دنیای ترجمه شعر

برچسب: لینکین پارک

Somewhere I Belong >-> Linkin Park

نویسنده در تیر.۰۳, ۱۳۹۱, در دسته Linkin Park, Linkin Park

Somewhere I Belong

When this began
وقتی که شروع شد
I had nothing to say
هیچ چیزی برای گفتن نداشتم
And I get lost in the nothingness inside of me
و درون پوچی درونم گم شدم
I was confused
گیج شده بودم
And I let it all out to find
و صبر کردم همه چیز تموم شه تا بفهمم
That I’m not the only person with these things in mind
من تنها کسی نیستم که این افکارو توی ذهنش داره
Inside of me
درون من
But all the vacancy the words revealed
اما تمام پوچی هایی که دنیا آشکارشون کرده بود
Is the only real thing that I’ve got left to feel
تنها چیزهای واقعی اند که من حس می کنم
Nothing to lose
هیچ چیزی برای از دست دادن نیست
Just stuck hollow and alone
فقط به پوچی چسبیدم و تنهام
And the fault is my own, and the fault is my own
و تقصیر خود منه و این تقصیر خود منه

I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real
میخوام التیام پیدا کنم میخوام چیزی رو که گمان میکردم واقعی نیست حس کنم
I wanna let go of the pain I’ve felt so long
میخوام دردهایی رو که خیلی وقته حس میکردم از بین ببرم
(Erase all the pain till it’s gone)
)تمام دردها رو از بین ببرم تا وقتی که تمامیشون از بین برن(
I wanna heal, I wanna feel like I’m close to something real
میخوام التیام پیدا کنم میخوام خودم رو به یک چیز واقعی نزدیک کنم
I wanna find something I’ve wanted all along
میخواهم چیزی رو که همیشه می خواستم پیدا کنم
Somewhere I belong…
جایی که بهش تعلق دارم رو…

And I’ve got nothing to say
و هیچ چیزی برای گفتن ندارم
I can’t believe I didn’t fall right down on my face
باورم نمیشه
(I was confused)
)من گیج شده بودم(
Looking everywhere only to find
همه جا رو تنها میگشتم تا بفهمم
That it’s not the way I had imagined it all in my mind
که این راهی نیست که من توی ذهنم تصور کرده بودم
(So what am I?)
)پس من چیم؟(
What do I have but negativity ?
من به جز منفی نگری چی دارم؟
’Cause I can’t justify the way, everyone is looking at me
چون نمیتونم راهمو توجیه کنم… همه به من نگاه میکنن
(Nothing to lose)
هیچ چیزی برای از دست دادن نیست
Nothing to gain/ hollow and alone
هیچ چیزی برای به دست آوردن نیست… پوچی و من تنهام
And the fault is my own, and the fault is my own
و تقصیر خود منه تقصیر خود منه

I will never know myself until I do this on my own
من هیچ وقت خودم رو نخواهم شناخت چون که دارم این کارو به تنهایی انجام می دهم
And I will never feel anything else, until my wounds are healed
و من هیچوقت هیچی حس نمیکنم تا وقتی زخمهام شفا پیدا کنند
I will never be anything till I break away from me
و هرگز کسی نخواهم شد تا وقتی که از خودم فرار کنم

I will break away, I’ll find myself today
فرار می‏کنم من خودم رو امروز پیدا می کنم

I wanna heal, I wanna feel like I’m somewhere I belong
میخوام التیام پیدا کنم میخوام حس کنم به جایی تعلق دارم
I wanna heal, I wanna feel like I’m somewhere I belong
میخوام التیام پیدا کنم میخوام حس کنم که به جایی تعلق دارم
Somewhere I belong…
به جایی تعلق دارم…

۱ Comment :, , , بیشتر...