دنیای ترجمه شعر

برچسب: لنا کاتینا

Paradise >-> Lena Katina

نویسنده در آبان.۰۴, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

Paradise

Something that I like
بعضی وقت ها که دوست دارم
Is something that I want
وقتی هست که میخوام
I could never be the one
من هیچوقت نمیتونستم تنها کس باشم
I could never be alone
هیچوقت نمیتونستم تنها باشم
Cause nothing really feels
چون هیچ چیزی واقعا احساس نمیشه
Just like you and me together
فقط مثه اینکه من و تو باهمیم

Flying through the sky
در میان آسمان با هم پرواز میکنیم
Every time you´re next to me
هر دفعه که کنار منی
I ´ve been hiding all my life
من تمام زندگیم رو پنهان کردم
I´ve been hiding now I´m free
پنهان کردم که من الآن آزادم
Please don´t let it fade
لطفا نذار ناپدید بشه
Let´s just try to make this last forever
فقط بیاسعی کنیم این رو تا ابد ادامه بدیم

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت

Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت
Show me what you want
بهم بگو که چی میخوای
Can you show me what you like
میتونی بهم نشون بدی که چی دوست داری؟
I don´t wanna to be alone
من نمیخوام که تنها باشم
You are everything I got
تو تمام چیزی هستی که من دارم
This feeling is so strong
این احساس خیلی قویه
Every second that we spend together
هر ثانیه که ما با هم میگذرونیم

Something in the air
یه چیزی توی هواست
Wide awake I fall asleep
کاملا بیداره اما من خوابیدم
Can you show me that you care
میتونی بهم نشون بدی که بهم اهمیت میدی؟
As I wake up in a dream
جوری که انگار توی یک رویا بیدار شدم
Run away with me
با من فرار کن
Run away with me
با من فرار کن
Forever
تا ابد

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت

I wanna, I wanna be with you
من میخوام که با تو باشم
Now I wanna, I wanna, I wanna
حالا میخوام
Hold you right now
همین الآن نگهت دارم
I wanna, I wanna, I wanna
میخوام
Be with you now
با تو باشم
And I feel so free
و احساس آزادی کنم
No one else but we
هیچ کس دیگه ای بجز ما نیست
Hold me strong
من رو محکم بگیر
Please hold on
لطفا صبر کن
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
Don´t let go
نذار بره
I´ll be right here
من اونجا خواهم بود
I´ll be right here
من اونجا خواهم بود

All I ever wanted to do
تمام چیزی که میخواستم انجام بدم
Is to be your light
این بود که نور تو باشم
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
On our way to a paradise
در مسیرمون به بهشت
Anywhere you wonder to
هرجایی که تعجب میکنی که
I´ll keep it safe and bright
که من این رو ایمن و روشن نگه داشتم
On way to a paradise
در مسیر بهشت
On way to a paradise
در مسیر بهشت

Leave a Comment :, , , بیشتر...

Shot >-> Lena Katina ft. T Killah

نویسنده در مهر.۱۳, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

SHOT

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

When I saw ya, it was love at first sight…
وقتی که دیدمت، در اولین مرحله عشق بود
You knew what you were doing, didn’t care at what price
میدونستی که داری چیکار میکنی و به بهایی که باید بدی اهمیت نمیدادی
Cause I would hold you down… but I won’t hold you down
چون من تو رو پایین نگه میدارم، اما تو رو پایین نگه نمیدارم
I thought I was the player girl… but you can play around
من فکر میکدم که من بازیکنم دختر… اما تو میتونی بازی کنی
You’re on another level, you dirty, you know it
تو توی یه مرحله دیگه ای، تو کثیفی، میدونی
Playing like you’re innocent, not trying to show it
جوری باز میکنی که انگار بی گناهی، سعی نمیکنی که نشونش بدی
Doesn’t even matter cause to you I never mattered
اصلا اهمیتی نداره چون من برای تو اصلا اهمیت نداشتم
You cut my heart out from my chest and served it on a platter
قلبم رو از توی سینم کندی و توی ظرف سرو کردیش

You said forever, I should’ve known
تو گفتی برای همیشه، باید میدونستم
You’re here one minute, but now you’re gone
برای یک دقیقه اینجایی، اما تو رفتی
You keep on talking, but I don’t hear none
به حرف زدنت ادامه بده، اما من هیچی نمیشنوم
Cause the damage is done
چون خسارت زدن تموم شده

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

My love for you has gone away
عشق من نسبت به تو از بین رفته
I won’t waste another day
یک روز دیگه رو تلف نمیکنم
If you wanna leave, it’s not to my dismay
اگه میخوای بری، این از ترس من نیست
You can keep it low… yeah, you can keep it low
میتونی کم نگهش داری… آره، میتونی کم نگهش داری
Acting like a beginner but you’re really a pro
مثل یک تازه کار نقش بازی میکنی اما تو واقعا حرفه ای
Never woulda guessed you were like the rest
هیچ وقت فکر نمیکردم تو مثل بقیه ای
Thought you were the best, but you were something less
فکر میکردم که تو بهترینی، اما تو چیزی کمتر بودی
My love was on the line, you had my heart and mind
عشق من روی مسیر بود، تو قلب و مغزم رو داشتی
To turn your back on someone who loves you should be a crime
پشکردن به کسی که دوست داره جنایته
You said forever, I should’ve known
تو گفتی برای همیشه، باید میدونستم
You’re here one minute, but now you’re gone
برای یک دقیقه اینجایی، اما تو رفتی
You keep on talking, but I don’t hear none
به حرف زدنت ادامه بده، اما من هیچی نمیشنوم
Cause the damage is done
چون خسارت زدن تموم شده

