دنیای ترجمه شعر

برچسب: دن بالان

Chica Bomb >-> Dan Balan

نویسنده در اردیبهشت.۰۵, ۱۳۹۰, در دسته Dan Balan, Dan Balan

Chica Bomb

I have to turn the fan on
من باید پنکه رو روشن کنم
The heat is getting stronger
گرما داره بیشتر می‏شه
I know I’m not the only one
من می‏دونم من تنها نفر نیستم
I’m sweatin’ I’m sweatin’
دارم عرق می‏کنم دارم عرق می‏کنم

I start to take my clothes off
من شروع به درآوردن لباس‏هام کردم
And hope that I feel better
و امیدوارم که احساس بهتری داشته باشم
I put in a thermometer
من توی یک دماسنج قرار داده شدم
I’m burnin’ I’m burnin’
دارم می‏سوزم دارم می‏سوزم

And then I looked around
و بعد از اینکه به اطرافم نگاه کردم
My head was spinnin’ around
سر من به اطراف داشت می‏چرخید
Before I looked around, It heat me (*2)
قبل از اینکه به اطرافم نگاه کنم، این منو گرم می‏کرد

Chica bomb (*7)
بمب کوچک
And then I
و بعد من
Before I looked
قبل از اینکه نگاه کنم
It heat me (*2)
این منو می‏سوزوند

I better call my doctor
بهتره متن به دکترم زنگ بزنم
Tell him about my fever
بهش درباره تبم بگید
I know he’ll fix my temperature
من می‏دونم که اون دمامو تنظیم می‏کنه
I’m burnin’ I’m burnin’
دارم می‏سوزم دارم می‏سوزم

And then I looked around
و بعد از اینکه به اطرافم نگاه کردم
My head was spinnin’ around
سرم داشت به اطراف می‏چرخید
Before I looked around, It heat me (*2)
قبل از اینکه به اطرافم نگاه کنم، این منو گرم می‏کرد

Chica bomb (*7)
بمب کوچک
And then I (Chica bomb)
و بعد من
My head was (Chica bomb)
سرم بود
Before I looked (Chica bomb)
قبل از اینکه نگاه کنم
It heat me (*2)
این منو می‏سوزوند

Chica bomb (*7)
بمب کوچک
And then I (Chica bomb)
و بعد من
My head was (Chica bomb)
سرم بود
Before I looked (Chica bomb)
قبل از اینکه نگاه کنم
It heat me (*2)
این منو می‏سوزوند


Youtube

Leave a Comment :, , , بیشتر...