دنیای ترجمه شعر

برچسب: جولیا ولکوا

Back To Her Future >-> Julia Volkova ft Dima Balan

نویسنده در اسفند.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Julia Volkova, Julia Volkova

Back To Her Future

I close my eyes
چشم هام رو میبندم
Still I can see you clearly
اما هنوز میتونم که واضح ببینمت
And it burns me up inside hey
و این منو از درون میسوزونه

Another night
یک شب دیگه
I miss you here beside me
دلم برات تنگ شده
Try to figure out my life
سعی میکنم که زندگیم رو بفهمم

Oh I made the way too long
اوه، من این راه رو خیلی طولانی کردم
And now she’s moving all alone
و حالا داره به تنهایی حرکت میکنه

She said she was heading
گفتش که داره سعی میکنه
Back to her future
تا به زندگیش برگرده
Throwing the hands up
از میون دست هایی که بالان
We were going away
ما داشتیم از مسیرمون دور میشدیم

She said she would not be soon there
گفتش که به زودی اونجا نخواهد بود
I thought I would chase her
فکر کردم که باید تعقیبش کنم
She don’t feel the same
اما منظورش این نبود

And if I don’t make a move
و اگه حرکتی انجام ندم
I’m sure gonna lose the biggest part of me
مطمئنم که بزرگترین بخشم رو از دست میدم
So whatever it takes I’m gonna find a way
پس به هر قیمتی شده راهی پیدا میکنم
To get back in her future
تا به زندگیش برگردم

Deep inside
در درونم
I try to find the reason why
دارم سعی میکنم که دلیلش رو پیدا کنم که چرا
I couldn’t give the strength you needed
نتونستم قدرتی رو که بهش نیاز داری بهت بدم

Reaching out
دارم میفهمم
What are the pieces missing out
که چه چیزهایی گم شدن
Could I let it slip away
میتونستم که بذارم به خواب بره

Oh I made the way too long
اوه، من این راه رو خیلی طولانی کردم
And now she’s moving all alone
و حالا داره به تنهایی حرکت میکنه

She said she was heading
گفتش که داره سعی میکنه
Back to her future
تا به زندگیش برگرده
Throwing the hands up
از میون دست هایی که بالان
We were going away
ما داشتیم از مسیرمون دور میشدیم

She said she would not be soon there
گفتش که به زودی اونجا نخواهد بود
I thought I would chase her
فکر کردم که باید تعقیبش کنم
She don’t feel the same
اما منظورش این نبود

And if I don’t make a move
و اگه حرکتی انجام ندم
I’m sure gonna lose the biggest part of me
مطمئنم که بزرگترین بخشم رو از دست میدم
So whatever it takes I’m gonna find a way
پس به هر قیمتی شده راهی پیدا میکنم
To get back in her future
تا به زندگیش برگردم

All in all I can’t blame her
نمیتونم سرزنشش کنم

For calling it quits
إرای اینکه بگم پرداخت شده
Should have been more attentive
باید بیشتر حواسم جمع میبود

To her every need
برای هر چیزی که نیاز داشت

She said she was heading
گفتش که داره سعی میکنه
Back to her future
تا به زندگیش برگرده
Throwing the hands up
از میون دست هایی که بالان
We were going away
ما داشتیم از مسیرمون دور میشدیم

She said she would not be soon there
گفتش که به زودی اونجا نخواهد بود
I thought I would chase her
فکر کردم که باید تعقیبش کنم
She don’t feel the same
اما منظورش این نبود

And if I don’t make a move
و اگه حرکتی انجام ندم
I’m sure gonna lose the biggest part of me
مطمئنم که بزرگترین بخشم رو از دست میدم
So whatever it takes I’m gonna find a way
پس به هر قیمتی شده راهی پیدا میکنم
To get back in her future
تا به زندگیش برگردم

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Sdvinu Mir (сдвину мир) >-> Julia Volkova

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Julia Volkova, Julia Volkova

сдвину мир

Шаг – ночь, бег – день.
سرعت-شب ، دویدن-روز
Сон – прочь, в теньпроблем.
خواب-خوابیدن در سایه ای از مشکلات
Лёд – страсть, блескгуб,
یخ-عشق، روشنایی لبها
Новластьмнезачем?
اما من چرا کنترل دارم؟
Я жемогубытьсильной
Тобойнатреть
من میتونستم قدرت سه تا از شما رو داشته باشم
Сильнообнять, ждатьсильно
با قدرت میدمش، با قدرت صبر میکنم
И сильнозахотеть.
و با قدرت (با تمام وجود) میخوامش

Я будудлятебявысотыощущением
من حس عظیم تو خواهم بود
Еслитыплывешь я могустатьтечением
اگه تو موج بشی من میتونم شناور بشم
Хочешьдлятебясдвинумир, толькопопроси
اگه ازم میخوای که جهان رو حرکت بدم، فقط بخوا
Мнежехватитсил, силсил
من قدرت کافی دارم، من قدرت کافی دارم

Пейром, жгиболь,
مشروب رو بنوش، درد رو از بین ببر
Спрячьвсёвглубьдуши.
پنهان کن هرچیزی که در درون وجودته
Вверх – зной, вниз – мост.
بالا – گرما، پایین – یک پل
Гдетвойсветскажи!
فقط بگو روشناییت کجاست!
Я жемогубытьсильной
Тобойнатреть
من میتونستم قدرت سه تا از شما رو داشته باشم
Сильнообнять, ждатьсильно
با قدرت میدمش، با قدرت صبر میکنم
И сильнозахотеть.
و با قدرت (با تمام وجود) میخوامش

Я будудлятебявысотыощущением
من حس عظیم تو خواهم بود
Еслитыплывешь я могустатьтечением
اگه تو موج بشی من میتونم شناور بشم
Хочешьдлятебясдвинумир, толькопопроси
اگه ازم میخوای که جهان رو حرکت بدم، فقط بخوا
Мнежехватитсил, силсил
من قدرت کافی دارم، من قدرت کافی دارم

Я обернусь,
به اطراف میچرخم
Чтобыслышатьтвойпульс
تا فقط به نبضت گوش بدم
В голосах, в тишине, в музыкеизтакси
تو صداها، تو سکوت، تو آهنگ تیو تاکسی
Обернусь и пойдуснова.Мнехватитсил
به اطراف میچرخم و دوباره ترک میکنم. من به اندازه کافی نیرو دارم


Youtube

۳ Comments :, , , بیشتر...

Rage >-> Julia Volkova

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Julia Volkova, Julia Volkova

Rage

I feel it in my bones
توی استخونام احساسش میکنم
You’ve never seen me lose, losing my control like this before
تا حالا کنترلم رو مثه الآن از دست نداده بودم
I’ve taken all I can, you never understand
هرچیزی رو که میتونستم به دست آوردم، تو هرگز متوجه نمیشی
I won’t let you steal my life anymore
دیگه بهت اجازه نمیدم که زندگیم رو بدزدی
I’m taking it back, it’s about time
دارم برمیگردونمش، این درباره زمانه
(دارم زمان رو به عقب برمیگردونم)
Sooner or later in your eyes
زودتر یا دیرتر توی چشمات
How could I believe all the secrets and lies?
چطور میتونستم تمام رازها و دروغ ها رو باور کنم؟

So go, walk away
پس برو، گورتو گم کن
The only thing you ever gave me was a broken heart
تنها چیزی که تو به من دادی یک قلب شکسته بود
Get out of my way
از راهم (زندگم) گمشو بیرون
I know I deserve much better from this life
میدونم سزاوار چیزهای بهتری از این زندگیم
And if I stay I might do something I know I’ll regret
و اگر بمونم باید کارهایی رو انجام بدم و میدونم افسوس خواهم خورد
Take back everything I said in rage
برگردون هرچیزی رو که توی دیوانگیم گفتم ( بی خیال حرفام شو)

I give you my respect, I give you honesty, why do you have to take that one way street?
من بهت احترام دادم، من بهت شرافت دادم، چرا تو باید تنها راه جاده رو ازم بگیری؟
And after all that’s done, and after all that’s said I’m always gonna be one step ahead
و بعد از اینکه تمام اینا تموم شد، و بعد از تمام چیزایی که گفتم من همیشه در جلو حرکت میکنم
So I’m moving on, to get what I need
پس من ادامه میدم، تا اون چیزایی رو که لازم دارم بدست بیارم
Somebody who can keep what they give
کسی که میتونه چیزایی رو که اونا دادن نگه داره
Relinquish my dreams, and all the memories
از رویاهام دست بکش، و تمام خاطراتم

So go, walk away
پس برو، گورتو گم کن
The only thing you ever gave me was a broken heart
تنها چیزی که تو به من دادی یک قلب شکسته بود
Get out of my way
از راهم (زندگم) گمشو بیرون
I know I deserve much better from this life
میدونم سزاوار چیزهای بهتری از این زندگیم
And if I stay I might do something I know I’ll regret
و اگر بمونم باید کارهایی رو انجام بدم و میدونم افسوس خواهم خورد
Take back everything I said in rage
برگردون هرچیزی رو که توی دیوانگیم گفتم ( بی خیال حرفام شو)

All the memories, all the good times mean nothing to me now
تمام خاطرات، تمام زمان های خوب برای من بی معنین
By the time you realize you’re wrong, I’ll be gone
با گذشت زمان تو میفهمی که اشتباه کردی اما اون موقع من رفتم

So go, walk away
پس برو، گورتو گم کن
The only thing you ever gave me was a broken heart
تنها چیزی که تو به من دادی یک قلب شکسته بود
Get out of my way
از راهم (زندگم) گمشو بیرون
I know I deserve much better from this life
میدونم سزاوار چیزهای بهتری از این زندگیم
And if I stay I might do something I know I’ll regret
و اگر بمونم باید کارهایی رو انجام بدم و میدونم افسوس خواهم خورد
Take back everything I said in rage
برگردون هرچیزی رو که توی دیوانگیم گفتم ( بی خیال حرفام شو)

 

Leave a Comment :, , , بیشتر...

All Because Of You >-> Julia Volkova

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Julia Volkova, Julia Volkova

All Because Of You

Eyes wide open
چشم‎هام بازن
try to fall asleep
تلاش میکنم تا بخوابم
yeah
For a second
برای یک ثانیه
I can hardly breathe
به به سختی میتونم نفس بکشم
yeah

Now I just hate to love you
حالا فقط از دوست داشتن تو متنفرم
but I can’t fake
اما نمیتونم وانمود کنم
(نمیتونم تظاهر کنم که دوست دارم)
wish I could be much stronger
ای کاش من قوی‎تر بودم
’cause I’m about to break
چون من میخوام که این رابطه رو تمومش کنم

I do the things I do,
من انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you,
همش رو به خاطر تو هست
cause of you,
به خاطر تو
all because of you
همش به خاطر تو
Do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you-you
همش به خاطر تو هست

Torn to pieces
تکه تکه شدم
no more tears to cry
دیگه اشکی برای گریه کردن ندارم
yeah
Gave you all I had
تمام چیزهایی رو که داشتم بهت دادم
but found a lie
اما یک دروغ پیدا کردم
yeah

Now I just hate to love you
حالا فقط از دوست داشتن تو متنفرم
but I can’t fake
اما نمیتونم وانمود کنم
(نمیتونم تظاهر کنم که دوست دارم)
wish I could be much stronger
ای کاش من قوی‎تر بودم
’cause I’m about to break
چون من میخوام که این رابطه رو تمومش کنم

I do the things I do,
من انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you,
همش رو به خاطر تو هست
cause of you,
به خاطر تو
all because of you
همش به خاطر تو
Do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you-you
همش به خاطر تو هست

Suddenly found myself broken down on my knees,
ناگهان خودم رو شکست خورده روی زانوهام پیدا کردم
hoping that someone will bring back reality,
امیدوارم کسی واقعیت رو به عقب برگردونه
all of this happening only because of you
همه اینا داره به خاطر تو اتفاق میفته

I do the things I do,
من انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you,
همش رو به خاطر تو هست
cause of you,
به خاطر تو
all because of you
همش به خاطر تو
Do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you-you
همش به خاطر تو هست

I do the things I do,
من انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you,
همش رو به خاطر تو هست
cause of you,
به خاطر تو
all because of you
همش به خاطر تو
Do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
do the things,
چیزهایی رو که انجام میدم
do the things I do,
انجام میدم چیزهایی رو که انجام میدم
(کارهایی رو که انجام میدم)
all because of you-you
همش به خاطر تو هست


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...