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد

Put my guard down, that’s what I get
حفاظم رو پایین بیار، این چیزیه که من بدست آوردم
Caught your bullet right in my chest
گلوله سرگردونت درست تو سینمه
Put my guard down, that’s what I get
حفاظم رو پایین بیار، این چیزیه که من بدست آوردم
Caught your bullet right in my chest
گلوله سرگردونت درست تو سینمه

You pulled the trigger and the night froze
ماشه رو کشیدی و شب منجمد شد
All the people stopped to see
تمام مردم توقف کردن تا ببینن
Then my heart fell into pieces
بعدش هم قلب من شکست
And the skies crashed down on me
و آسمان ها روی من سقوط کردن

It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد
It was the shot heard around the world
این صدای گلوله بود که در جهان شنیده شد


Youtube

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Melody >-> Lena Katina ft. Clark Owen

نویسنده در تیر.۰۴, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

Melody

Follow me into the night,
دنبالم به درون تاریکی بیا
Close your eyes and see…
چشم هات رو ببند و ببین
Let us fly so far away
بذار به دور دست ها پرواز کنیم
I’ll take you on this dream with me…
در اون رویا تو رو با خودم یبرم

This is my melody!
این ملودی منه

And I won’t let you go
نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that I can feel…
یه چیزی هست که میتوونم حسش کنم
This is my melody!
این ملودی منه
And I won’t let you go
نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that I can feel…
یه چیزی هست که میتونم حسش کنم
This is my melody!
این ملودی منه

I will lead you through the night
من در میان شب راهنماییت میکنم
Come with me, you’ll see
با من بیا، خواهی دید
In this place so far away
در این مکان دور دست
Just let go and dream with me
فقط با من بیا و با من رویا ببین

This is my melody!
این ملودی منه

And I won’t let you go
نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that I can feel…
یه چیزی هست که میتوونم حسش کنم
This is my melody!
این ملودی منه

This is my melody!
این ملودی منه

And I won’t let you go
نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that I can feel…
یه چیزی هست که میتوونم حسش کنم
This is my melody!
این ملودی منه

No I won’t let you go
نه نمیذارم که بری
I won’t let you fall
نمیذارم که سقوط کنی
There’s something that you should feel…
یه چیزی هست که باید احساسش کنی
This is my melody!
این ملودی منه


Youtube

Leave a Comment :, , , , بیشتر...

Stay >-> Lena Katina

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Lena Katina, Lena Katina

Stay

I’m still awake
من هنوز بیدارم
I’m lonely and longing for you
من تنهام و از ته دلم تو رو میخوام
You come and love me
میای و منو دوست داری
Then you leave me feeling empty and blue
بعد هم منو ترک میکنی و من احساس تهی بودن و افسردگی میکنم

You are always running, always hiding, always playing a game
تو همیشه در حال حرکتی، همیشه پنهانی، همیشه داری بازی میکنی
Coming back for more you disappear by the end of the day
برای بیشتر برگرد تو همیشه تو آخر روز ناپدید میشی

I want you to stay
ازت میخوام که بمونی
You never stay
تو هیچوقت نموندی
Come on and stay
بیا وبمون
I wish you would stay
آرزومه که تو بمونی
But you never stay
اما تو هیچوقت نمیمونی

Don’t keep me waiting
من رو منتظر نذار
Heaven won’t call
بهشت فریاد نمیزنه
Anticipating
پیشگیری
Come on heaven won’t know
بیا بهشت نخواهد دونست

When I look to your eyes I feel guilty as hell
وقتی که توی چشمهات نگاه میکنم من احساس گناه میکنم مثل جهنم
I know our love is forbidden but I still don’t care
من میدونم که عشقمون ممنوعه اما هنوز اهمیت نمیدم

The fire in your touch on my skin makes my body shake
حرارتی که داری وقتی من رو لمس میکنی بدنم رو به لرزه میندازه
You’re coming back for more you disappear more than I can take
تو داری برای بیشتر بر میگردی تو ناپدید میشی بیشتر از اونی که بتونم بگیرمت
(تو زیاد ناپدید میشی و من ازت نمیتونم به اندازه کافی استفاده کنم)

I want you to stay
ازت میخوام که بمونی
You never stay
تو هیچوقت نموندی
Come on and stay
بیا وبمون
I wish you would stay
آرزومه که تو بمونی
But you never stay
اما تو هیچوقت نمیمونی

I want you to stay
ازت میخوام که بمونی
You never stay
تو هیچوقت نموندی
Come on and stay
بیا وبمون
I wish you would stay, stay, stay,
آرزومه که تو بمونی، بمون، بمون

STAY
بمون

Leave a Comment :, , , بیشتر...

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • <