمان داره ضعیف میشه
And I feel like giving in,
و احساس میکنم که دارم تسلیم میشم
You breathe into me again!
تو دوباره به من زندگی دادی

I’m awake! I’m alive!
!من بیدارم! من زندم
Now I know what I believe inside!
حالا میدونم که در درونم به چی اعتقاد دارم
Now! It’s my time!
حالا زمان منه
I’ll do what I want, ’cause this is my life!
هرکاری رو که بخوام انجام میدم چون این زندگی منه
Here! (Right here!)
اینجا (درست همینجا)
Right now! (Right now!)
همین الآن
I’ll stand my ground, and never back down;
ایستادگی میکنم و عقب نشینی نمیکنم
I know what I believe inside,
میدونم در درونم به چی اعتقاد دارم
I’m awake and I’m alive!
!من بیدار و زندم

Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم

In the dark,
تو تاریکی
I can feel you in my sleep,
میتونم تو خوابم حست کنم
In your arms I feel you breathe into me;
توی دستات حس میکنم که تو به من زندگی دادی
Forever hold this heart that I will give to You,
تا ابد این قلبی رو که بهت میدم نگه دار
Forever I will live for You!
تا ابد برای تو زندگی میکنم

I’m awake! I’m alive!
!من بیدارم! من زندم
Now I know what I believe inside!
حالا میدونم که در درونم به چی اعتقاد دارم
Now! It’s my time!
حالا زمان منه
I’ll do what I want, ’cause this is my life!
هرکاری رو که بخوام انجام میدم چون این زندگی منه
Here! (Right here!)
(اینجا (درست همینجا
Right now! (Right now!)
همین الآن
I’ll stand my ground, and never back down;
ایستادگی میکنم و عقب نشینی نمیکنم
I know what I believe inside,
میدونم در درونم به چی اعتقاد دارم
I’m awake and I’m alive!
!من بیدار و زندم

Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم
Waking up! Waking up!
!بیدار میشم! بیدار میشم

۲ Comments :, , , بیشتر...

Shot >-> Lena Katina ft. T Killah

نویسنده در مهر.۱۳, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

SHOT

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

When I saw ya, it was love at first sight…
وقتی که دیدمت، در اولین مرحله عشق بود
You knew what you were doing, didn’t care at what price
میدونستی که داری چیکار میکنی و به بهایی که باید بدی اهمیت نمیدادی
Cause I would hold you down… but I won’t hold you down
چون من تو رو پایین نگه میدارم، اما تو رو پایین نگه نمیدارم
I thought I was the player girl… but you can play around
من فکر میکدم که من بازیکنم دختر… اما تو میتونی بازی کنی
You’re on another level, you dirty, you know it
تو توی یه مرحله دیگه ای، تو کثیفی، میدونی
Playing like you’re innocent, not trying to show it
جوری باز میکنی که انگار بی گناهی، سعی نمیکنی که نشونش بدی
Doesn’t even matter cause to you I never mattered
اصلا اهمیتی نداره چون من برای تو اصلا اهمیت نداشتم
You cut my heart out from my chest and served it on a platter
قلبم رو از توی سینم کندی و توی ظرف سرو کردیش

You said forever, I should’ve known
تو گفتی برای همیشه، باید میدونستم
You’re here one minute, but now you’re gone
برای یک دقیقه اینجایی، اما تو رفتی
You keep on talking, but I don’t hear none
به حرف زدنت ادامه بده، اما من هیچی نمیشنوم
Cause the damage is done
چون خسارت زدن تموم شده

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

My love for you has gone away
عشق من نسبت به تو از بین رفته
I won’t waste another day
یک روز دیگه رو تلف نمیکنم
If you wanna leave, it’s not to my dismay
اگه میخوای بری، این از ترس من نیست
You can keep it low… yeah, you can keep it low
میتونی کم نگهش داری… آره، میتونی کم نگهش داری
Acting like a beginner but you’re really a pro
مثل یک تازه کار نقش بازی میکنی اما تو واقعا حرفه ای
Never woulda guessed you were like the rest
هیچ وقت فکر نمیکردم تو مثل بقیه ای
Thought you were the best, but you were something less
فکر میکردم که تو بهترینی، اما تو چیزی کمتر بودی
My love was on the line, you had my heart and mind
عشق من روی مسیر بود، تو قلب و مغزم رو داشتی
To turn your back on someone who loves you should be a crime
پشکردن به کسی که دوست داره جنایته
You said forever, I should’ve known
تو گفتی برای همیشه، باید میدونستم
You’re here one minute, but now you’re gone
برای یک دقیقه اینجایی، اما تو رفتی
You keep on talking, but I don’t hear none
به حرف زدنت ادامه بده، اما من هیچی نمیشنوم
Cause the damage is done
چون خسارت زدن تموم شده

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

Put my guard down, that’s what I get
حفاظم رو پایین بیار، این چیزیه که من بدست آوردم
Caught your bullet right in my chest
گلوله سرگردونت درست تو سینمه
Put my guard down, that’s what I get
حفاظم رو پایین بیار، این چیزیه که من بدست آوردم
Caught your bullet right in my chest
گلوله سرگردونت درست تو سینمه

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد


Youtube

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Heartbeat >-> Enrique Iglesias ft. Nicole Schezinger

نویسنده در مهر.۰۶, ۱۳۹۱, در دسته Enrique Iglesias

Heartbeat

I saw you talking on the phone
دیدمت که داشتی با تلفن حرف میزدی
I know that you are not alone
میدونم که تنها نیستس
But you steal my heart away
اما تو داری قلب من رو میدزدی
Yeah you steal my heart away
آره، قلبم رو داری میدزدی

You’re acting like you’re on your own
داری نقش بازی میکنی که خودتی
But I saw you standing with a girl
اما دیدمت که با یک دختر بودی
Stop tryn’ to steal my heart away,
دیگه سعی نکن که قلب من رو بدزدی
Stop tryn’ to steal my heart away
دیگه سعی نکن که قلب من رو بدزدی

I don’t know where we going
نمیدونم به کجا داریم میریم
I don’t know who we are
نمیدونم کی هستیم

I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Feel your heartbeat
شربان قلبت رو حس میکنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم

Maybe it’s the way you move
شاید این روش تو هست
You got me dreaming like a fool
کاری کردی که مثل یه احمق فکر کنم
That I can steal your heart away
که میتونم قلبت رو بدزدم
I can steal your heart away
میتونم قلبت رو بدزدم

No matter what it is you think
اهمیتی نداره که تو چی فکر میکنی
I’m not the kind of girl you think
من از اون دخترایی نیستم که تو فکر میکنی
And give my heart away
و قلبم رو به کسی بدم
Stop tryin’ steal my heart away
دیگه سعی نکن قلبم رو بدزدی

I don’t know where we going
نمیدونم به کجا داریم میریم
I don’t know who we are
نمیدونم کی هستیم

I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه

Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
You’re stealing my heart away
تو دری قلبم رو میدزدی

I don’t know where we going
من نمیدونم به کجا میریم
I don’t know who we are
نمیدونم که کی هستیم
Feels like we are flying
احساس میکنم که داریم پرواز میکنیم
High above the stars, the stars, the stars, the stars
در اوج مثل ستاره ها

I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
He said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم
She said
اون گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حسکنم
She said to me
اون به من گفت
I can feel your heartbeat
میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Running through me
در درونم در جریانه
Heartbeat
ضربان قلبت
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم

Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Talk to me girl
با من حرف بزن دختر
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Give it to me boy
بهم بدش پسر جون
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Say it to me girl
بهم بگو دختر
You’re stealing my heart away
تو داری قلبم رو میدزدی

Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Stop stealing my heart away
دیگه قلبم رو ندزد
Your heartbeat
ضربان قلبت

Leave a Comment :, , , , بیشتر...